Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 8976 [X]

Srebrny Róg, dnia 26 października 2016 r.

Dekret Króla Teutonii nr 2/2016

w sprawie utworzenia Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., w trosce o ochronę przestrzeni publicznej Królestwa Teutonii, a także obronę i krzewienie wartości Teutonizmu, ustanawiamy Teutońską Lwią Gwardię Królewską.

Art. 1 [Postanowienia ogólne]

Tworzy się Teutońską Lwią Gwardię Królewską (TLGK) jako organizację paramilitarną podległą Królowi Teutonii, wykonującą zadania z zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii, promowania patriotyzmu wśród społeczeństwa i pilnowania porządku publicznego na terytorium Królestwa Teutonii.

Art. 2 [Statut]

  1. Zasady funkcjonowania Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej zapisane są w jej statucie.
  2. W przypadku braku statutu, Komendant TLGK jest zobowiązany do jego utworzenia.
  3. Uchwalenie i każdorazowa zmiana statutu TLGK wymaga zgody Króla Teutonii.

Art. 3 [Komendant]

Na czele Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej stoi Komendant, powoływany i odwoływany przez Króla.

Art. 4 [Przepisy końcowe]

Dekret wchodzi z dniem ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny