Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Republika), poz. 8322 [X]

Eldorat, dnia 11 marca 2016 r.

Ustawa Konsystorza Generalnego

o finansach publicznych

Art. 1. [Zarządzanie rachunkami]

Właściwy trybun zarządza rachunkami bankowymi będącymi własnością Republiki Sclavinii.

Art. 2. [Wynagrodzenia]

 1. Właściwy trybun wypłaca wynagrodzenia funkcjonariuszom publicznym, z środków finansowych Republiki Sclavinii.
 2. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za jeden dzień pracy wynosi odpowiednio: dla Pierwszego Krzyżowca — 1 500 lt; dla trybuna — 1 200 lt; dla innego funkcjonariusza publicznego — 900 lt.
 3. Nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu ust. 2 obywatel Republiki Sclavinii biorący udział w obradach Konsystorza Generalnego, członek rady miejscowości, naczelnik miejscowości ani sprawujący funkcję publiczną ustanowioną uchwałą rady miejscowości.
 4. Nie później, niż siódmego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, właściwy trybun przeprowadza ocenę pracy funkcjonariuszy publicznych w poprzednim miesiącu kalendarzowym; oceny dokonują wszyscy obywatele Republiki Sclavinii.
 5. Niezwłocznie po zakończeniu oceny pracy funkcjonariuszy publicznych, właściwy trybun, w drodze decyzji, przyznaje funkcjonariuszom publicznym wynagrodzenia w wysokości równej iloczynowi maksymalnego wynagrodzeinia dziennego dla danego funkcjonariusza przemnożonego przez liczbę przepracowanych przezeń dni oraz ilorazu oceny mu przyznanej i oceny maksymalnej.
 6. Funkcjonariuszowi publicznemu pełniącemu więcej niż jedną funkcję publiczną obywatele Republiki Sclavinii przyznają jedną, łączną ocenę, a właściwy trybun przyznaje jedno, najwyższe z przysługujących, w myśl ust. 5, wynagrodzeń.

Art. 3. [Podatki]

 1. Właściwy trybun jest poborcą podatkowym w rozumieniu prawa państwowego.
 2. Kto, będąc do tego uprawnionym, nie wziął udziału w głosowaniu Konsystorza Generalnego, uiszcza niezwłocznie podatek od niegłosowania w wysokości 10% środków zgromadzonych na rachunkach bankowych będących w jego posiadaniu, ale nie więcej niż 5 000 lt; chyba, że podatek byłby niższy niż 500 lt, wówczas nie uiszcza go.
 3. Kto jest właścicielem instytucji, której siedzibą jest municypium, a nie jest użytkownikiem gruntu o przeznaczeniu zgodnym z charakterem działalności owej instytucji, uiszcza, pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, podatek od braku siedziby instytucji w wysokości 50 000 lt.
 4. Kto jest mieszkańcem municypium, a w ciągu trzydziestu dni poprzedzających uiszczenie podatku nie wypowiedział się ani razu w żadnym z działów Republiki Sclavinii na Forum Centralnym oraz nie otrzymał od Pierwszego Krzyżowca co najmniej jednego punktu aktywnościowego, uiszcza, raz na trzydzieści dni, podatek od nieaktywności w wysokości równej dziesięciu procentom środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych będących w jego posiadaniu, chyba, że podatek byłby niższy niż 500 lt.
 5. Kto użytkuje grunt, uiszcza, raz na trzydzieści dni, podatek gruntowy; wysokość podatku gruntowego od gruntów poszczególnych rodzajów znajdujących się na terenie miejscowości określa, w drodze uchwały, jej rada, w przedziale od 2 500 do 15 000 lt.
 6. Jeżeli podatnik nie uiści należnego podatku w terminie, właściwy trybun pobiera go z rachunków bankowych będących w posiadaniu podatnika.

Art. 4. [Ulgi od podatku gruntowego]

 1. Użytkownikowi gruntu przysługuje pięćdziesięcioprocentowa ulga od podatku gruntowego za jeden z użytkowanych z niego gruntów.
 2. Użytkownikowi zespołu gruntowego, to jest co najmniej dwóch gruntów sąsiadujących ze sobą i występujących łącznie pod unikalną nazwą, przysługuje trydziestotrzyprocentowa ulga od podatku gruntowego za każdy z tych gruntów.
 3. Ulgi od podatku gruntowego łączą się ze sobą.
 4. Ustaloną zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających wysokość podatku gruntowego zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Art. 5. [Koszty ponoszone przez municypia]

Właściwy trybun zwraca, z środków finansowych Republiki Sclavinii, koszty utrzymywania poziomu industrializacji municypium oraz zaopatrywania go w żywność, na rachunek bankowy odpowiednio właściwej miejscowości lub właściciela municypium.

Art. 6. [Programy wsparcia finansowego]

Rozporządzenie właściwego trybuna może ustanawiać program wsparcia finansowego, mający na celu wspieranie aktywności na terytorium Republiki Sclavinii lub wspieranie osób nowo zamieszkałych na terytorium Republiki Sclavinii.

Art. 7. [Dysponowanie finansami]

 1. Pierwszy Krzyżowiec, w porozumieniu z właściwym trybunem, dysponuje środkami finansowymi Republiki Sclavinii.
 2. Pierwszy Krzyżowiec albo trybun może w ciągu miesiąca zadecydować o przeznaczeniu łącznie do 100 000 lt na realizację określonego celu lub inicjatywy prywatnej.

Art. 8. [Finansowanie miejscowości]

 1. Właściwy trybun przekazuje jedną czwartą uiszczonego przez podatnika podatku gruntowego na rachunek bankowy miejscowości, na terenie której znajduje się grunt, od którego uiszczono podatek.
 2. Jeżeli brak środków finansowych uniemożliwia miejscowości należyte funkcjonowanie, właściwy trybun może, w drodze decyzji, przyznać jej dotację w wysokości do 100 000 lt.

Art. 9. [Vacatio legis]

Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Marszałek

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny