Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8508 [X]

Eldorat, dnia 21 maja 2016 r.

Dekret Konsula

o Mennicy Eldorackiej

Art. 1. [Mennica Eldoracka] 1. Mennica Eldoracka, zwana dalej „Mennicą”, jest jednostką organizacyjną Konsulatu Sclavinii.

2. Siedzibą Mennicy jest Miasto Stołeczne Eldorat.

Art. 2. [Dyrektor] 1. Na czele Mennicy stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Konsula.

2. Dyrektor Mennicy rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w dekrecie.

3. 10% środków uzyskanych ze sprzedaży monet na rynku pierwotnym stanowi wynagrodzenie Dyrektora Mennicy. Pozostała kwota, pomniejszona o wynagrodzenia za pracę w Mennicy, stanowi dochód Konsulatu Sclavinii.

Art. 3. [Emisja monet] 1. Dyrektor Mennicy emituje monety z własnej inicjatywy oraz na wniosek Rady, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wniosku za pośrednictwem Poczty Konnej.

2. Liczba monet wybitych w ramach emisji nie może przekroczyć dwóch trzecich liczby aktywnych obywateli sarmackich w chwili rozpoczęcia emisji, a liczba rozpoczętych emisji w miesiącu kalendarzowym — dwóch.

3. Zwiększenie liczby monet w ramach emisji oraz ponowna emisja są zakazane.

Art. 3a. 1. Na polecenie Rady, Dyrektor Mennicy emituje złotą monetę ku czci.

2. Do emisji złotej monety ku czci art. 3 ust. 2 nie stosuje się.

(art. 3a dodany ustawą z dnia 19 czerwca 2016 r. o zaszczytach Konsulatu Sclavinii)

Art. 4. [Własność monet] 1. Monety stanowią własność ich nabywców. Ich pozbawienie może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami prawa państwowego.

2. Dyrektor Mennicy, na wniosek otrzymany za pośrednictwem Poczty Konnej, wymienia monety na liberty po cenie nominalnej.

Art. 5. [Przepisy końcowe] Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny