Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8660 [X]

Grodzisk, dnia 18 lipca 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Zarządzenia o centralnym wsparciu inicjatyw o charakterze kronikarskim (uchylony)

§ 1.

W Zarządzeniu Kanclerza o centralnym wsparciu inicjatyw o charakterze kronikarskim z dnia 18 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 („Za kronikę uznaje się każdą publikację, która prezentuje wydarzenia mające miejsce w Księstwie Sarmacji i związane z Księstwem Sarmacji w sposób chronologicznie uporządkowany i opisany właściwymi datami.) skreśla się wyraz „każdą,
  2. § 3 ust. 4 („O zakwalifikowaniu się kroniki do wypłaty środków decyduje Państwowy Komitet Oceny Jakości.otrzymuje brzmienie „O zakwalifikowaniu się kroniki do wypłaty środków decyduje Rada Ministrów.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Siergiusz hrabia Asketil,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny