Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Republika), poz. 8320 [X]

Eldorat, dnia 11 marca 2016 r.

Ustawa Konsystorza Generalnego

o obywatelstwie Republiki Sclavinii

Art. 1. [Wniosek o nadanie obywatelstwa]

 1. Uprawnionym do złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa jest, kto posiada obywatelstwo sarmackie, jest mieszkańcem municypium Republiki Sclavinii, nie sprawuje funkcji publicznych innej prowincji Księstwa Sarmacji ani mikronacji innej niż Księstwo Sarmacji oraz nie był w przeszłości pozbawiony obywatelstwa.
 2. Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się na ręce Marszałka.

Art. 2. [Procedura nadania obywatelstwa]

 1. Marszałek może ogłosić zamiar nadania obywatelstwa osobie, która złożyła wniosek o nadanie obywatelstwo, będąc do tego uprawnioną.
 2. Osoba, wobec której Marszałek ogłosił zamiar nadania obywatelstwa, składa w ciągu tygodnia od ogłoszenia owego zamiaru przysięgę obywatelską.
 3. Marszałek, niezwłocznie po złożeniu przysięgi obywatelskiej przez osobę, wobec której ogłosił zamiar nadania obywatelstwa nadaje owej osobie, w drodze postanowienia, obywatelstwo Republiki Sclavinii.

Art. 3. [Przysięga obywatelska]

 1. Rota przysięgi obywatelskiej jest następująca: „Przyrzekam niezłomną wierność i służbę niezwyciężonej Republice Sclavinii; jej sprawa jest moją sprawą, odtąd na zawsze”; przysięga może być złożona z dodaniem formuły religijnej.
 2. Przysięgę obywatelską odbiera Marszałek.

Art. 4. [Utrata obywatelstwa]

Jeżeli obywatel Republiki Sclavinii przestanie spełniać warunki wymienione w art. 1 ust. 1, traci obywatelstwo Republiki Sclavinii.

Art. 5. [Pozbawienie obywatelstwa]

 1. Jeżeli obywatel Republice Sclavinii sprzeniewierzy się przysiędze obywatelskiej, lub jeżeli uporczywie narusza zasady współżycia społecznego w relacjach z innymi obywatelami, Konsystorz Generalny może, w drodze uchwały, pozbawić go obywatelstwa.
 2. Nie przeprowadza się debaty nad projektem uchwały w sprawie pozbawienia obywatelstwa, a głosowanie nad owym projektem jest tajne.
 3. Nie bierze udziału w głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie pozbawienia obywatelstwa, kto miałby być nią pozbawiony obywatelstwa.
 4. Uchwała w sprawie pozbawienia obywatelstwa nie może pozbawiać obywatelstwa więcej niż jednej osoby.
 5. Jeżeli uchwałą w sprawie pozbawienia obywatelstwa miałby być pozbawiony obywatelstwa Marszałek, głosowanie nad jej projektem przeprowadza Wicemarszałek; Marszałek nie odwołuje Wicemarszałka od momentu złożenia projektu owej uchwały do chwili zakończenia głosowania nad nim.

Art. 6. [Zrzeczenie się obywatelstwa]

Zrzeczenie się obywatelstwa następuje poprzez publiczne złożenie stosownego oświadczenia woli.

Art. 7. [Utrata funkcji publicznych]

Kto zrzeknie się, utraci albo zostanie pozbawiony obywatelstwa Republiki Sclavinii, zostaje pozbawiony wszystkich jej funkcji publicznych, które dotąd sprawował.

Art. 8. [Obywatele z mocy Konstytucji]

 1. Kto nabył obywatelstwo Republiki Sclavinii na mocy Konstytucji Republiki Sclavinii, składa w ciągu tygodnia od wejścia w życie niniejszej ustawy przysięgę obywatelską; jeżeli tego zaniecha, traci je.
 2. Kto nabył obywatelstwo Republiki Sclavinii na mocy Konstytucji Republiki Sclavinii, ale nie spełnia warunków wymienionych w art. 1 ust. 1, traci je.
 3. Przysięgę obywatelską Marszałka odbiera Wicemarszałek.

Art. 9. [Vacatio legis]

Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Marszałek

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny