Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 8758 [X]

Eldorat, dnia 7 sierpnia 2016 r.

Ustawa

o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Mieszkańców Eldoratu (uchylony)

Aby oddać ducha Ostatecznej Krucjaty tkwiącego w jej bojownikach i w mroku historii, lud Eldoratu przelał niezliczone ilości krwi swojej i wrogiej, by teraz stanąć przed Prawodawstwem przywróconego Konsulatu i zażądać gromkim głosem należnych mu przywilejów. Chcąc należycie kultywować pamięć Byłych Konsulów, szczególnie zaś Krzysztofa Kwaziego i innych Tytanów Krucjaty, stanowić siłę przewodnią i wolę społeczną, dążyć do perfekcji Odolana Zwitariusza, lud musi mieć ściśle określone struktury zgrupowania. Z tego powodu Rada uchwala ustawę niniejszą.

Art. 1. Celem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Mieszkańców Eldoratu, zwanego dalej „NZME”, jest debata nad sprawami istotnymi dla rozwoju miasta stołecznego i Konsulatu, podejmowanie rezolucji odnoszących się do kwestii lokalnych oraz dbanie o zachowanie ogólnie rozumianej praworządności.

Art. 2. Członkiem NZME jest z mocy prawa każdy mieszkaniec Eldoratu.

Art. 3. 1. Wysoki Emil prowadzi obrady NZME, zarządza jego debaty, rozgłasza uchwały NZME oraz ogłasza je w Dzienniku Praw.

2. Wysokiego Emila mianuje i odwołuje Konsul Sclavinii.

(Art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r.)

Art. 4. Debaty i głosowania przeprowadza się, zgodnie z porządkiem obrad wyznaczonym przez Wysokiego Emila, w wyznaczonym przezeń miejscu publicznym.

Art. 5. 1. Czas debaty zarządzonej przez Wysokiego Emila może mieścić się w zakresie od 24 do 168 godzin.

2. Na wniosek członka NZME, Wysoki Emil może jednorazowo przedłużyć debatę o maksymalnie 72 godziny.

Art. 6. 1. Głosowania w NZME są równe i jawne, a do przyjęcia uchwały potrzeba przewagi głosów ją wspierających nad głosami przeciwnymi.

2. W głosowaniach można oddawać głos ZA bądź PRZECIW.

3. Czas głosowania wynosi 24 godziny.

Art. 7. W sprawach nieuregulowanych ustawą, a dotyczących NZME, rozstrzyga uchwalony przez nie regulamin; a w braku właściwych postanowień regulaminu albo w braku uchwalonego regulaminu — Wysoki Emil.

Art. 8. 1. NZME może uchwalić włączenie w swój skład osoby niebędącej mieszkańcem Eldoratu, jako członka honorowego.

2. Inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie ma wyłącznie Wysoki Emil.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Członkowie Prezydium Rady:

(—) Guedes bar. de Lima
(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
(—) Otto bnt von Spee-Asketil

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny