Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 894 [X]

Srebrny Róg, dnia 26 grudnia 2006 r.

Statut

Miasta Eldorf (uchylony)

Ja, Krzysztof Stanisław Michał, z łaski Jego Wysokości Księcia Piotra Mikołaja oraz Elektorów Teutońskich - Namiestnik Marchii Teutońskiej, oznajmiam wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiłem osadzie Eltdorf prawa miejskie nadać, ustanawiając ją jednocześnie ostoją tolerancji i moralnej odnowy Marchii, zaś mieszkańcom Eltdorfu niniejszy statut nadać jako kartę zasadniczą samorządnej władzy w Mieście.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. [Prawa Miejskie]

 1. Eltdorf jest miastem Marchii Teutońskiej, przynależnym terytorialnie do baronii Enderasji.
 2. Eltdorf jest ostoją sprawiedliwości i tolerancji.

Art. 2. [Prawo]

Prawo Miasta Eltdorf stanowią, w hierarchii ważności:

 1. Konstytucja Księstwa Sarmacji,
 2. Ratyfikowane przez Księstwo Sarmacji umowy międzynarodowe,
 3. Ustawy Księstwa Sarmacji i dekrety Księcia z mocą ustawy,
 4. Rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów, o których mowa w ust. 3,
 5. Statut Marchii Teutońskiej,
 6. Ustawy Marchii i dekrety Namiestnika z mocą ustawy,
 7. Rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów, o których mowa w ust. 5 i 6,
 8. Niniejszy Statut,
 9. Rozporządzenia wydane z upoważnienia aktu, o którym mowa w ust. 8,
 10. Normy prawa zwyczajowego.

 

Art. 3. [Eltdorf w sarmackim systemie informatycznym]

 1. Oficjalna Strona internetowa miasta znajduje się na serwerze Księstwa Sarmacji pod, adresem http://eltdorf.teutonia.one.pl.
 2. Identyfikatorem miasta w sarmackim systemie informatycznym jest „ELT".
 3. Sektorem w którym znajduje się Miasto, jest TEU-07-01.
 4. Kontem bankowym Miasta w Banku Sarmacji jest „Eltdorf".

 

Rozdział II
BURMISTRZ

Art. 4. [Władza w mieście]

 1. Władzę w mieście sprawuję burmistrz powoływany przez Namiestnika Marchii Teutońskiej.
 2. Burmistrz może być w każdej chwili odwołany przez namiestnika Marchii Teutońskiej,
 3. Burmistrz obejmuje urząd z chwilą złożenia publicznego ślubowania o treści: Uroczyście ślubuję na urzędzie Burmistrza Miasta Eltdorf w Marchii Teutońskiej Księstwa Sarmacji, rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Księstwa, Marchii i Miasta oraz strzec ich interesów, czynić wszystko dla pomyślności Sarmacji, Teutonii, Eltdorfu i dobra wspólnego, przestrzegać praw Księstwa Sarmacji, Marchii Teutońskiej i Miasta Eltdorf. (Tak mi dopomóż Bóg).

Art. 5. [Kompetencje Burmistrza]

Burmistrz:

 1. Wydaje rozporządzenia i postanowienia,
 2. Ustanawia i znosi organy administracji Miasta,
 3. Powołuje i odwołuje pracowników administracji Miasta,
 4. Ustala wynagrodzenia pracowników administracji Miasta,
 5. Koordynuje i kontroluje pracę organów administracji Miasta,
 6. Reprezentuje miasto Eltdorf przed organami władzy państowej i samorządowej oraz mediami publicznymi,
 7. Określa główne kierunki polityki Miasta,
 8. Określa plan zagospodarowania przestrzennego,
 9. Gospodaruje mieniem Miasta,
 10. Określa zasady udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
 11. Określa ceny gruntów w Mieście,
 12. Nazywa dzielnice, osiedla, ulice, place i inne miejsca publiczne,
 13. Ustanawia i znosi oraz nadaje i odbiera odznaczenia Miasta,
 14. Walczy z segregacją ze względu na narodowość, kolor skóry czy przekonania,
 15. Wykonuje kompetencje naczelnika miasta przewidziane prawem państwowym oraz prawem Marchii Teutońskiej.

 

Art. 6. [Przekazywanie kompetencji]

Burmistrz Miasta Eltdorf moze przekazać dowolne kompetencje, o których mowa w Art. 5, powołanym przez siebie organom administracyjnym Miasta.

Art. 7. [Obowiązki Budrmistrza]

Burmistrz:

 1. Odpowiada na pytania mieszkańców Miasta Eltdorf,
 2. Ma obowiązek być szczery,
 3. Zapewnia wykonywanie polityki Miasta Eltdorf,
 4. Chroni interesy Miasta Eltdorf,
 5. Wykonuje obowiązki naczelnika miasta wynikajace z prawa panstwowego oraz prawa Marchii Teutońskiej.

 

 

Rozdział III
SYMBOLE I ŚWIĘTA MIASTA

Art. 8. [Symbole Miasta]

 1. Herbem Miasta jest szpon i skrzydło wrony na czerwonym tle w złotej ramce.
 2. Flagą Miasta jest czarna głowa wrony w żółtej otoczce na czerwonym tle.

Art. 9. [Język Urzędowy]

Językiem urzędowym w Mieście jest język polski.

Art. 10. [Święta Miasta]

Świętami Miasta są:

 1. 1 marca - dzień urodzin władcy Enderasji - Hegemona II,
 2. 14 czerwca - święto Zjednoczenia Enderasji,
 3. 22 października - dzień lokacji osady Eltdorf w Marchii Teutońskiej.

 

 

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 11. [Źródła finansowania miasta]

Źródłami finansowania Miasta Eltdorf są:

 1. Dochody z majątku Miasta Eltdorf,
 2. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz Miasta Eltdorf,
 3. Środki finansowe otrzymane od Korony,
 4. Inne dochody uzyskane na podstawie prawa państwowego,
 5. Środki finansowe otrzymane od Marchii Teutońskiej.

 

Art. 12. [Zmiana statutu]

Zmiana statutu Miasta następuje w drodze dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej wydanego na wniosek Burmistrza.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny