Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Republika), poz. 8327 [X]

Eldorat, dnia 13 marca 2016 r.

Rozporządzenie Kolegium Stałego

o odznaczeniach

Na podstawie art. 10 ust. 1 Konstytucji Republiki Sclavinii stanowimy, co następuje:

Art. 1. [Zakres normowania]

Niniejsze rozporządzenie ustanawia odznaczenia Republiki Sclavinii oraz określa warunki i tryb ich nadawania.

Art. 2. [Ordery]

 1. Order Ostatecznej Krucjaty i Order Sztandaru Republiki są najwyższymi odznaczeniami Republiki Sclavinii.
 2. Pierwszy Krzyżowiec nadaje Order Ostatecznej Krucjaty albo Order Sztandaru Republiki z własnej inicjatywy, w porozumieniu z Marszałkiem; może nadać go na wniosek Marszałka.
 3. Order Ostatecznej Krucjaty i Order Sztandaru Republiki w każdej klasie nadaje się jeden raz.

Art. 3. [Order Ostatecznej Krucjaty]

 1. Order Ostatecznej Krucjaty jest wyróżnieniem za wybitne zasługi położone w związku z pełnieniem funkcji publicznych Republiki Sclavinii lub za długotrwałą i wyjątkowo pożyteczną działalność w charakterze funkcjonariusza publicznego Republiki Sclavinii.
 2. Nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu ust. 1, kto bierze udział w obradach Konsystorza Generalnego albo zasiada w radzie miejscowości.
 3. Order Ostatecznej Krucjaty jest nadawany w trzech klasach:
  1. Krzyż Wielki,
  2. Krzyż Oficerski,
  3. Krzyż Żołnierski.

Art. 4. [Order Sztandaru Republiki]

 1. Order Sztandaru Republiki jest wyróżnieniem za wybitne zasługi położone dla Republiki Sclavinii lub za długotrwałą i wyjątkowo pożyteczną dla niej działalność.
 2. Nie nadaje się Orderu Sztandaru Republiki za zasługi czy działalność, za które może być nadany Order Ostatecznej Krucjaty.
 3. Order Sztandaru Republiki jest nadawany w trzech klasach:
  1. Krzyż Stalowy,
  2. Krzyż Żelazny z Kwiatangą,
  3. Krzyż Żelazny.

Art. 5. [Medale]

 1. Medal Odolana Zwitariusza i Medal Zasług Cywilnych są pomniejszymi odznaczeniami Republiki Sclavinii.
 2. Medal Odolana Zwitariusza lub Medal Zasług Cywilnych może być nadany danej osobie wielokrotnie.

Art. 6. [Medal Odolana Zwitariusza]

 1. Medal Odolana Zwitariusza jest wyróżnieniem za dobre sprawowanie funkcji publicznej Republiki Sclavinii.
 2. Medal Odolana Zwitariusza jest nadawany w trzech stopniach:
  1. Złoty Medal Odolana Zwitariusza,
  2. Srebrny Medal Odolana Zwitariusza,
  3. Brązowy Medal Odolana Zwitariusza.

Art. 7. [Medal Zasług Cywilnych]

 1. Medal Zasług Cywilnych jest wyróżnieniem za działalność pożyteczną dla Republiki Sclavinii niezwiązaną ze sprawowaniem jej funkcji publicznych.
 2. Medal Zasług Cywilnych nadaje się wyłącznie obywatelom Republiki Sclavinii.
 3. Medal Zasług Cywilnych jest nadawany w trzech stopniach:
  1. Złoty Medal Zasług Cywilnych,
  2. Srebrny Medal Zasług Cywilnych,
  3. Brązowy Medal Zasług Cywilnych.

Art. 8. [Wzory odznak]

 1. Wzory odznak Orderu Ostatecznej Krucjaty i Orderu Sztandaru Republiki w poszczególnych klasach określają załączniki do niniejszego rozporządzenia.
 2. Wzory odznak Medalu Odolana Zwitariusza i Medalu Zasług Cywilnych w poszczególnych stopniach może określić, w drodze rozporządzenia, Pierwszy Krzyżowiec.

Art. 9. [Dotychczasowe nadania]

 1. Zachowują ważność dotychczasowe nadania odznaczeń.
 2. Komu, przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, nadano Krzyż Kawalerski Orderu Ostatecznej Krucjaty, nadaje się w jego miejsce Krzyż Oficerski Orderu Ostatecznej Krucjaty.
 3. Komu, przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, nadano Krzyż Komandorski Orderu Ostatecznej Krucjaty, nadaje się w jego miejsce Krzyż Wielki Orderu Ostatecznej Krucjaty.

Art. 10. [Vacatio legis]

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik 1.
WZORY ODZNAK ORDERU OSTATECZNEJ KRUCJATY

A. WZÓR ODZNAKI KRZYŻA WIELKIEGO

B. WZÓR ODZNAKI KRZYŻA OFICERSKIEGO

C. WZÓR ODZNAKI KRZYŻA ŻOŁNIERSKIEGO

Załącznik 2.
WZORY ODZNAK ORDERU SZTANDARU REPUBLIKI

A. WZÓR ODZNAKI KRZYŻA STALOWEGO

B. WZÓR ODZNAKI KRZYŻA ŻELAZNEGO Z KWIATANGĄ

C. WZÓR ODZNAKI KRZYŻA ŻELAZNEGO

(—) Otto von Spee,
Pierwszy Krzyżowiec

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny