Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 8601 [X]

Grodzisk, dnia 26 czerwca 2016 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych (uchylony)

Art. 1. [Funkcjonariusze państwowi]

Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia:

 1. Marszałka, wicemarszałków Sejmu i posłów na Sejm,
 2. Kanclerza, Podkanclerzego, ministrów, sekretarzy i podsekretarzy,
 3. Asesorów Trybunału Koronnego,
 4. Prefekta Generalnego, Podprefekta Generalnego i prefektów,
 5. Przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji,
 6. Szefa SUSPENS oraz pracowników Administracji Rządowej tj. — pracownikom instytucji wchodzących w skład SUSPENS, pracownikom CAPS LOCK i funkcjonariuszom służb państwowych powołanych do życia uchwałami Rady Ministrów lub zarządzeniami członków Rady Ministrów.


Art. 2. [Wysokość wynagrodzenia]

 1. Wynagrodzenie w wysokości 260 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
  1. Sekretarzom i podsekretarzom w Radzie Ministrów.
 2. Wynagrodzenie w wysokości 390 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
  1. Ministrom w Radzie Ministrów,
  2. Posłom na Sejm,
  3. Prefektom,
  4. Asesorom Trybunału Koronnego,
  5. Przedstawicielom dyplomatycznym Księstwa Sarmacji,
  6. Pracownikom Administracji Rządowej.
 3. Dodatek służbowy w wysokości 130 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
  1. Podkanclerzym w Radzie Ministrów,
  2. Wicemarszałkom Sejmu,
  3. Podprefektowi Generalnemu,
  4. Pracownikom Administracji Rządowej pełniącym drugą funkcję w jej ramach,
  5. Osobom kierującym instytucją podległą SUSPENS, o ile instytucja ta ma minimum 2 pracowników.
 4. Dodatek służbowy w wysokości 260 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
  1. Kanclerzowi,
  2. Marszałkowi Sejmu,
  3. Szefowi SUSPENS,
  4. Marszałkowi Trybunału,
  5. Prefektowi Generalnemu.
 5. Funkcjonariuszowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu każdej sprawowanej funkcji, z zastrzeżeniem przepisu art. 2. ust. 3. pkt 4 i 5 niniejszego rozporządzenia.
 6. Suma miesięcznych wynagrodzeń funkcjonariusza nie może przekroczyć 45 500 lt, nie licząc premii, o których mowa w ustępie kolejnym.
 7. Kanclerz może w drodze własnej decyzji, lub na wniosek innych osób, zdecydować o przyznaniu premii uznaniowej w wysokości nie przekraczającej 5000 lt.


Art. 3. [Termin wypłat wynagrodzeń]

Wynagrodzenie wypłaca się w terminie do 10 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. W przypadku wynagrodzeń za miesiąc, w którym Rozporządzenie wchodzi w życie stosuje się stawki dzienne określone Rozporzadzeniem od pierwszego dnia tego miesiąca.
 3. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 21 stycznia 2016r.

(—) Roland Heach-Romański,
Kanclerz.

(—) Helwetyk Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny