Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8521 [X]

Eldorat, dnia 26 maja 2016 r.

Ustawa

o Kolegium Nieustającym

Art. 1. [Kolegium] 1. Kolegium Nieustające, zwane dalej „Kolegium” kształtuje życie publiczne Konsulatu Sclavinii oraz zapewnia swoim członkom przygotowanie do sprawowania wyższych funkcji publicznych.

2. (uchylony)

(art. 1 ust. 2 uchylony ustawą z dnia 19 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o Kolegium Nieustającym)

Art. 1a. 1. Konsul jest przewodniczącym Kolegium.

2. Inni niż członkowie Rady funkcjonariusze publiczni, pracownicy instytucji Konsulatu Sclavinii oraz funkcjonariusze ministerstw wchodzą w skład Kolegium jako członkowie zwyczajni.

3. Byli przewodniczący i członkowie zwyczajni, a także osoby, o których mowa w art. 7, wchodzą w skład Kolegium jako członkowie w stanie spoczynku, jeżeli nie są przewodniczącym albo członkami zwyczajnymi.

(art. 1a dodany ustawą z dnia 19 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o Kolegium Nieustającym)

Art. 2. [Rangi] 1. Rangi członków Kolegium, w liczbie dziewięciu, określają odrębne przepisy prawa.

2. W okresie sprawowania urzędu Konsulowi przysługuje ranga najwyższa, a Wicekonsulowi ranga kolejna, chyba że posiada rangę najwyższą.

3. Kto stał się członkiem Kolegium, a nie był nim wcześniej, nabywa rangę najniższą.

4. (uchylony).

5. Konsul może awansować członka Kolegium do wyższej rangi w uznaniu dla jego pracy.

6. Konsul może zdegradować członka Kolegium do niższej rangi z uzasadnionej przyczyny, w szczególności jeżeli swoim działaniem lub zaniechaniem wyrządził szkodę Konsulatowi Sclavinii.

(art. 2 ust. 4 uchylony ustawą z dnia 19 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o Kolegium Nieustającym)

Art. 3. [Konsul] 1. Konsul może wykonywać czynności urzędowe należące do właściwości ministra w przypadku opróżnienia urzędu ministra, zapowiedzianej lub trwającej ponad 24 godziny nieobecności ministra oraz w ramach ustalonego podziału czynności urzędowych.

2. Na urząd Konsula może zostać wybrany posiadacz rangi siódmej lub wyższej.

Art. 4. [Ministrowie] 1. Minister występuje pod unikalną nazwą, rozpoczynającą się od słowa „Minister”.

2. Powołując ministra, Konsul ustala jego nazwę oraz zakres kompetencji, obowiązków i zadań, zwanych dalej „właściwością”.

3. Nazwa i zakres właściwości ministra mogą być zmienione po powołaniu.

Art. 5. [Ministerstwa] 1. Minister stoi na czele obsługującego go urzędu — ministerstwa — oraz powołuje i odwołuje jego funkcjonariuszy.

2. Ministerstwo występuje pod unikalną nazwą, powstałą przez zastąpienie pierwszego słowa w nazwie ministra słowem „Ministerstwo”.

3. Funkcjonariuszami ministerstwa są sekretarze stanu i podsekretarze stanu. Sekretarz (podsekretarz) stanu występuje pod unikalną nazwą, rozpoczynającą się od słów „sekretarz (podsekretarz) stanu”, a kończącą się słowem „przy” i nazwą ministra w miejscowniku. Minister może, w drodze zarządzenia, odmiennie unormować ustrój ministerstwa; wówczas przepisów zdań poprzedzających nie stosuje się.

4. Powołując funkcjonariusza ministerstwa, minister ustala jego nazwę i zakres właściwości, z zastrzeżeniem, że kompetencje ministra może wykonywać wyłącznie funkcjonariusz będący aktywnym obywatelem sarmackim, spełniający kryterium określone w art. 10 Konstytucji Konsulatu Sclavinii.

5. Nazwa i zakres właściwości funkcjonariusza mogą być zmienione po powołaniu.

Art. 6. [Rozwiązanie ministerstwa] 1. Opróżnienie urzędu ministra pociąga za sobą rozwiązanie ministerstwa.

2. Jeżeli minister wydał zarządzenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3, zostaje ono uchylone z mocy prawa.

Art. 7. [Przepis przejściowy] Funkcjonariuszom sprawującym funkcje w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 23 lutego 2016 r. przysługują rangi w stopniu:

1) Konsul, Pierwszy Krzyżowiec — szósta ranga,
2) Przewodniczący Izby Obywatelskiej, Marszałek Kapituły, członek administracji Konsulatu Sclavinii, prokonsul — siódma ranga,
3) Wiceprzewodniczący Izby Obywatelskiej, Wicemarszałek Kapituły, sekretarz stanu, zarządca Eldoratu, redaktor „Głosu Sclavinii” — ósma ranga.

Art. 8. [Przepis końcowy] Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny