Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 8730 [X]

Grodzisk, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

o orderach i odznaczeniach prowincji

Art. 1.

Na podstawie art. 5 ust 1 Konstytucji Starosarmacji z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawia się:

 1. Ordery nadawane za szczególne zasługi poczynione na rzecz Starosarmacji tylko i wyłącznie obywatelom Księstwa Sarmacji.

 2. Odznaczenia (krzyże i medale) przyznawane za działania mające na celu rozwój prowincji, nadawane mogą być obywatelom i mieszkańcom Księstwa Sarmacji.

(Art. 1. ust. 1. oraz ust. 2. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 9 kwietnia 2017.)
(Art. 1. ust. 2. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 3 czerwca 2017.)

Art. 2. [Nadawanie orderów i odznaczeń, częstotliwość nadawania i wartość]

 1. Ordery i odznaczenia nadaje Namiestnik Starosarmacji w drodze stosownego dekretu albo Sejmik Koronny w drodze stosownej uchwały.

 2. Ordery i odznaczenia mogą być nadawane przez każdy z uprawnionych organów, lecz przez każdy z nich nie częściej niż raz na kwartał oraz podczas ważnych świąt Starosarmacji. Jedna osoba nie może zostać odznaczona w danym kwartale dwa razy tym samym orderem lub odznaczeniem.

 3. Każdy order i odznaczenie posiada 3 klasy: brązową — najniższą, srebrną — średnią, złotą — najwyższą. Medale posiadają wyłącznie jedną klasę — najwyższą.

 4. (wykreślony)

 5. Każdy ze stopni można otrzymać więcej niż raz, z wyjątkiem stopnia złotego, który otrzymać można tylko jeden raz, chyba, że przepis szczegółowy mówi inaczej.

 6. Musi Zostać zachowana kolejność otrzymywania kolejnych stopni rozpoczynając od najniższego. 

(Art. 2. ust. 4. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 16 sierpnia 2016 roku.)
(Art. 2. ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 3 czerwca 2017 roku.)

Art. 3. [Ordery i Odznaczenia]

 1. Za szczególne zasługi poczynione na rzecz Starosarmacji można otrzymać ordery:

  1. Order Zjednoczenia — nadawany za wybitne zasługi na rzecz prowincji,

  2. Order Jedwabnej Onucy — nadawany za znaczne zasługi na rzecz prowincji,

  3. Order Budowniczych Starosarmacji — nadawany za zasługi na rzecz prowincji.

 2. Za szczególne zasługi poczynione na poszczególnych polach aktywności na rzecz Starosarmacji można otrzymać odznaczenia:

  1. Krzyż Ojców Założycieli — nadawany za pielęgnowanie pamięci o historii i dziedzictwie narodowym prowincji,

  2. Krzyż Zasługi Starosarmacji— nadawany za codzienną pracę na rzecz prowincji na polach aktywności społecznej, politycznej, sportowej i kulturowej,

  3. Krzyż Czerwonego Delfina — nadawany za codzienną pracę na rzecz Książęcego Miasta Grodziska,

  4. Krzyż Zasłużonych Czarnolesian — nadawany za codzienną pracę na rzecz Czarnolasu,

  5. Krzyż Płonącego Feniksa — nadawany za codzienną pracę na rzecz Feru.

Art. 4. [Order Zjednoczenia]

 1. Order Zjednoczenia jest najważniejszym i najwyższym orderem Starosarmacji nadawanym za wybitne zasługi na rzecz rozwoju prowincji na wszelakich płaszczyznach.

 2. Order może być nadany osobie o nieposzlakowanej opinii, niosącej pomoc innym i wytrwale dążącej do wzrostu chwały Starosarmacji.

 3. Każdy ze stopni Orderu Zjednoczenia można otrzymać tylko raz w życiu.

 4. (wykreślony) 

(Art. 4. ust. 4. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 16 sierpnia 2016 roku.)

Art. 5. [Order Jedwabnej Onucy]

 1. Order Jedwabnej Onucy nadawany jest za znaczne zasługi na rzecz rozwoju prowincji na wszelakich płaszczyznach.

 2. Order może być nadany osobie, która wyróżnia się swoją postawą na tle mieszkańców prowincji, a swoją codzienną pracą przyczynia się do rozwoju Starosarmacji.

 3. (wykreślony)

(Art. 5. ust. 3. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 16 sierpnia 2016 roku.)
(Art. 5. ust. 1 zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 9 kwietnia 2017 roku.)

Art. 6. [Order Budowniczych Starosarmacji]

 1. Order Budowniczych Starosarmacji nadawany jest za zasługi na rzecz rozwoju prowincji na wszelakich płaszczyznach.

 2. Order może być nadany każdej osobie, która podejmuje działania na rzecz Starosarmacji i kieruje się w nich dobrem, rozwojem i wzrostem potęgi prowincji.

 3. (wykreślony)

(Art. 6. ust. 3. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 16 sierpnia 2016 roku.)

Art. 7. [Krzyż Ojców Założycieli]

 1. Każdy, kto w swych działaniach kieruje się dbałością o spuściznę historyczną ziem Starosarmacji, dba o nią i pielęgnuje ją, miły jest Ojcom Założycielom i na odznaczenie to zasługuje. Krzyż Ojców Założycieli nadawany jest zatem za działania podejmowane w zakresie pielęgnowania pamięci o wielowątkowej historii i dziedzictwie narodowym Starosarmacji i ziem w jej skład wchodzących.

 2. (wykreślony)

(Art. 7. ust. 2. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 16 sierpnia 2016 roku.)

Art. 8. [Krzyż Zasługi Starosarmacji]

 1. Każdy, kto aktywnie podejmuje działania w zakresie działalności skierowanej ku społeczeństwu, polityce, kulturze czy sportowi zasługuje na uznanie Społeczności. Krzyż Zasługi Starosarmacji nadawany jest zatem za codzienną budowę potęgi Starosarmacji w tych dziedzinach, które sercu i umiejętnościom naszemu są najbliższe.

 2. (wykreślony)

(Art. 8. ust. 2. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 16 sierpnia 2016 roku.)

Art. 9. [Krzyż Czerwonego Delfina]

 1. Książęce Miasto Grodzisk, Perła i Stolica Księstwa Sarmacji, a zarazem główny ośrodek miejski Starosarmacji uwagi i serca wielkiego wymaga, a każdy kto je okaże i w działaniach swych dobrem i rozwojem miasta tego kierować się będzie na Krzyż Czerwonego Delfina zasługuje.

 2. (wykreślony)

(Art. 9. ust. 2. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 16 sierpnia 2016 roku.)

Art. 10. [Krzyż Zasłużonych Czarnolesian]

 1. Pośród jezior i rzeczułek leży niezwykłe i prężne miasto, stolica technicznej myśli Księstwa Sarmacji i Starosarmacji — miasto i kasztelania Czarnolas. Każdy, komu w codziennych działaniach, dobrem, rozwojem i pamięcią o Wielkim Radcy się kieruje zasługuje na to by pierś jego zdobił Krzyż Zasłużonych Czarnolesian.

 2. (wykreślony)

(Art. 10. ust. 2. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 16 sierpnia 2016 roku.)

Art. 11. [Krzyż Płonącego Feniksa]

 1. Miasto Fer — była stolica Hrabstwa Gellonii pełna portowych uliczki, sportowych aren, i otoczona mrocznymi pełnymi magii lasami, to kraina Feniksa, który zawsze z przychylnością spogląda na tych, którzy swą pracą miasto to ubogacają, a nie bacząc na przeciwności codziennie przyczyniają się do wzrostu jego wielkości. Ci właśnie zaszczytu noszenia Krzyża Płonącego Feniksa dostąpić mogą.

 2. (wykreślony)

(Art. 11. ust. 2. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 16 sierpnia 2016 roku.)

Art. 12. [Cruz del Sol]

 1. Choć morzem od reszty oddalona od lat przyciąga śmiałków gotowych poświęcić swoje życie dla niej. Każdy kto dla dobra Tropicany oraz jej stolicy, Soli, pot wylewa godzien jest aby ów Krzyż nosić.

  (Art. 12. dodany nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 30 października 2017 roku.) 

Art. 13. [Medal Dobrego Serca]

 1. Każdy kto pomoc drugiej osobie stawia na pierwszym miejscu, zasługuje na uznanie Społeczności. Medal Dobrego Serca nadawany jest wszystkim tym, którzy w obliczu katastrofy, jaka nawiedziła miasto Fer dnia 28 kwietnia 2017 roku, nie bacząc na własne zdrowie i podziały, postanowili nieść pomoc potrzebującym.

(Art. 13. dodany nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 3 czerwca 2017 roku.)

Art. 14. [Medal XIV Rocznicy]

 1. Każdy, kto aktywnie udziela się w życiu Starosarmacji, zasługuje na uznanie jej Społeczności. Medal XIV Rocznicy nadawany jest wszystkim tym, którzy w XIV rocznicę istnienia Korony Księstwa Sarmacji posiadali obywatelstwo Starosarmacji.

(Art. 14. dodany nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 26 sierpnia 2017 roku.)

Art. 15. [Przepisy końcowe]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1
[Wzory odznaczeń]

 

1. Medal Dobrego Serca


2. Medal Medal XIV Rocznicy

 

(Załącznik 1. dodany nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 3 czerwca 2017 roku.)
(Załącznik 1. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 26 sierpnia 2017 roku.)

Załącznik nr 2 
[Wzory baretek odznaczeń] 

Ordery

klasa nazwa baretka
Order Zjednoczenia
1 Złoty Order Zjednoczenia
2 Srebrny Order Zjednoczenia
3 Brązowy Order Zjednoczenia
Order Jedwabnej Onucy
1 Złoty Order Jedwabnej Onucy
2 Srebrny Order Jedwabnej Onucy
3 Brązowy Order Jedwabnej Onucy
Order Budowniczych Starosarmacji
1 Złoty Order Budowniczych Starosarmacji
2 Srebrny Order Budowniczych Starosarmacji
3 Brązowy Order Budowniczych Starosarmacji

Krzyże

klasa nazwa baretka
Krzyż Ojców Założycieli
1  Złoty Krzyż Ojców Założycieli
2  Srebrny Krzyż Ojców Założycieli
3  Brązowy Krzyż Ojców Założycieli
Krzyż Zasługi Starosarmacji
1 Złoty Krzyż Zasługi Starosarmacji
2 Srebrny Krzyż Zasługi Starosarmacji
3 Brązowy Krzyż Zasługi Starosarmacji
Krzyż Czerwonego Delfina
1 Złoty Krzyż Czerwonego Delfina
2 Srebrny Krzyż Czerwonego Delfina
3 Brązowy Krzyż Czerwonego Delfina
Krzyż Zasłużonych Czarnolesian
1 Złoty Krzyż Zasłużonych Czarnolesian
2 Srebrny Krzyż Zasłużonych Czarnolesian
3 Brązowy Krzyż Zasłużonych Czarnolesian
Krzyż Płonącego Feniksa
1 Złoty Krzyż Płonącego Feniksa
2 Srebrny Krzyż Płonącego Feniksa
3 Brązowy Krzyż Płonącego Feniksa
Cruz del Sol
1 Złoty Cruz del Sol
2 Srebrny Cruz del Sol
3 Brązowy Cruz del Sol

Medale

klasa nazwa baretka
Medal Dobrego Serca
1  Medal Dobrego Serca
Medal XIV Rocznicy
1 Medal XIV Rocznicy

(Załącznik 2. dodany nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 16 sierpnia 2016 roku.)
(Załącznik 2. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 3 czerwca 2017 roku.)
(Załącznik 2. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 26 sierpnia 2017 roku.)
(Załącznik 2. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji z dnia 30 października 2017 roku.)

(—) Orjon kawaler von Thorn-Surma,
Namiestnik Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny