Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8532 [X]

Eldorat, dnia 29 maja 2016 r.

Dekret Konsula

o Gwardii Konsularnej

Art. 1. [Gwardia Konsularna]

 1. Gwardia Konsularna jest umundurowaną formacją Konsulatu Sclavinii, przestrzegającą zasad dyscypliny wojskowej.
 2. Naczelnym Dowódcą Gwardii Konsularnej jest Konsul. Konsul może, w drodze postanowienia, powołać Dowódcę Gwardii Konsularnej oraz powierzyć mu wykonywanie części lub całości kompetencji, obowiązków i zadań Naczelnego Dowództwa.

Art. 2. [Przysięga gwardyjska]

Gwardzista składa przysięgę według następującej roty: „Stając w szeregach Gwardii Konsularnej przysięgam nie szczędząc trudu sumiennie spełniać powinności i ściśle wykonywać rozkazy dowódców, dbać o honor i dobre imię Konsulatu Sclavinii, strzec nieugięcie praw Narodów Sclavinii, sztandaru Ostatecznej Krucjaty bronić”.

Art. 3. [Naczelne Dowództwo]

 1. Do zakresu działania Naczelnego Dowództwa należy kierowanie całokształtem działalności Gwardii Konsularnej. W stosunku do gwardzistów pełniących czynną służbę decyzje Naczelnego Dowództwa mają moc rozkazu.
 2. Naczelne Dowództwo w szczególności określa zasady powoływania do służby i przebieg służby, zasady mianowania na stopnie, uprawnienia i obowiązki służbowe gwardzistów, zasady zwalniania ze służby oraz wzory, zasady i sposób noszenia umundurowania oraz odznak i oznak.

Art. 4. [Stopnie gwardyjskie]

 1. Stopnie Gwardii Konsularnej określają odrębne przepisy prawa.
 2. Stopnie Gwardii Konsularnej są dożywotnie, z zastrzeżeniem, że Dowódcy Gwardii Konsularnej w okresie sprawowania funkcji przysługuje stopień najwyższy.

Art. 5. [Mianowanie na wyższe stopnie]

 1. Stopień najniższy otrzymuje się bez szczególnego nadania z dniem złożenia przysięgi.
 2. Na stopnie od drugiego do szóstego mianuje Naczelne Dowództwo.
 3. Na stopnie siódmego do dziewiątego mianuje uroczyście Konsul na wniosek Naczelnego Dowództwa.

Art. 6. [Pozbawienie, obniżenie i przywrócenie stopnia]

 1. Gwardzista traci stopień w razie pozbawienia stopnia przez organ właściwy do mianowania na ten stopień; w takim przypadku zachowuje stopień najniższy.
 2. Gwardziście zostaje obniżony stopień gwardyjski w razie obniżenia stopnia przez organ właściwy do mianowania na ten stopień. Obniżenie stopnia gwardyjskiego obejmuje utratę posiadanego stopnia i powrót do stopnia bezpośrednio niższego.
 3. Gwardzista odzyskuje stopień gwardyjski w razie uchylenia decyzji o pozbawieniu lub obniżeniu stopnia gwardyjskiego.
 4. Za szczególne osiągnięcia w pracy lub zasługi dla Konsulatu Sclavinii można gwardziście przywrócić stopień gwardyjski. O przywróceniu stopnia gwardyjskiego decyduje organ właściwy do mianowania na ten stopień.

Art. 7. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny