Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 8629 [X]

Grodzisk, dnia 6 lipca 2016 r.

Ustawa konstytucyjna

o zmianie Konstytucji i ustawy o Trybunale Koronnym

Art. 1. W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. art. 19[1] otrzymuje brzmienie: „1. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji przewiduje inny tryb. 2. Sejm przyjmuje uchwały, w tym o wyrażeniu zgody na zawarcie albo wypowiedzenie umowy międzynarodowej, o zatwierdzeniu rozporządzenia i o uchyleniu rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że szczególny przepis Konstytucji albo ustawy przewiduje inny tryb. 3. Jeżeli ustawa tak stanowi, wydane na jej podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia rozporządzenie Księcia nie podlega zatwierdzeniu przez Sejm”.

Art. 2. W ustawie Sejmu nr 210 z dnia 22 kwietnia 2014 r. o Trybunale Koronnym w art. 2 ust. 1[2] otrzymuje brzmienie: „Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, w drodze uchwały przyjętej większością ⅔ głosów liczby posłów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


[1] art. 19 „1. Sejm przyjmuje ustawy oraz uchwały, w tym zatwierdza rozporządzenia przed ich wejściem w życie, uchyla rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy posłów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości. 2. Ustawa może przewidywać, że rozporządzenie Księcia wydane na podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm”.

[2] art. 2 ust. 1 „Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję”.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny