Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 857 [X]

Grodzisk, dnia 14 grudnia 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 41

— wniosek do Księcia o zmianę Statutu (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 1 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Wniosek]

Rada Książęcego Miasta Grodziska wnosi do Księcia o zmianę Statutu Książęcego Miasta Grodziska polegającą na:

 1. nadaniu podpktowi 7. pktu 1. art. 8. brzmienia „składa raport o bilansie finansowym Książęcego Miasta Grodziska"
 2. skreśleniu podpktu 8. pktu 1. art. 8.
 3. skreśleniu pktu 4. art. 13.
 4. nadaniu pktowi 6. art. 13. brzmienia „rozpatrywanie raport o bilansie finansowym Książęcego Miasta Grodziska”
 5. nadaniu rozdziałowi IV tytułu „SPRAWOZDANIE FINANSOWE KSIĄŻĘCEGO MIASTA GRODZISKA”
 6. nadaniu art. 16. brzmienia: „Art. 16. [Raport o bilansie finansowym Książęcego Miasta Grodziska]
  Raport o bilansie finansowym Książęcego Miasta Grodziska obejmuje:
  1. łączną sumę środków finansowych stanowiących własność Książęcego Miasta Grodziska na zakończenie okresu budżetowego,
  2. dochody Książęcego Miasta Grodziska w upływającym okresie budżetowym,
  3. wydatki Książęcego Miasta Grodziska w upływającym okresie budżetowym”
 7. nadaniu art. 17. brzmienia „Art. 17. [Okres budżetowy]
  Raport o bilansie finansowym Książęcego Miasta Grodziska jest uchwalany na okres jednego miesiąca kalendarzowego, zwany dalej „okresem budżetowym”.”
 8. nadaniu art. 18. brzmienia „Art. 18. [Termin złożenia raportu o bilansie finansowym Książęcego Miasta Grodziska]
  Burmistrz Książęcego Miasta Grodziska przedstawia Radzie Książęcego Miasta Grodziska raport o bilansie finansowym najpóźniej dtydzień po zakończeniu okresu budżetowego.”

§ 2. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny