Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 850 [X]

Grodzisk, dnia 12 grudnia 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji

o zmianie Statutu Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 20 Statutu Książęcego Miasta Grodziska z dnia 30 czerwca 2005 r., w związku z wnioskiem Rady Książęcego Miasta Grodziska wyrażonym w uchwale z dnia 9 grudnia 2006 r. zarządzam, jak następuje:

Art. 1.

W Statucie Książęcego Miasta Grodziska z dnia 30 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 8 ust. 1 p. 7 („przedkłada projekt budżetu Książęcego Miasta Grodziska”) otrzymuje brzmienie „przedstawia sprawozdanie finansowe Książęcego Miasta Grodziska”;
 2. Skreśla się art. 8 ust. 1 p. 8 („kieruje wykonaniem budżetu Książęcego Miasta Grodziska”);
 3. Skreśla się art. 13 p. 4 („uchwalanie budżetu Książęcego Miasta Grodziska”);
 4. Art. 13 p. 5 („określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu Książęcego Miasta Grodziska”) otrzymuje brzmienie „określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z majątku Książęcego Miasta Grodziska”;
 5. Art. 13 p. 6 („rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu Książęcego Miasta Grodziska”) otrzymuje brzmienie „rozpatrywanie sprawozdań finansowych Książęcego Miasta Grodziska”;
 6. Tytuł rozdziału IV („Budżet Książęcego Miasta Grodziska”) otrzymuje brzmienie „Sprawozdanie finansowe Książęcego Miasta Grodziska”;
 7. Art. 16 („Budżet Książęcego Miasta Grodziska: (1) Budżet Książęcego Miasta Grodziska jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Książęcego Miasta Grodziska. (2) Budżet jest planem finansowym obejmującym: 1. łączną sumę środków finansowych stanowiących własność Książęcego Miasta Grodziska, 2. dochody Książęcego Miasta Grodziska w upływającym okresie budżetowym, 3. planowane wydatki Książęcego Miasta Grodziska”) otrzymuje brzmienie: „Sprawozdanie finansowe Książęcego Miasta Grodziska: Sprawozdanie finansowe Książęcego Miasta Grodziska obejmuje:
  1. łączną sumę środków finansowych stanowiących własność Książęcego Miasta Grodziska w chwili zakończenia okresu rozliczeniowego,
  2. dochody Książęcego Miasta Grodziska w upływającym okresie rozliczeniowym,
  3. wydatki Książęcego Miasta Grodziska w upływającym okresie rozliczeniowym”;
 8. Art. 17 („Okres budżetowy: Budżet Książęcego Miasta Grodziska jest uchwalany na okres dwóch miesięcy kalendarzowych, zwany dalej »okresem budżetowym«”) otrzymuje tytuł „Okres rozliczeniowy” i brzmienie „Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy”.
 9. Art. 18 („Termin uchwalenia budżetu Książęcego Miasta Grodziska: (1) Burmistrz Książęcego Miasta Grodziska przedstawia Radzie Książęcego Miasta Grodziska projekt budżetu najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu budżetowego. (2) Uchwałę budżetową Książęcego Miasta Grodziska podejmuje się przed rozpoczęciem okresu budżetowego. Jeżeli w okresie do dnia wejścia w życie uchwały budżetowej Książęce Miasto Grodzisk uzyskało dochody nieujęte w uchwale, dochody te przeznacza się na ogólną rezerwę budżetową Książęcego Miasta Grodziska. (3) W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Książęcego Miasta Grodziska podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie”) otrzymuje brzmienie: „Termin przedstawienia sprawozdania finansowego Książęcego Miasta Grodziska: Burmistrz Książęcego Miasta Grodziska przedstawia sprawozdanie finansowe Książęcego Miasta Grodziska Radzie Książęcego Miasta Grodziska w terminie siedmiu dni od zakończenia okresu rozliczeniowego”.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny