Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 8796 [X]

Almera, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Ordonans Króla Baridasu

o zmianie i suspendowaniu niektórych ordonansów Króla i ustaw Rady

Art. 1.

W ustawie Rady Królestwa z dnia 1 lutego 2010 r  o Wicekrólu Baridasu:

  1. skreśla się art. 2;
  2. dodaje się art. 2a w brzmieniu:

   “art. 2a

   Wicekról składa Królowi sprawozdanie z pełnienia urzędu. Częstotliwość i sposób składania sprawozdania  ustalane są przez Króla w uzgodnieniu z Wicekrólem niezwłocznie po objęciu urzędu przez Wicekróla.”

  3. w art. 4 dodaje się punkt 4. w brzmieniu: “4. wypowiadania i zmiany Traktatu Unii z Sarmacją.”.

Art. 2.

W ustawie Rady Królestwa z dnia 10 sierpnia 2015 r. o finansach publicznych:

  1. art. 1 ust. 1 pkt. a otrzymuje brzmienie “a. podatki ustalone przez Króla lub Radę Królestwa,”;
  2. art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: “3. Stawki podatków reguluje Król w drodze rozkazu lub Rada Królestwa w drodze uchwały.”;
  3. art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: “2.  Łączne wynagrodzenie i premie funkcjonariusza publicznego nie mogą być wyższe niż 35000 lt.”

 Art. 3.

 1. Zawiesza się obowiązywanie ustawy Rady Królestwa z dnia 1 lutego 2013 r. - Ordynacja Wyborcza na okres 6 miesięcy.
 2. Zawiesza się obowiązywanie Rozdziału IV [Rada Królestwa] ordonansu Króla Baridasu 7 lipca 2015 r. - Kodeks Społeczny.
 3. Zawiesza się obowiązywanie ordonansu Króla Baridasu z dnia 31 grudnia 2015 o Autonomii Tokugawy do czasu wyznaczenia Tennō przez Króla.

Art. 4.

Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny