Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 8464 [X]

Srebrny Róg, dnia 8 maja 2016 r.

Dekret Króla Teutonii nr 1/2016

o Federacji Piłkarskiej Królestwa Teutonii

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., w trosce o rozwój sportu na terenie Królestwa Teutonii, zapewniając mu niezależność od władz politycznych, ustanawiamy Federację Piłkarską Królestwa Teutonii.

Art. 1 [Federacja Piłkarska Królestwa Teutonii]

Federacja Piłkarska Królestwa Teutonii (FPKT) jest niezależną, apolityczną organizacją publiczną, zrzeszającą kluby piłkarskie działające w Królestwie Teutonii.

Art. 2. [Siedziba]

Siedzibą władz FPKT jest Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg.

Art. 3 [Reprezentacja na zewnątrz]

FPKT jest uprawnione do reprezentowanie Królestwa Teutonii i teutońskich klubów w międzynarodowych organizacjach piłkarskich.

Art. 4 [Statut]

  1. Działalnośc FPKT jest regulowana ogólnodostępnym Statutem Federacji Piłkarskiej Królestwa Teutonii.
  2. Statut zawiera regulacje określające:
    1. Władze FPKT
    2. Organ reprezentujący FPKT na zewnątrz
    3. Sposób zmiany statutu FPKT

Art. 5 [Prezes]

W przypadku braku regulacji o których mowa w art. 4 ust. 2, władzę w FPKT sprawuje Prezes FPKT powoływany i odwoływany przez Króla, w celu ustanowienia bądź dostosowania statutu.

Art. 6 [Przepisy końcowe]

  1. Traci moc Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2015 o Federacji Piłkarskiej Królestwa Teutonii z dn. 30 stycznia 2015 r.
  2. Dekret wchodzi z dniem ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny