Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Republika), poz. 8357 [X]

Eldorat, dnia 24 marca 2016 r.

Rozporządzenie Kolegium Stałego

o ustanowieniu Sclavińskiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie art. 10 ust. 1 Konstytucji Republiki Sclavinii stanowimy, co następuje:

Art. 1.

Ustanawia się Sclaviński Związek Piłki Nożnej.

Art. 2.

Nadaje się Sclavińskiemu Związkowi Piłki Nożnej statut, którego treść określa załącznik.

Art. 3.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK
STATUT SCLAVIŃSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

§ 1. [Sclaviński Związek Piłki Nożnej]

Sclaviński Związek Piłki Nożnej, zwany dalej "Związkiem", jest samorządną i niezależną federacją piłkarską działającą na terytorium Republiki Sclavinii — samorządu Księstwa Sarmacji.

§ 2. [Postanowienia ogólne]

 1. Członkami Związku są menedżerowie klubów piłkarskich mających swą siedzibę na terytorium Republiki Sclavinii; mogą nimi być, za zgodą Prezesa, także menedżerowie klubów innych samorządów Księstwa Sarmacji albo innych mikronacji.
 2. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Eldorat.
 3. Drużyny klubów piłkarskich, których menedżerowie należą do Związku, mogą brać udział w dowolnych ligach piłkarskich.
 4. Barwami Związku są kolory: błękitny i biały.

§ 3. [Władze]

 1. Na czele Związku stoi Prezes.
 2. Funkcję Prezesa sprawuje, z urzędu, właściwy trybun Republiki Sclavinii, a w braku takiego — Pierwszy Krzyżowiec Republiki Sclavinii.
 3. Prezes:
  • wyznacza delegata Związku w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej, zasięgnąwszy opinii członków Związku;
  • koordynuje prace członków Związku;
  • jest delegatem pomocniczym Związku w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
  • wyznacza selekcjonera reprezentacji wielonarodowej Republiki Sclavinii oraz sprawuje jego funkcję w przypadku jej opróżnienia;
  • reprezentuje Związek na zewnątrz;
  • rozstrzyga we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku, jeżeli brak jest dającego się zastosować przepisu niniejszego statutu.

§ 4. [Postanowienia końcowe]

 1. Zmiana niniejszego statutu następuje w drodze uchwały, przyjętej przez członków Związku bezwzględną większością głosów.
 2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(—) Otto von Spee
Pierwszy Krzyżowiec

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny