Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 8486 [X]

Grodzisk, dnia 15 maja 2016 r.

Akt ratyfikacji

Umowy o otoczeniu opieką Zjednoczonego Królestwa Samundy

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 27 kwietnia 2016 r. w Książęcym Mieście Grodzisku została sporządzona Umowa o otoczeniu opieką Zjednoczonego Królestwa Samundy zawarta pomiędzy Księstwem Sarmacji a Zjednoczonym Królestwem Samundy, w następującym brzmieniu:

* * *

Umowa o otoczeniu opieką Zjednoczonego Królestwa Samundy

zawarta pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Samundy

Podpisana w Książęcym Mieście Grodzisku 27 kwietnia 2016 r.

Jego Książęca Mość Książę Sarmacji

w imieniu Księstwa Sarmacji

reprezentowany przez:

 1. Daniela Chojnackiego – Kanclerza Księstwa Sarmacji
 2. Daniela Ragnara da Firenza – Ministra Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji

W imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu

oraz

Jej Królewska Mość Meisande

w imieniu Zjednoczonego Królestwa Samundy

Zawierają umowę następującej treści:

Zważywszy, że Zjednoczone Królestwo Samundy chce zachować swoje dziedzictwo historyczne i kulturalne zgromadzone na przestrzeni lat, a Księstwo Sarmacji z uwagi na przyjazne relacje łączące je ze Zjednoczonym Królestwem Samundy jest zainteresowane ochroną tych wartości, Strony postanawiają oddać Zjednoczone Królestwo Samundy pod opiekę Księstwa Sarmacji.

§ 1.

 1. Zjednoczone Królestwo Samundy na okres obowiązywania niniejszej umowy oddaje się pod opiekę polityczną i prawną Księstwu Sarmacji.
 2. Księstwo Sarmacji zabezpieczy pamięć i istnienie Zjednoczonego Królestwa Samundy. Księstwo Sarmacji w szczególności udostępni Zjednoczonemu Królestwu Samundy przestrzeń dyskową w celu archiwizacji dorobku kulturowego Zjednoczonego Królestwa Samundy oraz zawartości miejsc publicznych.
 3. Księstwo Sarmacji zobowiązuje się do obrony niezależności Zjednoczonego Królestwa Samundy i nienaruszalności jego terytorium.

§ 2.

 1. Władza suwerenna w Królestwie Samundy pozostaje przy dotychczas sprawującym go podmiocie według prawa Zjednoczonego Królestwa Samundy, jednak w trakcie obowiązywania Umowy będzie wykonywana przez Księstwo Sarmacji. Upoważnienie do wykonywania praw suwerennych w Królestwie Samundy przez Księstwo Sarmacji nie obejmuje zmian niniejszej umowy, jak również zawierania innych umów i porozumień z Księstwem Sarmacji, w szczególności traktatów unii.
 2. Moc obowiązująca norm prawnych Zjednoczonego Królestwa Samundy ulega zawieszeniu w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
 3. W trakcie obowiązywania umowy na terytorium Zjednoczonego Królestwa Samundy będzie obowiązywało prawo Księstwa Sarmacji.

§ 3.

 1. Zjednoczone Królestwo Samundy upoważnia Księstwo Sarmacji do prowadzenia polityki zagranicznej w imieniu Zjednoczonego Królestwa Samundy.
 2. Księstwo Sarmacji zobowiązuje się do prowadzenia polityki zagranicznej Zjednoczonego Królestwa Samundy zgodnie z interesem Zjednoczonego Królestwa Samundy.

§ 4.

Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że celem niniejszej umowy nie jest:

 1. zawarcie unii;
 2. trwałe przekazanie Księstwu Sarmacji przez Zjednoczone Królestwo Samundy jakiegokolwiek fragmentu terytorium Zjednoczonego Królestwa Samundy;
 3. zobowiązanie do przekazywania jakichkolwiek środków pieniężnych lub innych, niewymienionych wprost w niniejszej umowie.

§ 5.

 1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony, jednakże każda ze Stron ma prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że upoważnienie do wykonywania władzy suwerennej w Królestwie Samundy nie stanowi przeszkody do wypowiedzenia niniejszej umowy przez Jej Królestwą Mość Królową Samundy w imieniu Zjednoczonego Królestwa Samundy.

* * *

na dowód czego został sporządzony akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

(—) książę Daniel Chojnacki,
Kanclerz

Daniel Ragnar Da Firenza,
Minister Spraw Zagranicznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny