Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8326 [X]

Grodzisk, dnia 12 marca 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie opiniowania artykułów pretendujących do tytułu „Artykułu na Medal” (uchylony)

(Zarządzenie uchylone Zarządzeniem Kanclerza w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 25 marca 2016 r.)

Na podstawie Art. 2. Rozporządzenia Kanclerza o „Artykułach na Medal” z dnia 14 sierpnia 2014 roku zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Tworzy się Społeczny Komitet Oceny Jakości, zwany dalej SKOJ, jako instytucję, opiniującą decyzje w sprawie przyznania artykułowi tytułu „Artykułu na Medal”. W skład instytucji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wchodzą wszyscy obywatele Księstwa Sarmacji.
  2. Minister właściwy do spraw Dziedzictwa Narodowego koordynuje działania SKOJ, jako jego przewodniczący.
  3. Minister właściwy do spraw Dziedzictwa Narodowego do 7 dnia miesiąca zarządza głosowanie w sprawie zaopiniowania artykułów, opublikowanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc głosowania, pretendujących do tytułu „Artykułu na Medal”. Głosowanie odbywa się w formie ankiety zakładanej w dziale „Kultura i sztuka” na forum centralnym Księstwa Sarmacji. Głosowanie trwa 72 godziny. Członkowi SKOJ w danym głosowaniu przysługuje liczba głosów równa liczbie artykułów pretendujących do tytułu „Artykułu na Medal”.
  4. Artykuł uważa się za pozytywnie zaopiniowany, jeżeli zagłosowała na niego większość członków SKOJ biorących udział w głosowaniu.
  5. SKOJ jest instytucją społeczną, nie wchodzącą w skład administracji publicznej. Z tytułu członkostwa w SKOJ nie przynależy wynagrodzenie.

§2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Traci moc prawną Zarządzenie Ministra Dziedzictwa Narodowego w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 14 sierpnia 2014 roku.
  3. §9. Pkt 1. Zarządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 1 marca 2016 roku: „zarządza PKOJ,” otrzymuje brzmienie: „zarządza SKOJ,”.
  4. Odwołuje się dotychczasowych członków Państwowego Komitetu Oceny Jakości.
  5. Do głosowania w miesiącu wejścia w życie zarządzenia nie stosuje się wymogu rozpoczęcia głosowania w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca poprzedzającego miesiąc głosowania.

(—) Daniel Chojnacki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny