Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 8441 [X]

Grodzisk, dnia 26 kwietnia 2016 r.

Akt ratyfikacji

Traktatu o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Chanatem Kugarskim (uchylony)

W IMIENIU KSIĘSTWA SARMACJI I KRÓLESTWA BARIDASU
KSIĄŻĘ SARMACJI I KRÓL BARIDASU
PODAJE DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI:

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w Ałakan-Pedi został sporządzony Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Chanatem Kugarskim, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat o przyjaźni i współpracy

pomiędzy Księstwem Sarmacji a Chanatem Kugarskim

Wysokie Układające się Strony:

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ TOMASZ IVO HUGO,
reprezentowany przez Daniela Ragnara Cesarego Ezia da Firenzę,
Ministra Spraw Zagranicznych,
w imieniu Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu oraz

JEGO WYSOKOŚĆ CHAN KUBILAJ,
reprezentowany przez Yong Pyok,
Regenta Chanatu Kugarskiego,
w imieniu Chanatu Kugarskiego

zawierają niniejszy traktat:

Art. 1.

 1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
 2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.

 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.
 2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Księstwa Sarmacji w Chanatu Kugarskiego oraz przedstawicielstwa Chanatu Kugarskiego w Księstwie Sarmacji.

Art. 3.

Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).

Art. 4.

 1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
  1. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
  2. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
  3. korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
  4. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. b.

Art. 5.

 1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 6.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 7.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 8.

Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, za zgodą Sejmu z dnia 25 kwietnia 2016 r., w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 26 kwietnia 2016 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny