Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8593 [X]

Eldorat, dnia 19 czerwca 2016 r.

Ustawa

o zaszczytach Konsulatu Sclavinii

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa normuje zaszczyty Konsulatu Sclavinii.

Art. 2. Zaszczytami Konsulatu Sclavinii są, w kolejności od zaszczytu najwyższego:

1) złota moneta ku czci;

2) Order Ostatecznej Krucjaty;

3) odznaczenia pomniejsze;

4) odznaczenia okolicznościowe.

Rozdział 2
Złota moneta ku czci

Art. 3. Rada może, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, polecić wybicie złotej monety ku czci osoby, która położyła wybitne zasługi dla Konsulatu Sclavinii.

Art. 4. Złotą monetę ku czci wybija się w dziesięciu egzemplarzach, z czego jeden Konsul przekazuje na własność uhonorowanemu.

Art. 5. Ku czci danej osoby nie wybija się złotej monety więcej niż raz.

Rozdział 3
Order Ostatecznej Krucjaty

Art. 6. Pierwsza klasa Orderu Ostatecznej Krucjaty jest odznaką urzędu Konsula.

Art. 7. 1. Dalsze pięć klas Orderu Ostatecznej Krucjaty Konsul nadaje osobom, które położyły znamienite zasługi dla Konsulatu Sclavinii.

2. Danej osobie nadaje się każdą klasę Orderu Ostatecznej Krucjaty nie więcej niż raz.

Art. 8. 1. Nazwy klas Orderu Ostatecznej Krucjaty określa załącznik 1.

2. Konsul może określić, w drodze rozporządzenia, wzory odznak Orderu Ostatecznej Krucjaty w poszczególnych klasach.

Rozdział 4
Odznaczenia pomniejsze

Art. 9. Odznaczeniami pomniejszymi są:

1) Medal Odolana Zwitariusza;

2) Krzyż Walecznych;

3) Medal Przodowników;

4) Medal Twórców.

Art. 10. Odznaczenia pomniejsze nadaje się w trzech stopniach.

Art. 11. Odznaczenia pomniejsze Konsul nadaje pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za zasługi położone dla Konsulatu Sclavinii w miesiącu poprzedzającym miesiąc nadania.

Art. 12. 1. Medal Odolana Zwitariusza nadaje się za dobre sprawowanie funkcji publicznej innej niż członek Rady.

2. Ocena funkcjonariuszy publicznych odbywa się z udziałem czynnika społecznego.

Art. 13. Krzyż Walecznych nadaje się za dobrą służbę w Gwardii Konsularnej.

Art. 14. Medal Przodowników nadaje się za stojącą na stałym i wysokim poziomie aktywność w miejscach publicznych Konsulatu Sclavinii.

Art. 15. Medal Twórców nadaje się za publikację materiałów stojących na wysokim poziomie na łamach instytucji z możliwością publikacji mających swą siedzibę na terytorium Konsulatu Sclavinii.

Art. 16. Konsul może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria nadawania odznaczeń pomniejszych.

Art. 17. 1. Nazwy stopni poszczególnych odznaczeń pomniejszych określają załączniki odpowiednio: 2, 3, 4 i 5.

2. Konsul może określić, w drodze rozporządzenia, wzory odznaczeń pomniejszych w poszczególnych stopniach.

Rozdział 5
Odznaczenia okolicznościowe

Art. 18. 1. Z okazji wydarzenia doniosłego dla Konsulatu Sclavinii, Konsul może ustanowić, w drodze rozporządzenia, odznaczenie okolicznościowe.

2. Rozporządzenie określa nazwę odznaczenia, jego wzór i tryb nadawania.

Rozdział 6
Przepisy zmieniający i końcowy

Art. 19. W dekrecie Konsula z dnia 21 maja 2016 r. o Mennicy Eldorackiej po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: "1. Na polecenie Rady, Dyrektor Mennicy emituje złotą monetę ku czci. 2. Do emisji złotej monety ku czci art. 3 ust. 2 nie stosuje się".

Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik 1
Nazwy klas Orderu Ostatecznej Krucjaty

Klasa Nazwa
I Łańcuch
II Krzyż Stalowy
III Krzyż Żelazny z Kwiatangą
IV Krzyż Żelazny
V Krzyż Mosiężny z Kwiatangą
VI Krzyż Mosiężny

Załącznik 2
Nazwy stopni Medalu Odolana Zwitariusza

Stopień Nazwa
1 Złoty Medal Odolana Zwitariusza
2 Srebrny Medal Odolana Zwitariusza
3 Brązowy Medal Odolana Zwitariusza

Załącznik 3
Nazwy stopni Krzyża Walecznych

Stopień Nazwa
1 Krzyż Walecznych z Mieczami i Kwiatangą
2 Krzyż Walecznych z Mieczami
3 Krzyż Walecznych

Załącznik 4
Nazwy stopni Medalu Przodowników

Stopień Nazwa
1 Medal Przodowników z Liścmi Dębu i Kwiatangą
2 Medal Przodowników z Liścmi Dębu
3 Medal Przodowników

Załącznik 5
Nazwy stopni Medalu Twórców

Stopień Nazwa
1 Medal Twórców z Brylantami i Kwiatangą
2 Medal Twórców z Brylantami
3 Medal Twórców

(—) kontrolman Martin Schlesinger-Asketil
Wicekonsul

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny