Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 8650 [X]

Grodzisk, dnia 14 lipca 2016 r.

Ustawa konstytucyjna

o przeniesieniu prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej

Art. 1. W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 9 w ust. 2 uchyla się pkt 1 i 2 („[Książę, na wniosek Rady Ministrów:] 1. zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, 2. powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji”);
  2. w art. 9 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Książę prowadzi politykę zewnętrzną Księstwa Sarmacji, w szczególności: 1) zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe; 2) powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji”;
  3. w art. 24 ust. 1 („Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej”;
  4. w art. 26 uchyla się ust. 3 („Książę powołuje i odwołuje ministra właściwego do spraw zagranicznych, działając w porozumieniu z Kanclerzem”).

Art. 2. W rozporządzeniu Księcia z dnia 2 maja 2015 roku o orderach i odznaczeniach państwowych w art. 26 w ust. 3 wyraz „ministra” zastępuje się wyrazami „sekretarza stanu”.

Art. 3. Traci moc Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2016 r. w sprawie służby dyplomatycznej.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny