Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 830 [X]

Grodzisk, dnia 3 grudnia 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 346

Umowa o przystąpieniu Królestwa Lolardii

Na podstawie art. 7 pkt. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji ratyfikuję sporządzone w Grodzisku dnia 3 grudnia 2006 r.:

 1. Traktat między Księstwem Sarmacji a Królestwem Lolardii o stosunkach dyplomatycznych, dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy,
 2. Umowę o przystąpieniu Królestwem Lolardii do systemu bankowego Księstwa Sarmacji,
 3. Umowę o przeciwdziałaniu obrotowi pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa między Księstwem Sarmacji a Królestwem Lolardii.

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Traktat o stosunkach dyplomatycznych, dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy

między Księstwem Sarmacji a Królestwem Lolardii

Księstwo Sarmacji i Królestwo Lolardii, zwane dalej „Wysokimi Układającymi się Stronami”,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1.

W nowych warunkach politycznych Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozwijać stosunki w duchu przyjaźni, współpracy, wzajemnego szacunku, zrozumienia, zaufania i dobrego sąsiedztwa na podstawie prawa i zwyczajów międzynarodowych, w tym zasad suwerennej równości, niestosowania siły lub groźby jej użycia, nienaruszalności granic, integralności terytorialnej, pokojowego załatwiania sporów, nieingerencji w sprawy wewnętrzne, poszanowania podstawowych praw i wolności obywatelskich oraz wykonywania w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa i zwyczajów międzynarodowych.

Artykuł 2.

 1. Wysokie Układające się Strony będą rozstrzygać spory, które mogłyby powstać między nimi, wyłącznie środkami pokojowymi oraz wyrzekają się użycia siły lub groźby jej użycia w stosunkach wzajemnych.
 2. W razie gdyby państwo trzecie lub państwa trzecie dokonały napaści zbrojnej na jedną z Wysokich Układających się Stron, druga Wysoka Układająca się Strona nie będzie udzielała jakiejkolwiek pomocy militarnej i poparcia politycznego takiemu państwu lub takim państwom przez cały czas trwania konfliktu zbrojnego.
 3. Wysokie Układające się Strony będą rozwijać wzajemnie korzystną współpracę wojskową na podstawie odrębnych porozumień.

Artykuł 3.

 1. Wysokie Układające się Strony postanawiają nawiązać między sobą stosunki dyplomatyczne.
 2. Szefowie misji dyplomatycznych Wysokich Układających się Stron należeć będą do klasy ambasadorów.
 3. Wysokie Układające się Strony będą w sprawach wynikających z wzajemnych stosunków dyplomatycznych stosować postanowienia Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r.

Artykuł 4.

Wysokie Układające się Strony będą działać na rzecz wzajemnej współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i naukowej.

Artykuł 5.

 1. Wysokie Układające się Strony będą odbywać konsultacje na różnych szczeblach, w tym najwyższym, w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju wzajemnych stosunków, jak również współpracy w sprawach o charakterze wielostronnym, stanowiących przedmiot zainteresowania obu Wysokich Układających się Stron.
 2. Wysokie Układające się Strony będą tworzyć sprzyjające warunki do powstania i rozwoju kontaktów międzyparlamentarnych.
 3. Wysokie Układające się Strony będą rozwijać współpracę między odpowiednimi organami władzy publicznej.

Artykuł 6.

 1. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej i zapewnią dogodne warunki takiej współpracy, z uwzględnieniem ochrony inwestycji, jak również będą zawierać odpowiednie umowy w zakresie współpracy gospodarczej.
 2. Wysokie Układające się Strony będą ułatwiać rozwój współpracy przedsiębiorstw oraz innych podmiotów gospodarczych.
 3. Wysokie Układające się Strony będą dokonywać wymiany doświadczeń oraz udzielać sobie pomocy w procesie budowy i rozwoju gospodarki.

Artykuł 7.

Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać ustanowieniu i rozwojowi bezpośrednich kontaktów i współpracy między samorządami terytorialnymi Wysokich Układających się Stron.

Artykuł 8.

 1. Wysokie Układające się Strony będą podejmować i wspierać działania zmierzające do zachowania i rozwijania tradycji wspólnego dziedzictwa. W tym celu Wysokie Układające się Strony stworzą warunki do wzajemnego swobodnego rozpowszechniania informacji o wszystkich sferach ich życia społecznego i kulturalnego.
 2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać swobodnym kontaktom między mieszkańcami i obywatelami obydwu Wysokich Układających się Stron.
 3. Wysokie Układające się Strony będą udzielać poparcia rozwojowi kontaktów w dziedzinie sportu i turystyki.

Artykuł 9.

 1. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty.
 2. W celu wzajemnego upowszechniania wiedzy o własnym dorobku w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, a także dążąc do promocji nowych osiągnięć w tej dziedzinie, każda z Wysokich Układających się Stron będzie miała prawo powoływać na terytorium drugiej Wysokiej Układającej się Strony — przy jej szerokim poparciu dla tej działalności — ośrodek informacji i kultury.
 3. Wysokie Układające się Strony będą rozszerzać wymianę kulturalną w różnych formach oraz będą sprzyjać współpracy między instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, a także bezpośrednim kontaktom między twórcami.

Artykuł 10.

Wysokie Układające się Strony będą działać na rzecz rozwoju współpracy szkół, uczelni i instytucji naukowych, między innymi w dziedzinie wymiany pracowników naukowych, wykładowców, studentów, doktorantów i stypendystów, oraz będą sprzyjać wspólnym pracom badawczym.

Artykuł 11.

 1. Niniejszy traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Wiktorii.
 2. Niniejszy traktat zostaje zawarty na okres dwunastu miesięcy. Po tym terminie jego moc obowiązująca ulega automatycznemu przedłużeniu każdorazowo na okres dwunastu miesięcy, jeżeli żadna z Wysokich Układających się Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji na miesiąc przed upływem danego okresu.

Sporządzono w Grodzisku dnia 3 grudnia 2006 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Umowa o przystąpieniu Królestwa Lolardii

do systemu bankowego Księstwa Sarmacji

Artykuł 1.

Niniejsza umowa określa tryb, warunki i zasady przystąpienia Księstwa Lolardii do systemu bankowego Księstwa Sarmacji.

Artykuł 2.

Z chwilą przystąpienia Księstwa Lolardii do systemu bankowego Księstwa Sarmacji dokonana zostanie emisja dziesięciu tysięcy libertów, które stanowić będą własność Księstwa Lolardii i zgromadzone zostaną na odrębnym rachunku bankowym Księstwa Lolardii w Banku Sarmacji.

Artykuł 3.

 1. Księstwo Lolardii w okresie pierwszych sześciu miesięcy obowiązywania umowy posiadać będzie prawo do emisji pieniądza w drodze jednostronnej decyzji, w wysokości nie większej, niż trzy tysiące libertów miesięcznie.
 2. W pozostałych przypadkach emisja pieniądza wymagać będzie jednomyślnej zgody Wysokich Układających się Stron.

Artykuł 4.

Umowa utraci moc po upływie czternastu dni od dnia notyfikacji jej wypowiedzenia przez którąkolwiek z Wysokich Układających się Stron drugiej Wysokiej Układającej się Stronie. Z chwilą utraty przez umowę mocy obowiązującej środki finansowe zgromadzone na kontach przynależnych Księstwu Lolardii zostaną usunięte z systemu bankowego Księstwa Sarmacji.

Artykuł 5.

 1. Umowa wejdzie w życie z dniem 10 grudnia 2005 r.
 2. W okresie od dnia ratyfikacji umowy do dnia wejścia jej w życie Wysokie Układające się Strony podejmą działania niezbędne dla wykonania jej postanowień.
 3. W drodze porozumienia zawartego pomiędzy Wysokimi Układającymi się Stronami okres wejścia w życie umowy będzie mógł zostać skrócony, jeżeli przed dniem 10 grudnia 2005 r. zostaną spełnione niezbędne możliwości infrastrukturalne.

Umowa o przeciwdziałaniu obrotowi pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa

między Księstwem Sarmacji a Księstwem Lolardii

Artykuł 1.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron przyznaje organom ścigania drugiej Wysokiej Układającej się Strony prawo dostępu do wykazu operacji dokonywanych w systemie bankowym Wysokiej Układającej się Strony.
 2. Wykonywanie prawa dostępu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z porządkiem prawnym Wysokiej Układającej się Strony na terytorium której znajduje się system bankowy.

Artykuł 2.

 1. Organy ścigania Wysokiej Układającej się Strony, w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony i przekazany przez organy ścigania drugiej Wysokiej Układającej się Strony oraz zgodnie z porządkiem prawnym Wysokiej Układającej się Strony, podejmują decyzję o zastosowaniu właściwych środków zapobiegawczych.
 2. W sprawach niecierpiących zwłoki decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych może podjąć organ ścigania drugiej Wysokiej Układającej się Strony, niezwłocznie powiadamiając o niej organ ścigania Wysokiej Układającej się Strony. Organ ścigania Wysokiej Układającej się Strony może uchylić decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych.

Artykuł 3.

 1. Sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd Wysokiej Układającej się Strony, w której popełniono przestępstwo.
 2. Wysoka Układająca się Strona wykonuje prawomocny wyrok sądu drugiej Wysokiej Układającej się Strony w zakresie, w jakim dotyczy on systemu bankowego Wysokiej Układającej się Strony.

Artykuł 4.

Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być interpretowane jako dopuszczające jakiekolwiek działanie w zakresie wykraczającym poza materię przeciwdziałania obrotowi pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa.

Artykuł 5.

Umowa utraci moc z chwilą utraty mocy obowiązującej przez Umowę o przystąpieniu Księstwa Lolardii do systemu bankowego Księstwa Sarmacji.

Artykuł 6.

 1. Umowa wejdzie w życie z dniem wejścia w życie Umowy o przystąpieniu Księstwa Lolardii do systemu bankowego Księstwa Sarmacji.
 2. W okresie od dnia ratyfikacji umowy do dnia wejścia jej w życie Wysokie Układające się Strony podejmą działania niezbędne dla wykonania jej postanowień.

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny