Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Republika), poz. 8319 [X]

Eldorat, dnia 11 marca 2016 r.

Ustawa konstytucyjna Konsystorza Generalnego

o zmianie procedur zastępowania nieaktywnych

Art. 1.

Nadaje się art. 13 Konstytucji Republiki Sclavinii tytuł „Procedury nadzywczajne” i następujące brzmienie:

 1. Nieobecnym jest, kto nie wykonuje swoich obowiązków przez co najmniej dwadzieścia cztery godziny.
 2. Przewlekle nieobecnym jest, kto nie wykonuje swoich obowiązków przez co najmniej siedem dni.
 3. Pierwszy Krzyżowiec zastępuje nieobecnego funkcjonariusza publicznego innego niż Marszałek albo Wicemarszałek, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
 4. Pierwszy Krzyżowiec powołuje i odwołuje, jeżeli zachodzi obawa, że sam będzie nieobecny, w drodze postanowienia, Pierwszego Krzyżowca pro tempore, który wykonuje, w sprawach niecierpiących zwłoki, wszystkie jego kompetencje i obowiązki.
 5. Wicemarszałek zastępuje nieobecnego Marszałka.
 6. Pierwszy Krzyżowiec, w drodze decyzji, pozbawia funkcji przewlekle nieobecnego funkcjonariusza publicznego, jeżeli nie zapowiedział on swojej nieobecności albo nieobecność przedłuża się ponad zapowiedziany czas jej trwania.
 7. Pierwszy Krzyżowiec stwierdza, w przypadkach określonych prawem państwowym, utratę funkcji przez funkcjonariusza publicznego.
 8. Marszałek, w drodze decyzji, pozbawia funkcji przewlekle nieobecnego Pierwszego Krzyżowca, jeżeli nie zapowiedział on swojej nieobecności albo nieobecność przedłuża się ponad zapowiedziany czas jej trwania.
 9. Jeżeli Pierwszy Krzyżowiec zostanie pozbawiony funkcji albo właściwy organ władzy państwowej stwierdzi utratę przezeń funkcji, Marszałek niezwłocznie zwołuje Konsystorz Generalny oraz, jeżeli nie był powołany Pierwszy Krzyżowiec pro tempore, powołuje na tę funkcję, w drodze postanowienia, jednego z trybunów; Konsystorz Generalny wybiera niezwłocznie nowego Pierwszego Krzyżowca i trybunów.
 10. Jeżeli trybun utraci swą funkcję, zostanie jej pozbawiony albo złoży rezygnację, Pierwszy Krzyżowiec może, w drodze postanowienia, powołać trybuna na pozostałą część kadencji oraz, w drodze zarządzenia, rozdzielić wszystkie albo niektóre kompetencje i obowiązki obejmowane przez zakres właściwości trybuna, który przestał sprawować swą funkcję, pomiędzy urzędujących trybunów.
 11. Jeżeli Marszałek utraci swą funkcję, zostanie jej pozbawiony albo złoży rezygnację, funkcję Marszałka obejmuje, na pozostałą część kadencji, dotychczasowy Wicemarszałek.

Art. 2.

 1. Skreśla się art. 6 ust. 3 Konstytucji Republiki Sclavinii.
 2. Nadaje się art. 8 Konstytucji Republiki Sclavinii następujące brzmienie:
  1. Marszałek przewodzi pracom Konsystorza Generalnego, zapewniając jego sprawne funkcjonowanie i stosowny porządek obrad.
  2. Niezwłocznie po przyjęciu ustawy albo podjęciu uchwały przez Konsystorz Generalny, Marszałek podpisuje ją i ogłasza w sposób określony prawem państwowym.
  3. Marszałek rozstrzyga, jeżeli brak jest dającego się zastosować przepisu Konstytucji Republiki Sclavinii albo ustawy, w sprawach związanych z funkcjonowaniem Konsystorza Generalnego.
  4. Marszałek, niezwłocznie po objęciu urzędu albo zaprzestaniu pełnienia funkcji przez dotychczasowego Wicemarszałka, powołuje, w drodze postanowienia, Wicemarszałka, który zastępuje go w przypadkach określonych prawem oraz w ramach ustalonego podziału obowiązków.
  5. Marszałek może, w drodze postanowienia, odwołać Wicemarszałka, chyba, że szczególny przepis ustawy stanowi inaczej.

Art. 3.

Dodaje się po art. 11 ust. 3 Konstytucji Republiki Sclavinii ustęp czwarty w następującym brzmieniu: „Pierwszy Krzyżowiec wykonuje kompetencje i obowiązki, które prawo powierza trybunowi, ale których nie obejmuje zakres właściwości żadnego z urzedujących trybunów”; numerację ustępów następujących zmienia się odpowiednio.

Art. 4.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Marszałek

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny