Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8363 [X]

Grodzisk, dnia 25 marca 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości (uchylony)

§ 1. [Cel zarządzenia]

Na podstawie art. 2 Rozporządzenia Kanclerza o „Artykułach na Medal” tworzy się Państwowy Komitet Oceny Jakości, zwany dalej „PKOJ”, jako organ opiniujący decyzje w sprawie przyznania tytułu „Artykułu na medal”.

§ 2. [Skład PKOJ]

  1. Przedstawiciel Rady Ministrów, określony zarządzeniem ws. organizacji Rady Ministrów, z urzędu zasiada w PKOJ, jako jego przewodniczący.
  2. Przedstawiciel Rady Ministrów powołuje pozostałych członków PKOJ na kadencję jednego miesiąca, z grona aktywnych obywateli sarmackich, mając na uwadze reprezentację wszystkich prowincji w składzie PKOJ.
  3. W przypadku niemożności osiągnięcia reprezentacji wszystkich prowincji w składzie PKOJ, Przedstawiciel Rady Ministrów może zmniejszyć liczebność PKOJ o reprezentanta prowincji, która nie zdeklarowała swojego przedstawicielstwa.
  4. Przedstawiciel Rady Ministrów może odwołać członka PKOJ w przypadku niewyrażenia przez niego opinii w przedmiocie przedstawionego materiału w terminie 24 godzin. W przypadku zastosowania procedury ze zdania poprzedzającego od zapełnienia wakatu Przedstawiciel Rady Ministrów może odstąpić.

(§ 2 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 3 lipca 2016 r.)

§ 3. [Opiniowanie artykułów]

  1. Członek PKOJ nie opiniuje opublikowanego przez siebie materiału.
  2. Materiał uważa się za pozytywnie zaopiniowany, jeżeli pozytywną opinię wyraziła większość członków PKOJ uprawnionych do wyrażenia opinii. Przedstawiciel Rady Ministrów może wyznaczyć termin ostateczny opiniowania materiału przez członków PKOJ. W przypadku braku zaopiniowania materiału przez członka PKOJ w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się, że w przedmiocie tego materiału członek PKOJ się wstrzymał.

(§ 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 3 lipca 2016 r.)

§ 4. [Tryb szczególny opiniowania]

Jeżeli liczba materiałów do oceny przekracza 10, Przedstawiciel Rady Ministrów może postanowić o innym trybie opiniowania materiałów, z zastrzeżeniem przepisu § 3 ust. 1.

(§ 4 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 3 lipca 2016 r.)

§ 5. [Przepisy przejściowe]

  1. Za opinie wiążące w przypadku artykułów za miesiąc luty 2016 roku przyjmuje się opinie wyrażone przez członków PKOJ, którego kadencja została wygaszona Zarządzeniem Kanclerza w sprawie opiniowania artykułów pretendujących do tytułu "Artykułu na Medal" z dnia 12 marca 2016 roku, na dzień poprzedzający dzień wygaszenia kadencji.
  2. Przywraca się w skład PKOJ członków PKOJ, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

§ 5. [Przepisy końcowe]

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Traci moc prawną Zarządzenie Kanclerza w sprawie opiniowania artykułów pretendujących do tytułu "Artykułu na Medal" z dnia 12 marca 2016 roku.

(—) książę Daniel Chojnacki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny