Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 8537 [X]

Almera, dnia 30 maja 2016 r.

Uchwała Rady Królestwa

o zmianie statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Arsacjusz Arped 
Jaśnie Oświecony Diuk Markus Arped
Prześwietny Hrabia Siergiusz Asketil
Prześwietny Hrabia Laurencjusz Ma Hi at Atera
Wielmożny Wicehrabia Ivan von Lichtenstein
Sławetny Baronet Kristian Arped
Poważany Kawaler Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza

uchwalamy, co następuje:

Art. 1.

Traci moc Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej z 26 czerwca 2013 r.

Art. 2.

Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej określa załącznik.

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

ZAŁĄCZNIK
Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej

Art. 1. [Postanowienia Ogólne]

 1. Baridajski Związek Piłki Nożnej, zwany dalej „Związkiem” lub „BZPN”, to samorządna i niezależna federacja piłkarska funkcjonująca na terenie Królestwa Baridasu, kraju Korony Księstwa Sarmacji.
 2. Siedziba władz Związku znajduje się przy ulicy Kibicowskiej 18 w Królewskim Mieście Almerze.
 3. Związek zrzesza menedżerów klubów mających swoją siedzibę na terenie Królestwa Baridasu.
 4. Drużyny skupione w Związku mają prawo brać udział w dowolnej mikronacyjnej lidze piłkarskiej.
 5. Barwami Związku są kolory: ciemno-niebieski oraz biały.

Art. 2. [Cele]

Celami Związku są:

 1. Popularyzacja idei gry zespołowej — piłki nożnej i wspieranie ducha zdrowej, sportowej rywalizacji;
 2. Prowadzenie reprezentacji narodowej Królestwa Baridasu;
 3. Organizowanie rozgrywek piłkarskich na terenie dla siebie właściwym oraz zapewnianie im odpowiedniej narracji i oprawy medialnej;
 4. Prowadzenie konta bankowego w sarmackim systemie DSG, pozyskiwanie środków do realizacji powyższych celów.

Art. 3. [Władze Związku]

 1. Na czele Związku stoi Prezes.
 2. Prezes jest wybierany i odwoływany przez członków Związku. Jeżeli ilość członków jest mniejsza lub równa trzem, wyboru i odwołania dokonuje Rada Królestwa Baridasu.
 3. Jeśli nie postanowiono inaczej, Prezes Związku pełni jednocześnie funkcję delegata głównego w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
 4. Prezes wybiera Wiceprezesa, który zastępuje go podczas nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 5. Do zadań Prezesa należy:
  1. rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku;
  2. koordynowanie pracy osób zrzeszonych w Związku, zwanych dalej „członkami Związku”;
  3. wyznaczanie delegatów pomocniczych reprezentujących Związek w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
  4. współpraca z selekcjonerem reprezentacji narodowej, jeżeli sam nie pełni tej funkcji.
 6. Selekcjoner reprezentacji narodowej jest wybierany i odwoływany przez Prezesa Związku.
 7. W szczególnym przypadku o powołaniu lub odwołaniu selekcjonera reprezentacji narodowej mogą zadecydować członkowie Związku wielkością ⅔ głosów.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

 1. Zmiana niniejszego statutu wymaga zgody Rady Królestwa Baridasu.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwały Rady Królestwa o zmianie statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej.

(—) Kristian bnt Arped,
Przewodniczący Rady Królestwa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny