Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8500 [X]

Eldorat, dnia 18 maja 2016 r.

Dekret Konsula

o finansach publicznych

Art. 1. [Wsparcie dla nowych mieszkańców]

 1. Konsul przyznaje mieszkańcowi Konsulatu Sclavinii w rozumieniu przepisów prawa państwowego, na jego wniosek, wsparcie finansowe w wysokości 10 000 Ⱡ, o ile zostały łącznie spełnione następujące warunki:
  1. mieszkaniec zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej pięć wypowiedzi w okresie 30 dni poprzedzających chwilę rozpatrzenia wniosku,
  2. mieszkaniec nie otrzymał w przeszłości wsparcia o podobnym charakterze.
 2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku opuszczenia Konsulatu Sclavinii w rozumieniu przepisów prawa państwowego lub całkowitego zaprzestania aktywności na forum Konsulatu Sclavinii w okresie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania wsparcia.

Art. 2. [Program „500-”]

 1. Każdy, kto w okresie ostatnich 24 godzin zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej jedną wypowiedź, może pobrać pensję obywatelską w wysokości obliczonej według wzoru P = (W × 75) + 100, gdzie „P” jest zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej wysokością pensji, a „W” jest pierwiastkiem liczby wypowiedzi zamieszczonych przez niego na forum Konsulatu Sclavinii w okresie ostatnich 24 godzin; tak obliczona pensja nie może przekroczyć 500 Ⱡ.
 2. Mieszkaniec może pobrać kolejną pensję po upływie 24 godzin.
 3. Konsul może, w drodze decyzji, wykluczyć mieszkańca z programu „500-”.

Art. 3. [Sclavińska Loteria Hasselandzka]

 1. Wśród osób aktywnych na forum Konsulatu Sclavinii losuje się codziennie nagrodę pieniężną w wysokości 5000 Ⱡ. Szansa wylosowania nagrody jest proporcjonalna do zaokrąglonego w dół pierwiastka liczby wypowiedzi zamieszczonych na forum Konsulatu Sclavinii w okresie 24 godzin poprzedzających chwilę losowania.
 2. Konsul może, w drodze decyzji, wykluczyć mieszkańca ze Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej.

Art. 4. [Dotacje i nagrody]

 1. Konsul może zdecydować o przeznaczeniu środków z budżetu Konsulatu Sclavinii na realizację określonego celu, dotację dla inicjatywy prywatnej lub nagrodę pieniężną. Przeznaczenie kwoty w wysokości przekraczającej 50 000 Ⱡ na rzecz jednego podmiotu w danym miesiącu kalendarzowym następuje za uprzednią zgodą Rady.
 2. Osoba otrzymująca dotację jest zobowiązana przedstawić na wniosek Konsula sprawozdanie z wykorzystania środków. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystane w deklarowanym terminie podlegają zwrotowi.

Art. 5. [Nagrody pozostałe]

Konsul może ustanawiać w drodze działań faktycznych nagrody dla użytkowników Systemu Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii.

Art. 6. [Egzekucja wierzytelności]

Wierzytelności, o których mowa w art. 1 ust. 2 oraz art. 3 ust. 2, podlegają egzekucji przez Konsula zgodnie z przepisami prawa państwowego, na podstawie decyzji Konsula podlegającej obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

Art. 7. [Przepisy końcowe]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny