Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 8631 [X]

Almera, dnia 7 lipca 2016 r.

Ordonans Króla Baridasu —

Kodeks Społeczny (uchylony)

Ordonans został uchylony Ordonansem Króla Baridasu - Mały kodeks społeczny z dniem 17 stycznia 2017 roku.

JA, ARSACJUSZ ARPED,
wicekról Baridasu,
stanowię, co następuje:

 

Rozdział I
KRÓLESTWO BARIDASU

 

Art. 1. [Zasada hierarchiczności ustroju społecznego]

 1. Porządek społeczny w Królestwie Baridasu opiera się na zasadach hierarchiczności i rodowości.
 2. Na szczycie hierarchii stoi Król.

Art. 2. [Prawo]

Prawo Królestwa Baridasu stanowią, w hierarchii ważności: Prawa Fundamentalne, Kodeks Społeczny, ratyfikowane umowy międzynarodowe, inne ordonanse Króla i ustawy Rady Królestwa, postanowienia i rozkazy Króla, uchwały Rady Królestwa, rozporządzenia urzędników, prawo samorządów terytorialnych na ich obszarze, prawo rodowe oraz normy prawa zwyczajowego.

Art. 3. [Promulgacja aktów urzędowych]

 1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają:
  1. ordonanse Króla oraz ustawy Rady Królestwa,
  2. postanowienia i rozkazy Króla oraz uchwały Rady Królestwa,
   postanowienia i rozkazy Króla oraz uchwały Rady Królestwa,
  3. rozporządzenia urzędników.
 2. Pozostałe akty prawne do swej ważności wymagają jedynie publikacji w jednym z miejsc publicznych Królestwa Baridasu.

 

Rozdział II
OBYWATELSTWO

 

Art. 4. [Właściwy organ]

 

Obywatelstwo baridajskie nadaje Król na wniosek mieszkańca Królestwa Baridasu.

Art. 5. [Procedura]

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa baridajskiego składa się w wyznaczonym wątku w dziale Królestwa Baridasu na Forum Centralnym wraz z przysięgą.
 2. Można nadać obywatelstwo baridajskie mieszkańcowi, który:
  1. posiada obywatelstwo sarmackie,
  2. zamieszkuje Królestwo Baridasu od co najmniej 7 dni i opublikował co najmniej 5 wypowiedzi w dziale Królestwa Baridasu na Forum Centralnym.
 3. Po rozpatrzeniu wniosku Król nadaje obywatelstwo baridajskie i uzupełnia Rejestr Obywateli Baridasu lub odmawia nadania obywatelstwa baridajskiego. Król może odmówić nadania obywatelstwa baridajskiego bez podania przyczyny.

Art. 6. [Przysięga obywatelska]

Rotą przysięgi obywatelskiej jest: „Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”. Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

Art. 7. [Utrata obywatelstwa]

 1. Utrata obywatelstwa baridajskiego następuje wskutek:
  1. zrzeczenia się obywatelstwa baridajskiego,
  2. opuszczenia Królestwa Baridasu na okres dłuższy niż 14 dni,
  3. trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym.
 2. Utrata obywatelstwa baridajskiego jest skuteczna z chwilą wykreślenia obywatela z Rejestru Obywateli Baridasu.

Art. 8. [Pozbawienie obywatelstwa]

Król może pozbawić obywatela obywatelstwa baridajskiego bez podania przyczyny, zwłaszcza jeżeli postępowanie obywatela jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej. Przepis art. 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 9. [Obywatelstwo honorowe]

 1. Król, z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Królestwa lub na wniosek zainteresowanego, może nadać honorowe obywatelstwo baridajskie i wpisać do wyodrębnionego działu w Rejestrze Obywateli Baridasu obywatela sarmackiego, który nie zamieszkuje Królestwa Baridasu, ale jest aktywny w miejscach publicznych Królestwa Baridasu. Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio.
 2. Honorowi obywatele baridajscy nie mają biernego prawa wyborczego.

 

Rozdział III
REGENT

 

Art. 10. [Tryb powoływania]

Regent jest powoływany i odwoływany przez Króla.

Art. 11. [Zakres kompetencji]

Regent ma zadania, obowiązki i kompetencje Króla za wyjątkiem:

 1. zmiany przepisów niniejszego rozdziału,
 2. zmiany bez zgody Rady Królestwa przepisów rozdziałów IV, V, VI oraz VII Kodeksu Społecznego,
 3. zawierania i wypowiadania umów międzynarodowych,
 4. abdykacji.

Rozdział IV
RADA KRÓLESTWA

 

Art. 12. [Rada Królestwa]

 1. W skład Rady Królestwa wchodzą aktywni w rozumieniu przepisów państwowych Księstwa Sarmacji obywatele baridajscy zrzeszeni w dwóch największych stronnictwach.
 2. Jeżeli stronnictwa zrzeszają równą ilość członków, przez co niemożliwe jest wskazanie uprawnionych do zasiadania w Radzie Królestwa na tej podstawie, decyduje starszeństwo stronnictwa.

Art. 13. [Stronnictwa]

 1. Stronnictwo składa się z co najmniej trzech aktywnych obywateli baridajskich.
 2. Członkowie stronnictwa wybierają przewodniczącego z własnego grona zwykłą większością głosów.
 3. Przewodniczący stronnictwa jest odpowiedzialny za reprezentowanie stronnictwa na zewnątrz oraz za rozstrzyganie w sprawach członkostwa w stronnictwie.

Art. 14. [Przewodniczący Rady Królestwa]

 1. Przewodniczącego Rady Królestwa powołuje i odwołuje Król.
 2. Królowi przysługują uprawnienia Przewodniczącego Rady Królestwa.
 3. Tryb wybierania Przewodniczącego Rady Królestwa określa Ordynacja wyborcza.

Art. 15. [Inicjatywa ustawodawcza]

 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Królowi oraz co najmniej dwóm członkom Rady Królestwa.
 2. Każdy projekt przedłożony Radzie musi zawierać uzasadnienie.
 3. Projekt niezawierający uzasadnienia lub zawierający niepełne uzasadnienie podlega zwróceniu.

Art. 16. [Przyjmowanie projektów]

 1. Członkowie Rady Królestwa głosują indywidualnie, dysponując głosami o równej wadze.
 2. Rada Królestwa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 3. Oddać głos mogą wyłącznie członkowie stronnictw, którzy weszli w skład Rady Królestwa przed rozpoczęciem głosowania.

Art. 17. [Przepisy porządkowe]

 1. Przewodniczący Rady Królestwa ma prawo zwrócić uwagę członkowi Rady, jeśli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu.
 2. Przewodniczący Rady Królestwa ma prawo wykluczyć członka Rady z obrad, jeśli po zwróceniu uwagi nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu.
 3. Członek Rady Królestwa, który został wykluczony z obrad, ma obowiązek zaprzestać wypowiedzi podczas debaty. W przeciwnym przypadku Przewodniczący Rady Królestwa może się zwrócić do Marszałka o wymierzenie kary. Przepisy art. 32 i 33 Kodeksu Społecznego stosuje się odpowiednio.

Art. 18. [Poufność obrad]

Przewodniczący Rady Królestwa może zastrzec poufność w części lub całości posiedzenia na wniosek co najmniej 4 członków Rady.

 

Rozdział V
HIERARCHIA SPOŁECZNA

 

Art. 19. [Tytuły w hierarchii]

 1. Poddani Króla należą do stanów najwyższego, wysokiego, średniego lub niskiego.
 2. Stan książęcy tworzą królowie-seniorzy Baridasu.
 3. Stan najwyższy tworzą diukowie i markizowie.
 4. Stan wysoki tworzą hrabiowie i wicehrabiowie.
 5. Stan średni tworzą baronowie i baroneci.
 6. Stan niski tworzą kawalerowie i obywatele.

Art. 20. [Tytuły ceremonialne]

 1. Królowi przysługuje tytuł ceremonialny: “Wasza Królewska Mość”.
 2. Królowi-seniorowi przysługuje tytuł ceremonialny: "Wasza Królewska Wysokość".
 3. Diukowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Oświecony”.
 4. Markizowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Wielmożny”.
 5. Hrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Prześwietny”.
 6. Wicehrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Wielmożny”.
 7. Baronowi przysługuje tytuł ceremonialny „Czcigodny”.
 8. Baronetowi przysługuje tytuł ceremonialny „Sławetny”.
 9. Kawalerowi przysługuje tytuł ceremonialny „Poważany”.
 10. Obywatelowi przysługuje tytuł ceremonialny „Wierny”.

Art. 21. [Stosowanie tytułu]

 1. Członkowie stanów książęcego, najwyższego, wysokiego i średniego mają prawo i obowiązek posługiwania się posiadanym tytułem.
 2. Władze publiczne mają obowiązek stosowania odpowiedniej tytulatury wobec członków stanów książęcego, najwyższego, wysokiego, średniego i niskiego.

Art. 22. [Przydomki rodowe]

 1. Poprzez ród rozumie się instytucję rodową zrzeszającą osoby fizyczne, zarejestrowaną na terytorium Królestwa Baridasu zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Król może nadać rodowi przydomki w uznaniu za jego zasługi dla rzeczypospolitej sarmackiej i Królestwa Baridasu.
 3. Król może pozbawić ród przydomka, którego członkowie dopuścili się hańby za zgodą lub przyzwoleniem seniora rodu.

Art. 23. [Prawo do nazwania ulicy]

Każdy członek stanu książęcego i najwyższego ma prawo do nadania imienia jednej z ulic Królewskiego Miasta Almery, także własnego imienia.

 

Rozdział VI
TERYTORIUM

 

Art. 23. [Miejscowości]

Możliwość ulokowania miejscowości na terytorium Królestwa Baridasu jest uzależniona od wyrażenia zgody przez Radę.

Art. 24. [Zmiana granic]

 

Królestwo Baridasu nie wyraża zgody na zmianę swoich granic na niekorzyść.

Art. 25. [Podział administracyjny]

Podział administracyjny określa Król w drodze ordonansu.

 

Rozdział VII
WYKROCZENIA

 

Art. 26. [Wykroczenia]

 

Wykroczenie popełnia osoba, która:

 1. publicznie obraża Króla lub Wicekróla,
 2. dąży do naruszenia integralności terytorialnej Królestwa,
 3. publicznie obraża Regenta, Urzędnika, Przewodniczącego Rady lub członka Rady,
 4. łamie zastrzeżenie poufności,
 5. publicznie używa nieodpowiedniej tytulatury lub nie używa jej wcale,
 6. publicznie okazuje lekceważenie Królestwu,
 7. narusza powagę, spokój lub porządek czynności urzędowych,
 8. niepoprawnie formatuje wypowiedzi zamieszone w miejscach publicznych,
 9. w inny sposób zakłóca porządek publiczny.

Art. 27. [Kara ograniczenia wolności]

 1. Osoba, która w sposób nagminny popełnia wykroczenia określone w art. 26 ust. 5, 7-9, podlega karze ograniczenia wolności na terytorium Królestwa Baridasu na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. Osobie ukaranej karą ograniczenia wolności odbiera się możliwość wypowiedzi w poddziałach Królestwa Baridasu na Forum Centralnym.

 

Rozdział VIII
MARSZAŁEK

 

Art. 28. [Marszałek]

 

Marszałkiem jest prefekt wyznaczany przez Prefekta Generalnego w porozumieniu z Królem.

Art. 29. [Postępowania]

 1. Marszałek prowadzi postępowania w sprawach związanych z Kodeksem Społecznym.
 2. Postępowanie przed Marszałkiem jest wszczynane z urzędu lub przez skargę.
 3. Skargę może wnieść osoba, która ma w tym interes.
 4. Skarżący musi wskazać skarżonego.

Art. 30. [Cel postępowania]

 1. Celem postępowania jest wydanie rozstrzygnięcia w sprawie.
 2. Marszałek rozstrzyga o zasadności skargi i odpowiedzialności oskarżonego.

Rozdział IX
NIEJASNOŚĆ PRZEPISÓW

 

Art. 31. [Odpowiedzialność za niejasność przepisów]

Królestwo Baridasu ponosi odpowiedzialność za niejasność przepisów.

Art. 32. [Zadośćuczynienie za niejasność przepisu]

 1. Skarżący może wnioskować o zadośćuczynienie, jeśli niejasność przepisu spowodowała dla niego znaczną uciążliwość.
 2. Wysokość zadośćuczynienia nie może przekroczyć wysokości 10 tysięcy libertów.

Art. 33. [Rozstrzygnięcie postępowania]

Marszałek w rozstrzygnięciu umieszcza interpretację niejasnego przepisu oraz nakaz wypłaty zadośćuczynienia, jeśli skargę uzna za stosowną.

 

Rozdział X
PRZEPISY KOŃCOWE

 

Art. 34. [Przepisy uchylające]

 1. Traci moc Ordonans Króla Baridasu — Kodeks Społeczny z dnia 27 marca 2012 roku.

Art. 35. [Vacatio legis]

Ordonans wchodzi w życie w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

 

(—) Arsacjusz baronet Arped
vicerex

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny