Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 8865 [X]

Grodzisk, dnia 11 września 2016 r.

Rozporządzenie Księcia

w sprawie zmiany rozporządzenia o orderze i odznaczeniach wojskowych

Art.1

Po art. 6 dodaje się art. 6a. [Medal Honorowy Magnuma von Graudenza] oraz art. 6b. [Medal „Za wyzwolenie Awary”] w następującym brzmieniu:
Art. 6a. [Medal Honorowy Magnuma von Graudenza]

  1. Ustanawia się Medal Honorowy Magnuma von Graudenza przyznawany:
    1. żołnierzom biorącym w trakcie służby udział w działaniach wojennych, stabilizacyjnych, kryzysowych, humanitarnych i przywracania pokoju - I stopień: z Mieczami,
    2. pozostałym żołnierzom - II stopień.
  2. Medal w każdym stopniu może być przyznany każdemu tylko jeden raz. Nadawany jest przez Hetmana Wielkiego jeden raz w roku: w trakcie uroczystości z okazji 8 września – Święta Książęcych Sił Zbrojnych.

Art. 6b. [Medal „Za wyzwolenie Awary”]

  1. Medal „Za Wyzwolenie Awary” przyznawany jest żołnierzom KSZ wszystkich stopni oraz osobom cywilnym, które w okresie od 14 grudnia do 17 grudnia brały bezpośredni udział w operacji „FREEDOM”, mającej
    na celu przyłączenie Awary do Księstwa Sarmacji.
  2. Medal może być przyznany każdemu tylko jeden raz: w trakcie uroczystości z okazji 8 września – Święta Książęcych Sił Zbrojnych. Nadawany jest przez Księcia lub Hetmana Wielkiego z upoważnienia Księcia.

Art. 2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Rihanna diuczessa Aureliuš-Sedrovski,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny