Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8651 [X]

Grodzisk, dnia 14 lipca 2016 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie utworzenia Korpusu Dyplomatycznego (uchylony)

§ 1. [Korpus Dyplomatyczny]

1. Tworzy się Korpus Dyplomatyczny, w skład którego wchodzą ambasadorzy i konsulowie honorowi.
2. Ambasadorów i konsulów honorowych powołuje Książę.
3. Zwierzchnikiem służbowym Korpusu Dyplomatycznego jest sekretarz stanu ds. dyplomacji.

§ 2. [Ambasador]

1. Ambasador wspomaga zwierzchnika służbowego w pełnieniu jego obowiązków, przede wszystkim dostarczając mu informacji na temat wydarzeń mających miejsce w wyznaczonych mikronacjach i uczestnicząc w spotkaniach z przedstawicielami państwa przyjmującego.
2. Ambasador jest zobowiązany do składania raportów ze swojej działalności, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 30 dni.

§ 3. [Konsul honorowy]

1. Konsul honorowy prowadzi politykę marketingową na terytorium państwa w którym odbywa służbę. Sprowadza się ona do zaznajamiania mieszkańców z kulturą Księstwa Sarmacji.
2. Konsul honorowy jest powoływany z grona obywateli państwa przyjmującego.
3. Konsul honorowy może zostać powołany w państwie, które nie nawiązało stosunków dyplomatycznych z Księstwem Sarmacji.
4. Konsul honorowy nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu ustawy Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 r. o obywatelstwie sarmackim.

§ 4. [Przepisy końcowe]

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny