Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8907 [X]

Grodzisk, dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

§ 1. [Rada Ministrów]

W skład Rady Ministrów wchodzą:

 1. Kanclerz
 2. Minister ds. wewnętrznych,
 3. Minister ds. edukacji,
 4. Minister ds. legislacji,
 5. Minister ds. społecznych.

§ 2. [Uchwały]

 1. Uchwały Rady Ministrów zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Uchwała Rady Ministrów nie zostaje podjęta jeśli głos przeciw oddał Kanclerz.

§ 3. [Zastępstwo]

 1. Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku nieobecności trwającej ponad 24 godziny lub po rozpoczęciu nieobecności, która będzie trwała ponad 24 godziny i o której Kanclerz poinformował, oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 2. W przypadku powołania więcej niż jednego Podkanclerzego, kolejność zastępstwa określa Kanclerz, a w przypadku braku takiego określenia — uchwała Rady Ministrów.
 3. Podczas nieobecności Kanclerza, uchwałę Rady Ministrów, o której mowa w ustępie poprzedzającym, podpisuje Podkanclerzy.
 4. Kanclerz (Podkanclerzy) zastępuje ministra, sekretarza lub kierownika jednostki organizacyjnej podległej Radzie Ministrów w przypadkach nieobecności trwającej ponad 24 godziny lub po rozpoczęciu nieobecności, która będzie trwała ponad 24 godziny i o której minister, sekretarz lub kierownik jednostki organizacyjnej podległej Radzie Ministrów poinformował, oraz nieobsadzenia funkcji.

§ 4. [Jednostki organizacyjne]

Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są:

 1. Dziennik Praw,
 2. Fundusz Pracy,
 3. Urząd Skarbowy,
 4. Korpus Administracji Rządowej,
 5. inne jednostki organizacyjne powołane rozporządzeniem Rady Ministrów, rozporządzeniem członka Rady Ministrów, uchwałą Rady Ministrów lub zarządzeniem członka Rady Ministrów.

(§ 4 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 12 października 2016 r.)

§ 4a. [Korpus Administracji Rządowej]

W ramach Korpusu Administracji Rządowej funkcjonują:

 1. Park Stołeczny (PS),
 2. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej (SOBOS),
 3. Poczta Baridajska (PB),
 4. Instytut Edukacji Sarmackiej (IES),
 5. Galeria Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” (GQ),
 6. Grodziska Agencja Prasowa (GAP),
 7. Dział Wniosków Instytucji i Obywateli (WIO).

(§ 4a dodany Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 12 października 2016 r.)

§ 5. [Obowiązki wspólne]

Wszyscy członkowie Rady Ministrów:

 1. zarządzają rotatorem na stronie głównej Księstwa Sarmacji,
 2. zarządzają kącikiem propagandowym na stronie głównej Księstwa Sarmacji,
 3. mogą publikować artykuły w instytucji Rady Ministrów.

§ 6. [Kanclerz, Podkanclerzy]

Kanclerz (Podkanclerzy):

 1. administruje Forum Centralnym,
 2. wydaje Dziennik Praw Księstwa Sarmacji,
 3. jest dysponentem Funduszu Pracy,
 4. jest dysponentem Urzędu Skarbowego,
 5. zarządza Parkiem Stołecznym i Grodziską Agencją Prasową,
 6. dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wypłat wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów,
 7. określa i wypłaca nagrody dla agencji prasowych,
 8. sporządza, przedstawia i rozlicza comiesięczne plany budżetowe,
 9. dokonuje stałej analizy wpływów i wypłat z rachunków zarządzanych przez Radę Ministrów,
 10. reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji, z wyjątkiem Trybunału Koronnego,
 11. przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi,
 12. koordynuje politykę informacyjną Rady Ministrów.

(§ 6 ust 5. w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 12 października 2016 r.)

§ 7. [Minister ds. wewnętrznych]

Minister ds. wewnętrznych:

 1. zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków,,
 2. zarządza Sarmackim Ośrodkiem Badania Opinii Społecznej i Działem Wniosków Instytucji i Obywateli,
 3. prowadzi stały dialog z przedstawicielami samorządów i reprezentuje samorządy przed Radą Ministrów,
 4. wykonuje inne zadania powierzone przez Kanclerza.

(§ 7 ust 1. i ust. 2 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 12 października 2016 r.)

§ 8. [Minister ds. edukacji]

Minister ds. edukacji:

 1. zarządza Instytutem Edukacji Sarmackiej oraz przygotowuje i koordynuje wdrożenie reformu Instytutu Edukacji Sarmacji,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia Egzaminu Dojrzałości,
 3. przygotowanie i koordynacja wprowadzenia nowej ścieżki wdrażania nowych mieszkańców do życia w Księstwie Sarmacji,
 4. podejmuje działania wspierające szkolnictwo wyższe,
 5. wykonuje inne zadania powierzone przez Kanclerza.

(§ 8 ust 1. w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 12 października 2016 r.)

§ 9. [Minister ds. legislacji]

Minister ds. legislacji:

 1. prowadzi stałe działania reformujące sarmackie prawodawstwo,
 2. reprezentuje Radę Ministrów przed Trybunałem Koronnym,
 3. wykonuje inne zadania powierzone przez Kanclerza.

§ 10. [Minister ds. społecznych]

Minister ds. społecznych:

 1. zarządza Galerią Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes”,
 2. przeprowadza plebiscyt Inicjatywa Miesiąca,
 3. analizuje i przedstawia Radzie Ministrów inicjatywy o charakterze kronikarskim,
 4. analizuje i przedstawia Radzie Ministrów inicjatywy o charakterze sportowym,
 5. przyznaje dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie i inicjatyw sportowych oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej,
 6. podejmuje działania i inicjatywy o charakterze prospołecznym,
 7. wykonuje inne zadania powierzone przez Kanclerza.

(§ 10 ust 1. w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 12 października 2016 r.)

§ 11. [Fundusz Pracy]

 1. Fundusz Pracy jest funduszem celowym, powołanym w celu realizacji przepisów o finansowaniu sprzedaży pracy z budżetu Rady Ministrów.
 2. Przychody Funduszu Pracy pochodzą z wpłat uchwalanych przez Radę Ministrów.

§ 12. [Urząd Skarbowy]

 1. Urząd Skarbowy jest funduszem celowym, powołanym w celu realizacji przepisów podatkowych wynikających z Ustawy o finansach publicznych.
 2. Przychody Urzędu Skarbowego stanowią dochód Rady Ministrów.

§ 13. [Park Stołeczny]

 1. Dochody Parku Stołecznego z tantiem stanowią dochód Rady Ministrów.
 2. Każdemu z mieszkańców przysługuje prawo do publikacji w Parku Stołecznym.
 3. Rada Ministrów może podjąć uchwałę określającą zasady, innego niż w drodze tantiem i dotacji, wynagradzania autorów publikacji umieszczanych w Parku Stołecznym.

§ 14. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2016 r.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny