Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8517 [X]

Eldorat, dnia 23 maja 2016 r.

Dekret Konsula

— Kodeks Ziemski

Art. 1. [Zasady naczelne]

 1. Grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii stanowią własność prowincji.
 2. Prawo do użytkowania wieczystego gruntu na terytorium Konsulatu Sclavinii przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej.

Art. 2. [Przywileje]

 1. Użytkownikowi gruntu w Mieście Stołecznym Eldoracie, który opłacił podatek gruntowy, przysługuje prawo do wypowiedzi w dziale miasta na Forum Centralnym.
 2. Użytkownikowi gruntu, który opłacił podatek gruntowy, przysługuje prawo do przynależności do grupy Konsulatu Sclavinii na Forum Centralnym.
 3. Konsul, na wniosek użytkownika gruntu, który opłacił podatek gruntowy, nadaje nazwę bezimiennej drodze (alei), przy której znajduje się użytkowany grunt, o ile wnioskowana nazwa nie narusza dobrych obyczajów.

Art. 3. [Bazowa wysokość podatku gruntowego]

Bazową wysokością podatku gruntowego za okres 30 dni dla gruntów w obszarze centrum Miasta Stołecznego Eldoratu jest 5000 lt, a dla gruntów położonych poza tym obszarem — 3500 lt.

Art. 4. [Ulgi od podatku gruntowego]

 1. Użytkownikowi gruntu przysługuje ulga w wysokości 50% za pierwszy użytkowany w Mieście Stołecznym Eldoracie grunt; o pierwszeństwie gruntu rozstrzyga kolejność wprowadzenia gruntu do obrotu, choćby posiadał wcześniejszych użytkowników.
 2. Użytkownikowi gruntu przysługuje ulga stanowiąca odsetek zaokrąglonego w dół pierwiastka liczby wypowiedzi zamieszczonych na forum Konsulatu Sclavinii w okresie 30 dni poprzedzających chwilę opłacania podatku.
 3. Użytkownikowi gruntu stanowiącego część zespołu gruntowego (występujących pod unikalną nazwą co najmniej dwóch sąsiadujących gruntów użytkowanych przez jedną osobę) przysługuje ulga w wysokości 33%.
 4. Ulgi określone w ustępach poprzedzających łączą się ze sobą.
 5. Ustaloną zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających wysokość podatku zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej.

Art. 5. [Rodzaje gruntów]

Rodzajami gruntów są grunty:

 1. przeznaczone w szczególności pod lasy, parki, ogrody, obszary rekreacyjne i obiekty sportowe,
 2. przeznaczone pod zabudowę podmiejską, w szczególności domy jednorodzinne, dworki i pałacyki,
 3. przeznaczone pod zabudowę miejską, w szczególności kamienice, wieżowce i gmachy,
 4. przeznaczone pod zabudowę przemysłową, w tym magazyny,
 5. przeznaczone pod mosty, drogi i aleje,
 6. przeznaczone pod linie kolejowe,
 7. przeznaczone pod gmachy publiczne oraz zawierające zabytki,
 8. przeznaczone pod uprawę roślin,
 9. zawierające morza, jeziora, stawy i rzeki.

Art. 6. [Wprowadzenie i wycofywanie gruntów z obrotu]

 1. Konsul wprowadza grunt do obrotu oraz zawiera umowę użytkowania wieczystego na wniosek zainteresowanego użytkownika gruntu. Użytkownik jest obowiązany opłacić w terminie siedmiu dni należny podatek. W przypadku nieopłacenia podatku, grunt podlega wycofaniu z obrotu, a umowa użytkowania wieczystego wygaśnięciu.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów ustępu poprzedzającego, grunt podlega wycofaniu z obrotu, a umowa użytkowania wieczystego odpowiednio wypowiedzeniu lub wygaśnięciu:
  1) na wniosek użytkownika gruntu,
  2) po upływie 30 dni od dnia wystąpienia zaległości podatkowej.
 3. Przepisów ustępów poprzedzających nie stosuje się do gruntów użytkowanych przez Koronę lub Konsulat Sclavinii. Organem właściwym w sprawach wprowadzania do obrotu i wycofywania z obrotu gruntów użytkowanych przez Koronę lub Konsulat Sclavinii jest Konsul.

Art. 7. [Zmiana rodzaju gruntu]

 1. Konsul może, w drodze decyzji, dokonać zmiany rodzaju gruntu.
 2. Jeżeli grunt jest przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec zmiany, o ile sam o nią nie wnosił, w terminie 168 godzin od chwili otrzymania za pośrednictwem Poczty Konnej zawiadomienia o zamiarze zmiany rodzaju gruntu; w tym terminie i trybie może także wyrazić zgodę, skracając bieg terminu.

Art. 8. [Komunalizacja gruntu]

 1. Konsul może, w drodze decyzji, dokonać komunalizacji gruntu o istotnej wartości dla kultury lub dziedzictwa Konsulatu Sclavinii.
 2. Użytkownik gruntu może odwołać się do Rady od decyzji w sprawie komunalizacji, o ile sam o nią nie wnosił, w terminie 168 godzin od chwili otrzymania za pośrednictwem Poczty Konnej zawiadomienia o zamiarze komunalizacji; w tym terminie i trybie może także wyrazić zgodę, skracając bieg terminu.

Art. 9. [Nazwy miejsc publicznych i pomniki]

Z zastrzeżeniem przepisu art. 2 ust. 3, Rada nadaje nazwy dzielnicom, osiedlom oraz publicznym drogom, mostom, tunelom i podobnym obiektom, wznosi pomniki.

Art. 10. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny