Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 8715 [X]

Grodzisk, dnia 31 lipca 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia referendum

§ 1.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, na wniosek czwartej części aktualnej liczby obywateli, zarządzam referendum w sprawie ustawy konstytucyjnej - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania sądowego:

 1. Termin głosowania: 5–7 sierpnia 2016 r. (do godziny 21.00).
 2. Postawione pytanie: „Czy jesteś za wprowadzeniem w mocy przepisów ustawy konstytucyjnej - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania sądowego?”.
 3. Warianty odpowiedzi: „Za” oraz „Przeciw”.
 4. W głosowaniu wyborca będzie miał również możliwość oddania głosu pustego.

§ 2.

 1. Treść ustawy, o której mowa w  § 1., stanowi załącznik nr 1 do postanowienia.
 2. Wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim znajduje się w załączniku nr 2 do postanowienia.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Załącznik nr 1

Ustawa konstytucyjna - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania sądowego

Art. 1. Wchodzi w życie ustawa Sejmu nr ... z dnia ... — Kodeks postępowania

sądowego.

Art. 2. W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. wprowadza się

następujące zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji sprawuje Sejm, władzę wykonawczą — Rada Ministrów, władzę sądowniczą — Trybunał Koronny";

2) po rozdziale V dodaje się rozdział Va, zatytułowany "Trybunał Koronny";

3) w rozdziale Va dodaje się:

a) art. 32a w brzmieniu: "Trybunał Koronny wydaje wyroki w imieniu Księstwa Sarmacji",

b) art. 32b w brzmieniu: "Trybunał Koronny: 1) wymierza kary, chyba, że przepis szczególny stanowi wyraźnie inaczej; 2) rozstrzyga sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego; 3) kontroluje działalność organów władzy publicznej innych niż Sejm; 4) kontroluje zgodność aktów normatywnych z aktami normatywnymi wyższego rzędu; 5) ustala powszechnie obowiązującą wykładnię prawa; 6) rozpoznaje odwołania od kar wymierzonych przez inne organy; 7) załatwia inne sprawy, przekazane do jego właściwości ustawą",

c) art. 32c w brzmieniu: "Kontrolując działalność organu władzy publicznej, Trybunał Koronny może: 1) unieważnić niezgodne z prawem postanowienie, decyzję, uchwałę czy inny, podobny akt organu; 2) nakazać organowi: a) podjęcie działań, do których jest zobowiązany, a których zaniechał, b) zaniechanie działań, które podjął z przekroczeniem swoich kompetencji, c) podjęcie działań potrzebnych dla usunięcia skutków zaniechań lub przekroczeń kompetencji organu; 3) złożyć z urzędu członka organu, który przyczynił się do rażącego naruszenia prawa",

d) art. 32d w brzmieniu: "1. Trybunał Koronny uchyla akt normatywny niezgodny z aktem normatywnym wyższego rzędu, a także akty normatywne nierozerwalnie z nim związane. 2. Można uchylić tylko niektóre przepisy aktu normatywnego, jeżeli wystarcza to do eliminacji niezgodności i zapewnienia spójności prawa. 3. Jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny, można uchylone akty normatywne albo ich niektóre przepisy pozostawić czasowo w mocy, jednak na nie dłużej, niż 30 dni od dnia wydania wyroku",

e) art. 32e w brzmieniu: "1. Wyrok Trybunału Koronnego w sprawie o ustaleniepowszechnie obowiązującej wykładni prawa jest źródłem prawa na równi z aktem normatywnym, którego wykładnię nim ustalono. 2. Jeżeli Trybunał Koronny ustalił powszechnie obowiązującą wykładnię przepisu, a przepis ten znowelizowano, to wyrok, którym ustalono wykładnię, uważa się za uchylony w części dotyczącej znowelizowanego przepisu, w zakresie, w jakim został on zmieniony. 3. Ustalona wykładnia prawa nie podlega zmianie, jeżeli nie zmieniło się prawo",

f) art. 32f w brzmieniu: "Książę jest z urzędu przewodniczącym Trybunału Koronnego",

g) art. 32g w brzmieniu: "1. Obok Księcia w skład Trybunału Koronnego wchodzą asesorzy. 2. Liczbę asesorów Książę określi w drodze rozporządzenia, w przedziale od trzech do siedmiu",

h) art. 32h w brzmieniu: "Marszałek Trybunału Koronnego ma prawa i obowiązki przewodniczącego Trybunału Koronnego",

i) art. 32i w brzmieniu: "Asesorem może być, kto: 1) jest obywatelem sarmackim; 2) ma możność sprawowania funkcji publicznych; 3) nie jest posłem; 4) nie kandyduje do Sejmu; 5) nie jest obywatelem innej mikronacji ani nie sprawuje jej funkcji publicznych; 6) nie został skazany za przestępstwo; 7) dysponuje wiedzą prawniczą na wysokim poziomie",

j) art. 32j w brzmieniu: "1. Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością ⅔ głosów ustawowej liczby posłów. 2. Marszałek Sejmu wszczyna postępowanie uchwałodawcze z urzędu: 1) na 14 dni przed upływem kadencji asesora; 2) jeżeli asesor utraci funkcję; 3) w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w art. 32b ust. 2, w razie potrzeby. 3. Marszałek Sejmu może zażądać od kandydata, by: 1) wykazał, że spełnia warunki, o których mowa w art. 32i pkt 1–2; 2) oświadczył, że spełnia warunki, o których mowa w art. 32i pkt 3–7; a jeżeli kandydat zaniecha tego, odrzucić jego kandydaturę",

k) art. 32k w brzmieniu: "Marszałka Trybunału Koronnego powołuje Książę",

l) art. 32l w brzmieniu: "1. Asesor traci funkcję z mocy prawa: 1) jeżeli złoży rezygnację; 2) jeżeli przestanie spełniać warunki, o których mowa w art. 32d. 2. Utratę funkcji podaje do wiadomości publicznej Marszałek Trybunału Koronnego",

m) art. 32m w brzmieniu: "1. Marszałek Trybunału Koronnego traci funkcję z mocy prawa: 1) jeżeli złoży rezygnację; 2) jeżeli przestanie sprawować funkcję asesora. 2. Utratę funkcji podaje do wiadomości publicznej Książę";

n) art. 32n w brzmieniu: "1. Kolegium Trybunału Koronnego może: 1) odwołać z urzędu Marszałka Trybunału Koronnego lub asesora; udzielić Marszałkowi Trybunału Koronnego albo asesorowi nagany; jeżeli nie wykonuje on swoich obowiązków albo swoim zachowaniem naraża Trybunał Koronny na utratę zaufania społecznego. 2. W skład Kolegium wchodzą: 1) Marszałek Trybunału Koronnego, jako przewodniczący; 2) asesorzy. 3. Kolegium przyjmuje uchwały większością ⅔ głosów wszystkich uprawnionych do głosowania, na wniosek członka Kolegium, Księcia, Marszałka Sejmu albo Sejmu. 4. Uprawniony do głosowania nie jest członek Kolegium, którego dotyczy wniosek. 5. Jeżeli wniosek dotyczy przewodniczącego Kolegium, zastępuje go: 1) wnioskodawca, jeżeli jest członkiem Kolegium; 2) wskazany przez wnioskodawcę członek Kolegium, jeżeli wnioskodawca nie jest członkiem".

Art. 3. W ustawie Sejmu nr 146 z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 4;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie: "1. Prefekt wymierza kary za czyny zabronione z art. 44 ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości. 2. Od decyzji prefekta o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji";

3) w art. 6 w ust. 4 wyrazy "Księcia (Pierwszego Asesora) lub Kanclerza" zastępuje się wyrazami "Księcia, Marszałka Trybunału Koronnego albo Kanclerza".

Art. 4. W ustawie Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 42 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "niepodporządkowanie się orzeczeniu sądu";

2) w art. 42 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: "sprzeniewierzenie się ugodzie zawartej przed mediatorem";

3) w art. 44 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Prowincja może zabronić na swoim terytorium pod karą więzienia do 7 dni lub karą grzywny do 10 tysięcy libertów także innych czynów";

4) w art. 44 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Karę grzywny za czyn zabroniony przez prowincję lub popełniony w jej miejscu publicznym wymierza się na rzecz prowincji".

Art. 5. W ustawie Sejmu nr 35 z dnia 31 marca 2005 r. o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają: 1) akty normatywne, o których mowa w art. 2 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r.; 2) akty normatywne niebędące źródłami powszechnie obowiązującego prawa; 3) akty stanowiące normy konkretne i indywidualne, w szczególności postanowienia, decyzje i uchwały organów władzy publicznej. 2. Akty, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie zostały opublikowane, są nieważne. 3. Obowiązkowi publikacji podlegają ponadto wyroki sądów, od których nie przysługuje odwołanie, także wskutek upływu terminu odwołania. 4. Dla ważności wyroku sądu wystarczające jest podanie go do wiadomości publicznej. 5. Obowiązkowi publikacji nie podlegają postanowienia sądów ani postanowienia i zarządzenia organów postępowania sądowego. 6. Ustawa albo rozporządzenie może znosić obowiązek publikacji w odniesieniu do aktów tych rodzajów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 7. Akt prawa miejscowego może znosić obowiązek publikacji w odniesieniu do wydanych na jego podstawie aktów tych rodzajów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3";

2) w art. 1b w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:"przewodniczącym sądów".

Art. 6. Traci moc ustawa Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Art. 7. Wejście w życie ustawy nie przerywa biegu kadencji urzędujących asesorów Trybunału Koronnego.

Art. 8. 1. Trwające w dniu wejścia w życie postępowania rozpoznawcze ponowne przed Trybunałem Koronnym prowadzi się z zastosowaniem przepisów o apelacji.

2. Złożone przed dniem wejścia w życie ustawy wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy przez Trybunał Koronny, którym nie nadano biegu i których nie zwrócono, uważa się za apelacje.

3. Nie stosuje się art. 111 ustawy Sejmu nr ... z dnia ... — Kodeks postępowania sądowego do apelacji z ust. 1–2.

(Skorygowano pomyłkę pisarską — w tekście uchwalonym przez Sejm „art. 110”)

Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 32g ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Załącznik nr 2
WYKAZ OBYWATELI I AKTYWNYCH OBYWATELI

(podkreślono obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim)

Helwetyk Romański (siła głosu: 1)
Dalek Caan von Thorn-Skaro (siła głosu: 4)
Defloriusz Dyman Wander (siła głosu: 3)
Zbyszko von Thorn-Broniek (siła głosu: 1)
Prokrust Zombiakov (siła głosu: 4)
Piotr II Grzegorz (siła głosu: 1)
Mikołaj Torped (siła głosu: 1)
Avril von Levengothon (siła głosu: 6)
Henryk K. Leszczyński (siła głosu: 4)
Jan via Teutończyk (siła głosu: 1)
Marek Chojnacki (siła głosu: 5)
Krzysztof Czuguł-Chan (siła głosu: 6)
Teodozjusz Azoramath-Arped (siła głosu: 3)
Ivo Karakachanow (siła głosu: 6)
Daniel Chojnacki (siła głosu: 1)
Paviel von Thorn-Broniek (siła głosu: 1)
Karolina von Lichtenstein (siła głosu: 6)
Krzysztof Hans van der Ice (siła głosu: 1)
Gauleiter Kakulski (siła głosu: 1)
Tomasz Ivo Hugo (siła głosu: 6)
Rufus Forseti (siła głosu: 1)
Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán (siła głosu: 6)
Jeremiasz Winchester (siła głosu: 1)
Irmina de Vellior y Thorn (siła głosu: 4)
Markus Arped (siła głosu: 6)
Fryderyk von Hohenzollern (siła głosu: 3)
Młynek Kawowy (siła głosu: 1)
Albert Felimi-Liderski (siła głosu: 5)
Jack von Horn (siła głosu: 6)
Akrypa Rabotowicz von Primisz (siła głosu: 1)
Adrien Eryk Esjar Józef da Firenza (siła głosu: 6)
Rihanna Aureliuš-Sedrovski (siła głosu: 6)
Aleksander Damian Chojnacki (siła głosu: 6)
Igor Żdanow (siła głosu: 1)
Wincenty Wałachowski (siła głosu: 5)
Ryszard Paczenko (siła głosu: 1)
Mateusz Korecki (siła głosu: 1)
Adunaphel Kovall (siła głosu: 1)
Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni (siła głosu: 1)
Tomasz Liberi (siła głosu: 1)
Maria von Primisz (siła głosu: 1)
Serieus Ahabejż (siła głosu: 1)
Siergiusz Asketil (siła głosu: 6)
Roland Heach (siła głosu: 4)
Tytus Aureliusz-Chojnacki (siła głosu: 4)
Misza Korab-Kaku (siła głosu: 4)
Ivan von Lichtenstein (siła głosu: 5)
Krzysztof Kura (siła głosu: 1)
Martin Schlesinger-Asketil (siła głosu: 6)
Ludwik Wilhelm Tomlinson (siła głosu: 1)
Anglau Tristora (siła głosu: 6)
Michał Bryennios (siła głosu: 1)
Kristian Arped (siła głosu: 3)
Laurencjusz Ma Hi at Atera (siła głosu: 6)
Adam Jerzy Piastowski (siła głosu: 4)
Julian Fer at Atera (siła głosu: 5)
Marko Brauer-Popow (siła głosu: 1)
Sucio Vips (siła głosu: 4)
Konrad Jakub Friedman (siła głosu: 3)
Arsacjusz Arped (siła głosu: 4)
Yennefer Heach (siła głosu: 4)
Herman Kolineusz (siła głosu: 1)
Daniel Ragnar Cesare Ezio da Firenza (siła głosu: 6)
Heweliusz Popow (siła głosu: 4)
Zoara Schlesinger-Asketil (siła głosu: 1)
Tomasz Mancini (siła głosu: 1)
Don Mad (siła głosu: 4)
Ignacy Popow (siła głosu: 1)
Alexander White (siła głosu: 3)
Lambert von Güden (siła głosu: 1)
Tryton Obrożko-Kotowicz at Atera (siła głosu: 1)
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza (siła głosu: 3)
Tomasz Lerent-Popow (siła głosu: 1)
Otto von Spee (siła głosu: 3)
Maxymilian Velmilla-Popow (siła głosu: 3)
Krzysztof St. M. Kwazi (siła głosu: 6)
Mateusz Wilhelm (siła głosu: 1)
Gotfryd Slavik de Ruth (siła głosu: 6)
Ignacy Chojnacki-Ferski (siła głosu: 6)
  1. Helwetyk Romański - siła głosu: 1
  2. Robert Janusz von Thorn - siła głosu: 11
  3. Defloriusz Dyman Wander - siła głosu: 1
  4. Zbyszko von Thorn-Broniek - siła głosu: 1
  5. Prokrust Zombiakov - siła głosu: 1
  6. Piotr II Grzegorz - siła głosu: 1
  7. Mateusz von Thorn-Chojnacki - siła głosu: 1
  8. Avril von Levengothon - siła głosu: 11
  9. Henryk K. Leszczyński - siła głosu: 8
  10. Jan via Teutończyk - siła głosu: 1
  11. Marek Chojnacki - siła głosu: 1
  12. Krzysztof Czuguł-Chan - siła głosu: 11
  13. Teodozjusz Azoramath-Arped - siła głosu: 1
  14. Sorcha Raven - siła głosu: 7
  15. Daniel Chojnacki - siła głosu: 1
  16. Guedes de Lima - siła głosu: 6
  17. Krzysztof Hans van der Ice - siła głosu: 8
  18. Tomasz Ivo Hugo - siła głosu: 12
  19. Gustaw Witkowski - siła głosu: 7
  20. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán - siła głosu: 12
  21. Jeremiasz Winchester - siła głosu: 1
  22. Irmina de Ruth y Thorn - siła głosu: 12
  23. Markus Arped - siła głosu: 12
  24. Fryderyk von Hohenzollern - siła głosu: 9
  25. Młynek Kawowy - siła głosu: 9
  26. Albert Felimi-Liderski - siła głosu: 9
  27. Jack von Horn - siła głosu: 11
  28. Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste - siła głosu: 10
  29. Rihanna Aureliuš-Sedrovski - siła głosu: 12
  30. Wincenty Wałachowski - siła głosu: 1
  31. Ryszard Paczenko - siła głosu: 8
  32. Mateusz Korecki - siła głosu: 1
  33. Adunaphel Kovall - siła głosu: 1
  34. Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni - siła głosu: 9
  35. Tomasz Liberi - siła głosu: 1
  36. Nikodem Thiefs - siła głosu: 1
  37. Maria von Primisz - siła głosu: 1
  38. Serieus Ahabejż - siła głosu: 1
  39. Siergiusz Asketil - siła głosu: 12
  40. Roland Heach-Romański - siła głosu: 9
  41. Tytus Aureliusz-Chojnacki - siła głosu: 1
  42. Misza Korab-Kaku - siła głosu: 1
  43. Ivan von Lichtenstein - siła głosu: 9
  44. Martin Schlesinger-Asketil - siła głosu: 12
  45. Ludwik Tomović - siła głosu: 1
  46. Andrzej Fryderyk - siła głosu: 11
  47. Michał Bryennios - siła głosu: 11
  48. Kristian Arped - siła głosu: 11
  49. Juliette Alatriste - siła głosu: 1
  50. Laurencjusz Ma Hi at Atera - siła głosu: 12
  51. Adam Jerzy Piastowski - siła głosu: 1
  52. Julian Fer at Atera - siła głosu: 10
  53. Sucio Vips - siła głosu: 1
  54. Carlos Lorenzo de Medici y Zep - siła głosu: 1
  55. Arsacjusz Arped - siła głosu: 11
  56. Susanne Delfina Kierkeller - siła głosu: 1
  57. Yennefer Heach - siła głosu: 9
  58. Orjon von Thorn-Surma - siła głosu: 7
  59. Daniel da Firenza - siła głosu: 12
  60. Heweliusz Popow-Chojnacki - siła głosu: 10
  61. Zoara Schlesinger-Asketil - siła głosu: 1
  62. Tomasz Mancini - siła głosu: 7
  63. Alexander White - siła głosu: 1
  64. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza - siła głosu: 8
  65. Otto von Spee-Asketil - siła głosu: 8
  66. Arcadio Deliart - siła głosu: 1
  67. Henryk Wespucci - siła głosu: 1
  68. Baszar Svensson at Atera - siła głosu: 1
  69. Jan Grimknur - siła głosu: 7
  70. Krzysztof St. M. Kwazi - siła głosu: 1
  71. Mateusz Wilhelm - siła głosu: 1
  72. Gotfryd Slavik de Ruth - siła głosu: 11
  73. Ignacy Chojnacki-Ferski - siła głosu: 1

   (—) Tomasz Ivo Hugo.

   Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny