Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 8791 [X]

Grodzisk, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Rozporządzenia o referendach konsultacyjnych (uchylony)

Art. 1.

W Rozporządzeniu Kanclerza o referendach konsultacyjnych z dnia 22 sierpnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 2 ust. 2 („Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00”) otrzymuje brzmienie „Głosowanie trwa od 48 do 72 godzin i obejmuje jeden dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.”,
  2. w art. 2 skreśla się ust. 3 („Kanclerz, zarządzając referendum konsultacyjne, jest obowiązany w sposób szczególny poinformować obywateli o jego terminie i przedmiocie, w szczególności za pośrednictwem prasy, ogłoszenia na Forum Centralnym oraz komunikatu na Facebooku”),
  3. w art. 3 skreśla się ust. 2 („Obywatel może zmienić oddany głos do chwili zakończenia terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania”).


Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Siergiusz hr. Asketil
Kanclerz

(—) Kristian bar. Arped
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny