Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8488 [X]

Eldorat, dnia 15 maja 2016 r.

Konstytucja

Konsulatu Sclavinii

¶ I — Zasady naczelne. Konsulat Sclavinii jest prowincją wielu narodów, otwartą dla wszystkich obywateli rzeczypospolitej sarmackiej. Konsulat Sclavinii otacza kultem relikwie Przywódcy i Odolana Zwitariusza. Obowiązkami każdego są troska o aktywność życia publicznego, sprawowanie użytecznej społecznie funkcji, propagowanie prowincji oraz sumienne opłacanie podatków.

¶ II — Porządek prawny. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Konsulatu Sclavinii są, w hierarchii ważności, prawo państwowe, Konstytucja, ustawy, dekrety i akty niższego rzędu określone ustawami i dekretami.

¶ III — Konsul. Wybierany przez Radę na okres trzech miesięcy i odwoływany przez nią przed upływem kadencji, z inicjatywy para lub grupy posiadaczy co najmniej jednej trzeciej głosów, Konsul jest najwyższym przedstawicielem i namiestnikiem Konsulatu Sclavinii. Kadencja Konsula rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia wyboru w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji i trwa do chwili poprzedzającej ogłoszenie wyboru Konsula następnej kadencji. Do Konsula należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej. Konsul ogłasza ustawy oraz wydaje dekrety w sprawach nieuregulowanych ustawami, w celu wykonania ustaw i w celu kodyfikacji lub redakcji ustaw.

¶ IV — Wicekonsul. Powoływany i odwoływany przez Konsula Wicekonsul zastępuje Konsula podczas jego nieobecności oraz z jego upoważnienia. W przypadku opróżnienia urzędu Konsula następuje opróżnienie urzędu Wicekonsula.

¶ V — Rada. W skład Rady, obradującej pod przewodnictwem Konsula, wchodzą na swój wniosek aktywni obywatele sarmaccy posiadający grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii, od których opłacono należny podatek. Rada przyjmuje ustawy i uchwały, w tym o zatwierdzeniu dekretów, zwykłą większością głosów, a ustawy skierowane przez Konsula do ponownego rozpatrzenia, ustawy konstytucyjne i uchwały w sprawie odwołania Konsula — większością dwóch trzecich głosów. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Konsulowi, parom oraz grupie posiadaczy co najmniej jednej trzeciej głosów. Powołanie na funkcję publiczną następuje po wysłuchaniu w Radzie. Radę zawiadamia się również o odwołaniu z funkcji publicznej. Wykluczenie z Rady może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

¶ VI — Wagi głosów i tytuły ziemskie. Posiadaczowi gruntu przysługuje w Radzie głos o wadze pięć i tytuł ziemski palatyna — jeżeli należy do siódmej części posiadających największą liczbę gruntów, od których opłacono należny podatek, odpowiednio głos o wadze cztery i tytuł wicepalatyna, głos o wadze trzy i tytuł kapitana, głos o wadze dwa i tytuł wicekapitana — jeżeli należy do kolejnych siódmych części, głos o wadze jeden — w pozostałych przypadkach. W przypadku równej liczby gruntów o pierwszeństwie rozstrzyga liczba wypowiedzi zamieszczonych na forum Konsulatu Sclavinii w okresie trzydziestu dni poprzedzających chwilę rozpoczęcia głosowania. Wagę głosów ustala się w chwili rozpoczęcia głosowania, podając ją do wiadomości Rady. Tytułem dodatkowym przysługującym palatynom i wicepalatynom jest par.

¶ VII — Ministrowie. Powoływani oraz odwoływani przez Konsula ministrowie wykonują ustawy i dekrety oraz kompetencje i zadania powierzone przez Konsula. W przypadku opróżnienia urzędu Konsula następuje opróżnienie urzędów ministrów.

¶ VIII — Instytucje. Konsul, w drodze dekretu, ustanawia i znosi instytucje Konsulatu Sclavinii oraz określa ich kompetencje i zadania. Konsul powołuje i odwołuje funkcjonariuszy stojących na ich czele.

¶ IX — Gwarancja wynagrodzenia i pracy. Konsulat Sclavinii poręcza dzienne wynagrodzenie każdemu sumiennie wypełniającemu swoje obowiązki. Konsulat Sclavinii poręcza każdemu zasiadającemu w Radzie możliwość objęcia dodatkowej funkcji publicznej.

¶ X — Opróżnienie funkcji. Konsul stwierdza opróżnienie innej niż członek Rady funkcji publicznej w przypadku braku co najmniej trzech wypowiedzi funkcjonariusza na forum Konsulatu Sclavinii w okresie siedmiu dni, chyba że nieobecność została zapowiedziana i usprawiedliwiona. W odniesieniu do Konsula opróżnienie urzędu stwierdza oraz nieobecność usprawiedliwia Legat Jego Książęcej Mości.

¶ XI — Legat Jego Książęcej Mości. Legat Jego Książęcej Mości stwierdza opróżnienie urzędu Konsula w przypadkach określonych przez prawo, przeprowadza tajne głosowania nad jego wyborem i odwołaniem oraz zastępuje go w przypadku opróżnienia urzędu w zakresie niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania władz publicznych. Legat Jego Książęcej Mości nie może zasiadać w Radzie.

¶ XII — Stolica i symbole. Stolicą Konsulatu Sclavinii jest Miasto Stołeczne Eldorat. Herbem Konsulatu Sclavinii jest jednorożec srebrny wspięty w polu błękitnym. Barwami Konsulatu Sclavinii są kolory biały i błękitny. Flagą Konsulatu Sclavinii jest tkanina koloru błękitnego, z umieszczonym pośrodku białym dyskiem z czarną kwiatangą. Znakiem Konsulatu Sclavinii jest czarna kwiatanga. Hymnem Konsulatu Sclavinii jest Marsz Konsularny.

¶ XIII — Stan wyjątkowy. W przypadku braku co najmniej dwudziestu jeden wypowiedzi co najmniej pięciu członków Rady na forum Konsulatu Sclavinii w okresie siedmiu dni, Konsul może zawiesić moc obowiązującą wszystkich lub niektórych postanowień Konstytucji, na okres nie dłuższy niż trzydzieści dni, oraz podjąć wszystkie działania, jakie uzna za niezbędne dla jak najszybszego przywrócenia aktywności życia publicznego, z wyłączeniem zmiany Konstytucji.

Ustawa konstytucyjna

o restauracji Konsulatu Sclavinii

¶ I. Sclavinii nadaje się akt zasadniczy stanowiący załącznik do ustawy.

¶ II. Marszałek obejmuje urząd Konsula, na kadencję rozpoczynającą się w dniu ogłoszenia ustawy.

¶ III. Tracą moc Konstytucja Republiki Sclavinii z dnia 19 lutego 2016 r. oraz pozostałe akty normatywne.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Marszałek Republiki Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny