Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 856 [X]

Grodzisk, dnia 14 grudnia 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 40

o zmianie Uchwały Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 6 o utworzeniu Biura Gruntów Komunalnych (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 9 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Zmiany]

W Uchwale Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 6 o utworzeniu Biura Gruntów Komunalnych wprowadza się następujące zmiany:

  1. W paragrafie 2. słowa „wyłączonych ze sprzedaży za pośrednictwem automatycznego systemu sprzedaży gruntów” zastępuje się przez „na których wznosi się budynek”.
  2. Paragraf 3. („Burmistrz, w drodze postanowienia, podejmuje decyzję o wyłączeniu gruntu, jeżeli na gruncie wznosi się budynek.”) uzyskuje brzmienie „Grunty wyłączone nie podlegają sprzedaży za pośrednictwem automatycznego systemu sprzedaży gruntów”.
  3. W punkcie 2. paragrafu 4. słowa „niż 50 lt” zastępuje się przez „niż wynosi cena gruntu niezabudowanego określona w odrębnych przepisach”.
  4. W punkcie 2. paragrafu 5. skreśla się słowa „wraz ze zdjęciem” oraz podpunkt 3. („formularz wniosku o wystawienie gruntu wyłączonego na publiczną licytację”).

§ 2. [Przepisy końcowe]

  1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Książęcego Miasta Grodzisa.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny