Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 8734 [X]

Eldorat, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Ustawa

o Sclavińskim Instytucie Historycznym (uchylony)

Art. 1. Ustawa normuje zadania i ustrój Sclavińskiego Instytutu Historycznego, zwanego dalej „Instytutem”.

Art. 2. Instytut jest jednostką organizacyjną Konsulatu Sclavinii.

Art. 3. Instytut dokumentuje, opracowuje i promuje historię Sclavinii.

Art. 4. Dyrektor Sclavińskiego Instytutu Historycznego, zwany dalej „dyrektorem”, wykonuje zadania Instytutu oraz zarządza archiwami Konsulatu Sclavinii i Aleją Zasłużonych w mieście stołecznym Eldorat — i udziela w tym zakresie upoważnień osobom trzecim.

Art. 5. Dyrektor, w porozumieniu z Prokuratorem, działa w imieniu Konsulatu Sclavinii jako podmiotu prawa cywilnego, w szczególności zawiera i wypowiada umowy o pracę, umowy-zlecenia i umowy o dzieło — w zakresie, w jakim jest to pożyteczne dla realizacji zadań Instytutu.

Art. 5a. 1) 2) Dyrektora mianuje i odwołuje Konsul Sclavinii.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


¹⁾ Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o Sclavińskim Instytucie Historycznym.

2) Art. 5a w brzmieniu ustalonym Ustawą o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r.

Członkowie Prezydium Rady:

(—) Guedes bar. de Lima
(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
(—) Otto bnt von Spee-Asketil

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny