Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 8679 [X]

Eldorat, dnia 24 lipca 2016 r.

Ustawa

o obywatelstwie (uchylony)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa normuje zasady nabycia obywatelstwa.

Art. 2. Obywatelstwo nabywa się przez nadanie albo przez reintegrację.

Rozdział 2
Nadanie obywatelstwa

Art. 3. Nabyć obywatelstwo przez nadanie może — na swój wniosek — każdy obywatel sarmacki.

Art. 4. 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa zawiera:

2. Wniosek składa się na ręce Prezydium Rady.

Art. 5. 1. Na wniosek o nadanie obywatelstwa, w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia, Prezydium Rady postanawia nadać wnioskodawcy obywatelstwo, z zastrzeżeniem ust. 2–3.

2. Prezydium może postanowić oddalić żądanie nadania obywatelstwa, jeżeli żądający nie zamieszkuje na terytorium Konsulatu Sclavinii albo zamieszkuje na nim krócej niż 3 miesiące.

3. Jeżeli wniosek nie odpowiada wymogom z art. 4 ust. 1, wnioskodawca ma obywatelstwo lub złożył wniosek wbrew art. 6 ust. 3 bądź art. 12 ust. 2, Prezydium postanawia odrzucić wniosek.

4. Jeżeli Prezydium zaniecha wydania postanowienia w terminie, przyjmuje się, że postanowiło oddalić żądanie nadania obywatelstwa.

Art. 6. 1. Od postanowienia Prezydium w sprawie oddalenia żądania nadania obywatelstwa żądającemu przysługuje, w ciągu 3 dni od dnia od dnia wydania postanowienia, odwołanie do Rady.

2. Na odwołanie Rada w jawnym głosowaniu trwającym co najmniej 3 dni, zwykłą większością głosów uchwala podtrzymać postanowienie Prezydium albo uchylić je i nadać obywatelstwo skarżącemu.

3. Jeżeli żądający nie odwołał się do Rady w terminie albo Rada podtrzymała postanowienie Prezydium, żądający nie składa wniosku o nadanie obywatelstwa w ciągu 28 dni odpowiednio od dnia upływu terminu odwołania albo od dnia ogłoszenia uchwały Rady w sprawie podtrzymania postanowienia Prezydium.

Rozdział 3
Reintegracja

Art. 7. Nabyć obywatelstwo przez reintegrację może — na swój wniosek — obywatel sarmacki, który nie był wcześniej obywatelem i spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

Art. 8. 1. Wniosek o reintegrację zawiera:

2. Wnioskodawca obowiązany jest załączyć do wniosku dowody, że ma możność nabycia obywatelstwa przez reintegrację.

3. Wniosek składa się na ręce Prezydium Rady.

Art. 9. 1. Na wniosek o reintegrację, w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia, Prezydium Rady postanawia reintegrować wnioskodawcę, z zastrzeżeniem ust. 2–3.

2. Jeżeli wnioskodawca nie ma możności nabycia obywatelstwa przez reintegrację, Prezydium postanawia oddalić żądanie reintegracji.

3. Jeżeli wniosek nie odpowiada wymogom z art. 8 ust. 1, wnioskodawca ma obywatelstwo, nie załączył do wniosku dowodów, o których mowa w art. 8 ust. 2, lub złożył wniosek wbrew art. 12 ust. 2 bądź art. 10, Prezydium postanawia odrzucić wniosek.

4. Jeżeli Prezydium zaniecha wydania postanowienia w terminie, przyjmuje się, że postanowiło odrzucić wniosek.

Art. 10. Osoba, której żądanie reintegracji oddalono, nie składa wniosku o reintegrację.

Rozdział 4
Przysięga obywatelska

Art. 11. 1. Osoba, której nadano obywatelstwo albo którą reintegrowano, w ciągu 7 dni odpowiednio od dnia nadania albo od dnia reintegracji obowiązana jest złożyć przed Radą przysięgę obywatelską w brzmieniu: „Przyrzekam stałą i lojalną służbę Sclavinii i wierność jej ustawie zasadniczej; sprawa sclavińska, odtąd na zawsze, jest moją sprawą”.

2. Nabycie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą złożenia obywatelstwa.

Art. 12. 1. Jeżeli osoba, której nadano obywatelstwo, zaniecha złożenia przysięgi w terminie, nabycie obywatelstwa nie dochodzi do skutku.

2. Osoba, której nadano obywatelstwo i która zaniechała złożenia przysięgi obywatelskiej w terminie, nie składa wniosku o nadanie obywatelstwa ani wniosku o reintegrację w ciągu 28 dni od dnia upłynięcia terminu.

Rozdział 5
Przepis o wejściu ustawy w życie

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Członkowie Prezydium Rady:

(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
(—) Otto bnt von Spee-Asketil
(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny