Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 8712 [X]

Eldorat, dnia 30 lipca 2016 r.

Ustawa

o Kolegium Nauk Przyrodniczych (uchylony)

Art. 1. Ustawa normuje zadania i ustrój Kolegium Nauk Przyrodniczych, zwanego dalej „Kolegium”.

Art. 2. Kolegium prowadzi badania z zakresu nauk przyrodniczych oraz opracowuje i popularyzuje materiały naukowe z zakresu tychże nauk.

Art. 3. Kolegium ustala nazwy obiektów fizjograficznych znajdujących się na terytorium Konsulatu Sclavinii.

Art. 4. 1. W skład Kolegium wchodzą:

2. Prezesa mianuje i odwołuje Konsul Sclavinii.

3. Akademików powołuje i odwołuje indywidualnie Kolegium.

4. Wobec Akademików nie stosuje się obowiązku posiadania obywatelstwa sclavińskiego.

(Art. 4 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r.)

(Art. 4 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Konsulatu Sclavinii w sprawie zmiany ustawy o kolegium Nauk Przyrodniczych z dnia 20 sierpnia 2017 r.)

Art. 5. 1. W ramach Kolegium mogą być ustanowione komisje do wykonywania pewnego zakresu zadań i kompetencji Kolegium.

2. Komisje ustanawia i znosi Kolegium.

3. Przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje Prezes spośród członków komisji.

4. Członkostwo komisji akademik nabywa i traci przed złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przed komisją.

Art. 6. 1. W zakresie wykonywania swoich kompetencji Prezes wydaje postanowienia.

2. W zakresie wykonywania swoich kompetencji Kolegium i komisje podejmują uchwały zwykłą większością głosów.

Art. 7. Kolegium i komisje obradują jawnie, pod przewodnictwem odpowiednio Prezesa i przewodniczących komisji.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Członkowie Prezydium Rady:

(—) Guedes bar. de Lima
(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
(—) Otto bnt von Spee-Asketil

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny