Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Republika), poz. 8321 [X]

Eldorat, dnia 11 marca 2016 r.

Ustawa Konsystorza Generalnego

o municypiach, miejscowościach i gruntach

Rozdział I.
MUNICYPIA

Art. 1. [Municypia]

 1. Municypia są miastami Republiki Sclavinii w państwowym systemie informatycznym.
 2. Konsystorz Generalny, w drodze uchwały, dokonuje lokacji municypium będącego własnością prywatną oraz nadaje i odbiera miejscowości status municypium.
 3. Miasto stołeczne Eldorat posiada status municypium; uchwała Konsystorza Generalnego nie odbiera mu go.

Art. 2. [Zaopatrzenie municypiów]

 1. Właściwy trybun określa poziom industrializacji, na jakim utrzymywane są municypia.
 2. Naczelnik miejscowości o statusie municypium utrzymuje ową miejscowość na poziomie industralizacji, o którym mowa w ust. 1, oraz zaopatruje ją w żywność.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do właściciela municypium będącego własnością prywatną.
 4. Jeżeli właściciel municypium będącego własnością prywatną nie wykonuje obowiązków, o których mowa w ust. 2, oraz nie powołał zarządcy albo zarządca również nie wykonuje owych obowiązków, właściwy trybun, w drodze decyzji, ustanawia zarząd administracyjny nad owym municypium.
 5. Właściwy trybun powołuje i odwołuje zarządcę municypium, nad którym ustanowiono zarząd administracyjny.
 6. Pierwszy Krzyżowiec może, na wniosek właściciela municypium będącego własnością prywatną, w drodze decyzji, znieść zarząd administracyjny ustanowiony nad owym municypium.

Rozdział II.
MIEJSCOWOŚCI

Art. 3. [Lokacja miejscowości]

Pierwszy Krzyżowiec, w drodze rozporządzenia, dokonuje lokacji miejscowości.

Art. 4. [Miejsce zamieszkania]

 1. Zamieszkiwaną miejscowość osoba określa poprzez złożenie oświadczenia woli.
 2. Zamieszkiwane municypium osoba określa w sposób przewidziany przez państwowy system informatyczny.

Art. 5. [Prawo do zasiadania w radzie miejscowości]

Prawo do zasiadania w radzie miejscowości przysługuje, obok osób, którym przysługuje ono na mocy Konstytucji Republiki Sclavinii, jej mieszkańcom, którzy są użytkownikami co najmniej jednego gruntu znajdującego się na terenie owej miejscowości.

Art. 6. [Prawo do wypowiedzi]

Osobom, którym przysługuje prawo do zasiadania w radzie miejscowości, przysługuje wyłączne prawo do wypowiedzi w dziale owej miejscowości na Forum Centralnym, jeżeli ów dział został ustanowiony.

Art. 7. [Rada miejscowości]

 1. Rada miejscowości, w drodze uchwały, ustanawia i nadaje honorowe wyróżnienia miejscowości oraz wznosi pomniki.
 2. Rada miejscowości może, w drodze uchwały, odwołać naczelnika tej miejscowości przed upływem kadencji, na jaką został wybrany.

Art. 8. [Wybór naczelnika miejscowości]

 1. Rada miejscowości wybiera naczelnika tej miejscowości ze swojego grona, na dwumiesięczną kadencję.
 2. Wynik wyborów naczelnika ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting; w przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, przeprowadza się głosowanie za lub przeciw wyborowi kandydata.
 3. Rada miejscowości może, w drodze uchwały, odwołać naczelnika tej miejscowości przed upływem kadencji, na jaką został wybrany.

Art. 9. [Naczelnik miejscowości]

 1. Naczelnik miejscowości zarządza środkami finansowymi miejscowości na zasadach określonych, w drodze uchwały, przez jej radę; w braku takiej uchwały dysponuje nimi swobodnie, niezwłocznie zawiadamiając radę.
 2. Naczelnik miejscowości, w drodze decyzji, ustanawia oraz nadaje imiona instytucjom miejscowości, nadaje nazwy dzielnicom, osiedlom oraz publicznym drogom, mostom, tunelom i podobnym obiektom.

Rozdział III.
FUNKCJONOWANIE RAD MIEJSCOWOŚCI

Art. 10. [Debata]

 1. Naczelnik miejscowości niezwłocznie zarządza debatę nad projektem uchwały przedłożonym przez członka rady miejscowości.
 2. Zarządzając debatę, naczelnik miejscowości określa czas jej trwania, w przedziale od dwóch do pięciu dni.
 3. Zarządziwszy debatę, naczelnik miejscowości zawiadamia o tym członków rady miejscowości.

Art. 11. [Przedłużenie debaty]

 1. Naczelnik miejscowości przedłuża debatę nad projektem uchwały na wniosek jednej trzeciej członków rady miejscowości; może ją przedłużyć na wniosek członka rady lub z własnej inicjatywy.
 2. Przedłużając debatę nad projektem uchwały, naczelnik miejscowości określa, o jaki czas zostaje ona przedłużona.
 3. Debata nad projektem uchwały może zostać przedłużona wielokrotnie, lecz łącznie nie więcej niż o cztery dni.

Art. 12. [Głosowanie]

 1. Niezwłocznie po dobiegnięciu końca debaty nad projektem uchwały, naczelnik miejscowości zarządza nad owym projektem głosowanie.
 2. Zarządzając głosowanie nad projektem uchwały, naczelnik miejscowości określa czas jego trwania, w przedziale od dwóch do pięciu dni.
 3. Zarządziwszy głosowanie nad projektem uchwały, naczelnik miejscowości zawiadamia o tym członków rady miejscowości.
 4. Członkom rady miejscowości będącym obywatelem Republiki Sclavinii przysługuje głos o sile równej jeden; pozostałym członkom rady przysługuje głos o sile równej trzy czwarte.

Art. 13. [Skrócenie debaty lub głosowania]

 1. Naczelnik miejscowości może skrócić debatę nad projektem uchwały na wniosek jednej trzeciej członków rady albo jeżeli nikt nie wypowiedział się w owej debacie w przeciągu dwudziestu czterech godzin.
 2. Naczelnik miejscowości skraca głosowanie nad projektem uchwały, jeżeli oddanie głosu przez pozostałych członków rady miejscowości nie może zmienić wyniku głosowania.

Art. 14. [Sprawy nieuregulowane ustawą]

Uchwała rady miejscowości rozstrzyga w sprawach związanych z jej funkcjonowaniem, a nieuregulowanych ustawą; w braku owej uchwały oraz w sprawach, których i ona nie reguluje, rozstrzyga naczelnik miejscowości.

Rozdział IV.
GRUNTY

Art. 15. [Prawo do gruntów]

Prawo do użytkowania wieczytego gruntu przysługuje, o ile został on wprowadzony do obrotu, każdej osobie prywatnej.

Art. 16. [Rodzaje gruntów]

 1. Właściwy trybun określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje gruntów i ich przeznaczenie.
 2. Niezwłocznie po dokonaniu lokacji miejscowości jej rada określa, w drodze uchwały, rodzaje poszczególnych gruntów znajdujących się na jej terenie.
 3. Rada miejscowości może, w drodze uchwały, zmienić rodzaj znajdującego się na terenie owej miejscowości gruntu niebędącego przedmiotem umowy użytkowania wieczystego.

Art. 17. [Wprowadzenie gruntu do obrotu]

 1. Grunt może, w drodze uchwały, wprowadzić do obrotu rada miejscowości, na terenie której ów grunt się znajduje.
 2. Jeżeli uchwała rady miejscowości tak stanowi, naczelnik owej miejscowości może, w drodze decyzji, wprowadzić do obrotu grunt znajdujący się na jej terenie.

Art. 18. [Umowa użytkowania wieczystego]

 1. Na wniosek zainteresowanego, naczelnik właściwej miejscowości zawiera z nim, w imieniu Republiki Sclavinii, umowę użytkowania wieczystego wprowadzonego do obrotu gruntu.
 2. Pierwszy Krzyżowiec może, w drodze decyzji, wypowiedzieć użytkownikowi gruntu wszystkie zawarte z nim umowy użytkowania wieczystego oraz zabronić zawierania z nim takich umów przez określony lub nieokreślony czas, jeżeli narusza on zasady współżycia społecznego w relacjach z mieszkańcami Republiki Sclavinii, a w szczególności jej obywatelami.
 3. Jeżeli użytkownik gruntu użytkuje go niezgodnie z przeznaczeniem, naczelnik właściwej miejscowości może, w drodze decyzji, wypowiedzieć mu umowę użytkowania wieczystego owego gruntu oraz zabronić, na czas nie dłuższy od 60 dni, zawierania z nim umowy użytkowania wieczystego, której przedmiotem byłby ów grunt.

Art. 19. [Wycofanie gruntu z obrotu]

 1. Grunt niebędący przedmiotem umowy użytkowania wieczystego może, w drodze uchwały, wycofać z obrotu rada miejscowości, na terenie której ów grunt się znajduje.
 2. Jeżeli uchwała rady miejscowości tak stanowi, naczelnik owej miejscowości może, w drodze decyzji, wycofać z obrotu grunt niebędący przedmiotem umowy użytkowania wieczystego i znajdujący się na jej terenie.

Art. 20. [Użytkowanie gruntów przez Republikę i Koronę]

 1. Właściwy trybun może, w drodze decyzji, przeznaczyć grunt niebędący przedmiotem umowy użytkowania wieczystego pod użytkowanie przez Republikę Sclavinii albo Koronę.
 2. Grunt przeznaczony pod użytkowanie przez Republikę Sclavinii albo Koronę, jeżeli był wprowadzony do obrotu, zostaje zeń wycofany.

Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 21. [Vacatio legis]

Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Marszałek

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny