Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty zasadnicze prowincji, poz. 8421 [X]

Grodzisk, dnia 14 kwietnia 2016 r.

Konstytucja Starosarmacji

Pełni dumy z Dziedzictwa Ojców Założycieli, bacząc na Przodków i Przyszłe Pokolenia, nauczeni trudnemi doświadczeniami poprzedników, świadomi roli pełnionej w Historii, mając w sercu szczególną miłość do korzeni, z których wyrosło Księstwo Sarmacji, podpisujemy niniejszy akt.

Art. 1. [Starosarmacji]

Starosarmacja, jako prowincja obejmująca ziemie wysp: Sarmacja, Tropicana, Troja, Anheim i Awara Północna, pod opiekę Księcia Sarmacji się oddaje i Jemu służyć pragnie.

(Art. 1 oraz nazwa aktu prawnego zmienione nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 maja 2016 roku.)

(Art. 1 zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 sierpnia 2016 roku.)

Art. 2. [Stolica oraz symbole prowincji]

 1. Książęce Miasto Grodzisk najważniejszym miastem i stolicą Starosarmacji obwołujemy.
 2. Herbem naszej prowincji ustanawiamy na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone.
 3. Flaga heraldyczna o proporcjach 5:8 flagą jest prowincji.
 4. Świętem Starosarmacji dzień jest 25 sierpnia, kiedy to do życia ją powołano.
 5. Nie zapominając o przeszłości naszej, ojcowizny naszej części składowe honorując, dniami pamięci ustanawiamy: 25 lutego, kiedy to Roku Diuczego 2010 Starosarmacja powstała, a także 5 listopada, rocznicę powstania Gellonii w Roku Diuczym 2003.
 6. Hymn Starosarmacji śpiewać będziem do melodii Porilaisten marssi.

(Art. 2 ust. 1. i ust. 6. zmienione nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 maja 2016 roku.)

Art. 3. [Obywatelstwo Starosarmacji]

 1. Każdy obywatel Księstwa Sarmacji otrzymać obywatelstwo Starosarmacji może, jeno zamieszkiwać w niej musi co najmniej dwie niedziele.
 2. Aby obywatelem prowincji naszej zostać, wystarczy jeno jeszcze na stronie Starosarmacji w księdze właściwej, Rejestrem Obywateli zwanej, podpis swój złożyć, a tym samym roty słowa potwierdzić. I od tego momentu obywatelem Starosarmacji zwać się można.
 3. Nad Rejestrem Obywateli opiekę roztacza Namiestnik.
 4. Gdy wola obywatela będzie taka, może złożyć wniosek o wykreślenie siebie z Rejestru Obywateli, co następuje niezwłocznie.
 5. Gdy chociaż jeden obywatel Starosarmacji uważa, że ktoś obywatelstwa Starosarmacji nie godzien, czy też postępowanie jego z rotą przysięgi nie licuje, za zgodą Sejmiku Koronnego można takowego z Rejestru wykreślić.
 6. Z mocy samego prawa wykreślenie następuje, gdy obywatel warunki, o których mowa w ust. 1, naruszy.
 7. Dla każdego, kto chce i może zostać obywatelem prowincji, a dokonującego czynności opisanej w ust. 2, jest ona równoznaczna ze złożeniem ślubowania według niniejszej roty:

„Ja, [NN], ślubuję, że jako Obywatel Starosarmacji
wierny Jego Książęcej Mości, Przodkom i idei oświeconego monarchofaszyzmu,
zawsze mając na względzie rację stanu i dobro Rzeczpospolitej,
wszelkimi dostępnymi siłami
wspierać będę rozwój mojej prowincji
i jej wzrost na łonie Sarmacji,
a każdy mój czyn
służyć będzie budowie silnego i stabilnego samorządu,
tak dla nas, jak i potomnych”.

(Art. 3 ust. 1 i ust. 2. i tytuł artykułu zmienione nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 maja 2016 roku.)

(Art. 3 ust. 7 zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 sierpnia 2016 roku.)

Art. 3a. [Dzielnice]

 1. Starosarmacja składa się z historycznych ziem, których wyłącznym prawem jest organizowanie się w Dzielnice oraz ustanawianie własnych norm, reguł, praw, narracji i historii, w takim stopniu w jakim nie zakłóca to sprawnego funkcjonowania całej prowincji.
 2. Ustanawiając administracyjnie Dzielnicę bazującą na historycznej części Sarmacji Namiestnik określa w drodze dekretu dokładne terytorium funkcjonowania Dzielnicy i zakres nadzoru nad nią. Pozostałe kwestie, o których mowa w ust. 1, leżą w wyłącznej gestii osób tworzących Dzielnicę.

(Art. 3a dodany nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 sierpnia 2016 roku.)

Art. 4. [Sejmik Koronny]

 1. Ciałem ustanawiającym konstytucję Starosarmacji i namiestnika obierającym jest Sejmik Koronny.
 2. Każdy jeden obywatel Starosarmacji wpisany do Rejestru Obywateli w skład Sejmiku wchodzi, jeśli tylko w momencie Sejmiku zwołania chociaż pięć punktów aktywności, w myśl Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w ostatnich 30 dniach wykazał.
 3. Sejmik Koronny Książę zwołuje raz na kwartał, listę uprawnionych do udziału w obradach publicznie ogłaszając, bądź w ekstraordynaryjnej sytuacji, jeśli tylko jedna z dwóch części obywateli Starosarmacji stosowny wniosek Księciu przedłoży.
 4. Decyzje Sejmiku Koronnego wiążącymi nie są, jeśli na obrady nie stawi się najmniej jedna z dwóch części uprawnionych obywateli Starosarmacji.
 5. Konstytucja Starosarmacji od Sejmiku pochodzi i większością dwóch z trzech części głosów obecnych na obradach jest uchwalana.
 6. Sejmikiem Koronnym Marszałek przewodzi i na straży porządku w nim stoi. Marszałka obywatele wskazują spośród siebie w pierwszych dniach obrad. Nad porządkiem wyboru Marszałka czuwać będzie uczestnik Sejmiku obywatelstwo Starosarmackie najdłużej posiadający.
 7. Wypowiadać swe zdania i opinie w Sejmiku może każden, kto Starosarmację zamieszkuje, choćby i obywatelstwa naszej prowincji nie posiadał. Jednakowoż Sejmik może sam takie prawo każdemu mieszkańcowi prowincji odebrać, jeśli z mocy artykułu trzeciego, ustępu jego piątego korzystając, równocześnie odbierze prawa wyborcze.
 8. Wszystkie inne sprawy, które prac Sejmiku Koronnego dotyczą, odrębny dekret określić może.

(Art. 4 ust. 1. i ust. 5. zmienione nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 maja 2016 roku.)

(Art. 4 ust. 2 zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 8 maja 2017 roku.)

(Art. 4 ust. 6 zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 13 listopada 2017 roku.)

Art. 5. [Namiestnik i Rada Koronna]

 1. Namiestnik prowincji z woli obywateli Starosarmacji władzę w niej sprawuje dekrety wydając.
 2. Namiestnika podczas obrad Sejmik wybiera na czas trzech miesięcy spośród szlachty i arystokracji Starosarmację zamieszkującej, za przyzwoleniem bezwzględnej większości zebranych.
 3. Jeśli Namiestnik Starosarmację opuści lub czynu nieprzystojnego się dopuści, obywatele Starosarmacji mogą Sejmik ekstraordynaryjny zwołać jako w artykule czwartym stoi i na obradach kandydaturę nowego Namiestnika przedstawić. Poprzeć go musi jedna z dwóch części obecnych na obradach, w przeciwnym razie Namiestnika pro tempore Książę powołać zmuszon, do czasu zwołania zwyczajowego Sejmiku.
 4. Namiestnik dla skutecznego władania Starosarmacją powołuje ministrów wedle swego upodobania, którzy wszyscy pospołu Radę Koronną tworzą.
 5. Namiestnik i ministrowie jego dla spraw pomniejszych urzędników powoływać i odwoływać mogą.

(Art. 5 ust. 1., ust. 3 i ust. 4. zmienione nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 maja 2016 roku.)

Art. 6. [Stan nadzwyczajny]

 1. W wypadku kiedy namiestnika realioza toczyć będzie, przez co aktywność w systemach Księstwa utraci bądź najmniej dwie niedziele w miejscach publicznych prowincji głosu nie zajmie, co paraliż na całą Starosarmację sprowadzi, Książę prawo ma stan nadzwyczajny ogłosić i bez zbędnej zwłoki Namiestnika pro tempore powołać, który rządzić Starosarmacją będzie do czasu nowego przez Sejmik namiestnika powołania.
 2. Podobnież Książę Namiestnika pro tempore powołać może, jeśli Sejmik zwołanym będzie, jednak na obrady przez dwie niedziele nie stawi się połowa uprawnionych.

(Art. 6 ust. 1. zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 maja 2016 roku.)

Art. 7. [Przepisy końcowe i wprowadzające]

 1. Mocy obowiązującej niniejsza Ustawa nabierze z dniem, w którym ją ogłosimy, zgodnie ze wszystkimi przepisami.
 2. Gdy tak się stanie, jak mówi ustęp powyższy, utraci moc Konstytucja Korony Księstwa Sarmacji z dnia 25 sierpnia 2015 r.
 3. Do zmiany niniejszej Ustawy w przypadku zmiany lub zniesienia Dzielnic, o których mowa w art. 3a, wymagana jest zgoda danej Dzielnicy. Do zmiany tego punktu wymagana jest większość czterech z pięciu części głosów obecnych na obradach.

(Art. 7 ust. 3 dodany nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 sierpnia 2016 roku.)

(—) Robert Janusz von Thorn,
Marszałek Mniejszy Koronny.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny