Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 8636 [X]

Srebrny Róg, dnia 9 lipca 2016 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2016

o zmianie Ustawy Senatu Królestwa Teutonii o obywatelstwie teutońskim

Art. 1. [Przepisy zmieniające]

 1. Po artykule 5 dodaje się artykuł 5a zatytułowany „Obywatelstwo honorowe” o następującym brzmieniu:
  1. Obywatelstwo honorowe jest szczególnym wyróżnieniem dla osób mieszkających poza granicami Królestwa Teutonii i nie będących obywatelami Królestwa Teutonii.
  2. Obywatelstwo honorowe nadaje Król za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały.
  3. Obywatel honorowy posiada pełnie praw obywatelskich w Królestwie Teutonii z wyjątkiem prawa do sprawowania funkcji publicznych.
  4. Z chwilą uzyskania obywatelstwa Królestwa Teutonii, obywatelstwo honorowe traci ważność z mocy prawa.
 2. W artykule 5 po słowie „Obywatele” dodaje się sformułowanie „oraz obywatele honorowi”.
 3. W artykule 6 ust. 1 p. a) po słowie „obywateli” dodaje się sformułowanie „oraz obywateli honorowych”.
 4. W artykule 6 ust. 1 p. d) po słowie „obywatelstwem” dodaje się sformułowanie „oraz obywatelstwem honorowym”.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk,
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny