Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8612 [X]

Grodzisk, dnia 2 lipca 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

§ 1. [Rada Ministrów]

W skład Rady Ministrów wchodzą:

 1. Minister Spraw Wewnętrznych,
 2. Minister Sprawiedliwości,
 3. Minister Propagandy i Oświecenia Publicznego,
 4. Minister Aktywności Społecznej,
 5. Minister Informacji.

§ 2. [Uchwały]

 1. Uchwały Rady Ministrów zapadają jednomyślnie.
 2. Gdy podjęcie uchwały w trybie ust. 1 powyżej nie jest możliwe, Kanclerz lub zastępujący go Podkanclerzy poddaje uchwałę pod głosowanie. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Ministrów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Kanclerza lub zastępującego go Podkanclerzego.
 3. Uchwały mogą być podejmowane w formie obiegowej.

§ 3. [Zastępstwo]

 1. Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku nieobecności trwającej ponad 24 godziny lub po rozpoczęciu nieobecności, która będzie trwała ponad 24 godziny i o której Kanclerz poinformował, oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 2. W przypadku powołania więcej niż jednego Podkanclerzego, kolejność zastępstwa określa Kanclerz, a w przypadku braku takiego określenia — uchwała Rady Ministrów.
 3. Podczas nieobecności Kanclerza, uchwałę Rady Ministrów, o której mowa w ustępie poprzedzającym, podpisuje Podkanclerzy.
 4. Kanclerz (Podkanclerzy) zastępuje ministra, sekretarza lub kierownika jednostki organizacyjnej podległej Radzie Ministrów w przypadkach nieobecności trwającej ponad 24 godziny lub po rozpoczęciu nieobecności, która będzie trwała ponad 24 godziny i o której minister, sekretarz lub kierownik jednostki organizacyjnej podległej Radzie Ministrów poinformował, oraz nieobsadzenia funkcji.

§ 4. [Jednostki organizacyjne]

Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są:

 1. Dziennik Praw,
 2. Fundusz Pracy,
 3. Instytut Magazynowania Grafik,
 4. Park Stołeczny,
 5. Profil Księstwa Sarmacji w serwisie Twitter,
 6. inne jednostki organizacyjne powołane rozporządzeniem Rady Ministrów, rozporządzeniem członka Rady Ministrów, uchwałą Rady Ministrów lub zarządzeniem członka Rady Ministrów.

§ 5. [Obowiązki wspólne]

Wszyscy członkowie Rady Ministrów:

 1. zarządzają rotatorem na stronie głównej Księstwa Sarmacji,
 2. zarządzają kącikiem propagandowym na stronie głównej Księstwa Sarmacji,
 3. mogą publikować artykuły w instytucji Rady Ministrów.

§ 6. [Kanclerz, Podkanclerzy]

Kanclerz (Podkanclerzy):

 1. administruje Forum Centralnym,
 2. wydaje Dziennik Praw Księstwa Sarmacji,
 3. reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji,
 4. jest dysponentem Funduszu Pracy,
 5. w zakresie ustalonym Ustawą Sejmu nr 259 o SUSPENS, oraz zgodnie z art. 11 ust. 2 tej ustawy, przyjmuje raport Szefa SUSPENS i przedstawia wnioski Radzie Ministrów,
 6. określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków,
 7. przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi,
 8. zarządza Państwowym Komitetem Oceny Jakości.

§ 7. [Minister Spraw Wewnętrznych]

Minister Spraw Wewnętrznych:

 1. dokonuje wypłat subwencji, dotacji i nagród,
 2. sporządza i dokonuje wypłaty wynagrodzeń urzędnikom finansowanym z budżetu Rady Ministrów,
 3. określa i wypłaca nagrody dla agencji prasowych,
 4. sporządza, przedstawia i rozlicza comiesięczne plany budżetowe,
 5. dokonuje stałej analizy wpływów i wypłat z rachunków zarządzanych przez Radę Ministrów.

§ 8. [Minister Propagandy i Oświecenia Publicznego]

Minister Propagandy i Oświecenia Publicznego:

 1. przyznaje dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej,
 2. sprawuje nadzór nad Biblioteką Narodową.

§ 9. [Minister Aktywności Społecznej]

Minister Aktywności Społecznej:

 1. dokonuje oceny działań podejmowanych przez Radę Ministrów pod kątem inicjatyw proaktywnościowych,
 2. z ramienia Rady Ministrów wspiera wszystkie inicjatywy podnoszące aktywność mieszkańców,
 3. przeprowadza plebiscyt Inicjatywa Miesiąca.

§ 10. [Minister Informacji]

Minister Informacji:

 1. pełni rolę Rzecznika Prasowego Rady Ministrów,
 2. prowadzi i odpowiada za stałą politykę informacyjną Rady Ministrów,
 3. na forum centralnym opiekuje się i udziela odpowiedzi w dziale pytań od społeczeństwa w ramach subforum Rady Ministrów.

§ 11. [Fundusz Pracy]

 1. Fundusz Pracy jest funduszem celowym, powołanym w celu realizacji przepisów o finansowaniu sprzedaży pracy z budżetu Rady Ministrów.
 2. Przychody Funduszu Pracy pochodzą z wpłat uchwalanych przez Radę Ministrów.

§ 12. [Instytut Magazynowania Grafik]

Administratora Instytutu Magazynowania Grafik powołuje i odwołuje Kanclerz po przeprowadzeniu konkursu. Konkursy przeprowadza minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji.

§ 13. [Park Stołeczny]

 1. Dochody Parku Stołecznego z tantiem stanowią dochód Rady Ministrów.
 2. Każdemu z mieszkańców przysługuje prawo do publikacji w Parku Stołecznym.

§ 14. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 1 marca 2016 roku.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Siergiusz hrabia Asketil,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny