Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8594 [X]

Eldorat, dnia 19 czerwca 2016 r.

Rozporządzenie Konsula

o kryteriach nadawania odznaczeń pomniejszych

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 czerwca 2016 r. o zaszczytach Konsulatu Sclavinii zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie normuje kryteria nadawania odznaczeń pomniejszych.

§ 2. Kryteria nadawania odznaczeń pomniejszych są określone w ujęciu miesięcznym.

§ 3. 1. Na tydzień przed końcem każdego miesiąca kalendarzowego właściwy minister przeprowadza ocenę funkcjonariuszy publicznych przez członków Rady.

2. Oceniający przyznają funkcjonariuszom oceny w skali od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa).

3. Funkcjonariuszowi, który uzyskał średnią ocen większą lub równą 3½, a mniejszą od 4, nadaje się Medal Odolana Zwitariusza w stopniu trzecim.

4. Funkcjonariuszowi, który uzyskał średnią ocen większą lub równą 4, a mniejszą od 4½, nadaje się Medal Odolana Zwitariusza w stopniu drugim.

5. Funkcjonariuszowi, który uzyskał średnią ocen większą lub równą 4½, nadaje się Medal Odolana Zwitariusza w stopniu pierwszym.

§ 4. 1. Gwardziście, który co najmniej 3 razy, a mniej niż 6 razy odbył służbę dyżurną lub doraźną ocenioną przez Naczelnego Dowódcę na co najmniej 2, nadaje się Krzyż Walecznych w stopniu trzecim.

2. Gwardziście, który co najmniej 6 razy, a mniej niż 9 razy odbył służbę dyżurną lub doraźną ocenioną przez Naczelnego Dowódcę na co najmniej 2, nadaje się Krzyż Walecznych w stopniu drugim.

3. Gwardziście, który co najmniej 9 razy odbył służbę dyżurną lub doraźną ocenioną przez Naczelnego Dowódcę na co najmniej 2, nadaje się Krzyż Walecznych w stopniu pierwszym.

4. Jeżeli gwardzista co najmniej raz nie objął służby, do której był wyznaczony, albo nie zdał służby, można mu nadać Krzyż Walecznych w stopniu niższym, niż przewidziany ust. 1–3, albo zaniechać nadania w ogóle.

§ 5. 1. Osobie, która w co najmniej 5, a mniej niż 10 różnych dni zamieściła co najmniej 10 wypowiedzi na forum Konsulatu Sclavinii, nadaje się Medal Przodowników w stopniu trzecim.

2. Osobie, która w co najmniej 10, a mniej niż 20 różnych dni zamieściła co najmniej 10 wypowiedzi na forum Konsulatu Sclavinii, nadaje się Medal Przodowników w stopniu drugim.

3. Osobie, która w co najmniej 20 różnych dni zamieściła co najmniej 10 wypowiedzi na forum Konsulatu Sclavinii, nadaje się Medal Przodowników w stopniu pierwszym.

§ 6. 1. Osobie, która opublikowała co najmniej jeden artykuł, któremu przyznano tytuł "Artykułu na Medal", na łamach instytucji z możliwością publikacji mającej siedzibę na terytorium Konsulatu Sclavinii, nadaje się Medal Twórców w stopniu trzecim.

2. Osobie, która opublikowała co najmniej trzy artykuły, którym przyznano tytuł "Artykułu na Medal", na łamach instytucji z możliwością publikacji mającej siedzibę na terytorium Konsulatu Sclavinii, nadaje się Medal Twórców w stopniu drugim.

3. Osobie, która opublikowała co najmniej pięć artykułów, którym przyznano tytuł "Artykułu na Medal", na łamach instytucji z możliwością publikacji mającej siedzibę na terytorium Konsulatu Sclavinii, nadaje się Medal Twórców w stopniu pierwszym.

§ 7. 1. Jeżeli przemawiają za tym względy słuszności, Medal Odolana Zwitariusza albo Krzyż Walecznych można nadać w stopniu bezpośrednio wyższym, niż przewidziany odpowiednio § 3 albo § 4.

2. Podobnie można nadać Medal Odolana Zwitariusza albo Krzyż Walecznych w stopniu trzecim osobie, której w myśl odpowiednio § 3 albo § 4 nie należałoby go nadać w ogóle.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) kontrolman Martin Schlesinger-Asketil
Wicekonsul

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny