Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 8675 [X]

Srebrny Róg, dnia 22 lipca 2016 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2016

o zmianie Ustawy Senatu Królestwa Teutonii o finansach publicznych Królestwa Teutonii

Art.1 [Przepisy zmieniające]

  1. W Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2015 o finansach publicznych Królestwa Teutonii z dnia 30 lipca wprowadza się następujące zmiany:

Art. 8 (1. Funkcjonariuszami właściwymi do poboru podatków o których mowa w art. 1. pkt 3. są Lordowie Poborcy, powoływani w liczbie nie większej niż dwóch.; 2. Lordów Poborców powołuje i odwołuje Król Teutonii.) otrzymuje brzmienie: „Do poboru podatków określonych w art. 1 uprawnieni są nie więcej niż dwaj członkowie Rady Królestwa, których właściwość określają przepisy odrębne”

 

Art. 2 [Przepis końcowy]

  1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(—) Andrzej Fryderyk,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny