Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8668 [X]

Eldorat, dnia 20 lipca 2016 r.

Ustawa zasadnicza Konsulatu Sclavinii

(uchylony)

(uchylony Ustawą o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 roku)
 

Art. 1. 1. Konsulat Sclavinii jest wspólnotą równych obywateli.

2. Obywatelstwo osoba nabywa na zasadach określonych w ustawie, a traci przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przed Radą.

3. Osoba niebędąca obywatelem może sprawować urzędy Konsulatu Sclavinii na zasadach określonych w ustawie.

Art. 2. Powszechnie obowiązujące prawo stanowią: prawo państwowe, ustawa zasadnicza i ustawy.

Art. 3. Rada — zgromadzenie wszystkich obywateli — sprawuje władzę najwyższą, stanowi prawo i wysłuchuje urzędników przed ich powołaniem.

Art. 4. 1. Trzyosobowe Prezydium Rady — powoływane przez Radę z grona jej członków na okres dwóch miesięcy — urzeczywistnia postanowienia prawa, koordynuje życie społeczne i reprezentuje Konsulat Sclavinii poza jego granicami.

2. Prezydium wykonuje swoje kompetencje kolegialnie albo przez jednego ze swoich członków, działającego z uchwalonego przez nie szczególnego upoważnienia.

Art. 5. 1.¹⁾ Rada obraduje jawnie, pod przewodnictwem Prezydium Rady.

2. Rada uchwala ustawy, w tym o zmianie ustawy zasadniczej, zwykłą większością głosów, w głosowaniu trwającym co najmniej 2 dni, a w przypadku ustawy o zmianie ustawy zasadniczej — co najmniej 5 dni.

2a.²⁾ W zakresie wykonywania swoich innych niż stanowienie prawa kompetencji Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu trwającym co najmniej 1 dzień.

3.³⁾ Inicjatywę ustawodawczą mają Prezydium Rady i grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej ⅖ ogólnej liczby obywateli lub w liczbie 5 osób.

4.⁴⁾ Inicjatywę uchwałodawczą mają podmioty określone w ustawach, a w braku wyraźnego określenia — Prezydium Rady i grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej ⅕ ogólnej liczby obywateli lub w liczbie 3 osób.

Art. 6. Prezydium Rady w zakresie wykonywania swoich kompetencji podejmuje uchwały jednomyślnie.

Art. 7. Po upływie okresu, na który powołano Prezydium Rady, urzęduje ono nadal, do czasu powołania nowego Prezydium.

Art. 8. 1. Opróżnienie urzędu członka Prezydium Rady następuje, gdy:

2. Gdy nastąpiło opróżnienie urzędu członka Prezydium Rady, dowolny z członków Prezydium stwierdza opróżnienie urzędu i powołuje w skład Prezydium nowego członka w miejsce tego, który opróżnił urząd.

Art. 8a.⁵⁾ 1. Opróżnienie urzędu członka Prezydium Rady następuje z mocy prawa, gdy członek utracił obywatelstwo.

2. Po opróżnieniu urzędu dowolny z członków Prezydium powołuje nowego członka w skład Prezydium.

Art. 9. Z dniem wejścia w życie ustawy w skład Prezydium Rady wchodzą, na okres dwóch miesięcy:

przy czym art. 7 stosuje się odpowiednio.

Art. 10. Z dniem wejścia w życie ustawy osoby będące w dniu poprzednim członkami Rady nabywają z mocy prawa obywatelstwo Konsulatu Sclavinii.

Art. 11. Traci moc Konstytucja Konsulatu Sclavinii z dnia 15 maja 2016 r. oraz wszelkie inne akty normatywne Konsulatu Sclavinii.

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 3 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii.

²⁾ Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

³⁾ W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

⁴⁾ Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

⁵⁾ Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

(—) Otto von Spee-Asketil
Legat Jego Książęcej Mości

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny