Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 8978 [X]

Grodzisk, dnia 27 października 2016 r.

Rozporządzenie Ministra ds. Wewnętrznych

w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej (uchylony)

Art. 1. [Korpus Administracji Rządowej]

 1. W skład Korpusu Administracji Rządowej, zwanego dalej Korpusem, wchodzą następujące Instytucje:
   1. Park Stołeczny (PS),
   2. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej (SOBOS),
   3. Poczta Baridajska (PB),
   4. Instytut Edukacji Sarmackiej (IES),
   5. Galeria Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” (GQ),
   6. Grodziska Agencja Prasowa (GAP),
   7. Dział Wniosków Instytucji i Obywateli (WIO),
   8. Państwowy Instytut Kartograficzny (PIK).
 2. Podległość Instytucji właściwym ministrom reguluje Kanclerz w drodze zarządzenia, jako właściwego ministra należy rozumieć również Kanclerza.
 3. Pracownicy Instytucji wymienionych w ust. 1. są pracownikami Korpusu i podlegają zasadom opisanym w niniejszym rozporządzeniu.
 4. Liczbę pracowników poszczególnych Instytucji określa właściwy minister.

(Art. 1 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza w sprawie utworzenia Państwowego Instytutu Kartograficznego z dnia 1 lutego 2017 r.)

Art. 2. [Pracownicy Korpusu]

 1. Pracownikiem Korpusu może zostać każdy aktywny, w rozumieniu odrębnych przepisów, obywatel sarmacki.
 2. Nabór pracowników Korpusu przeprowadza właściwy minister. Nabór następuje w drodze jawnego, trwającego nie mniej niż 7 dni, konkursu. Minister może zdecydować o nieprzeprowadzaniu naboru, wówczas zadania w ramach Instytucji realizuje samodzielnie.
 3. Pracowników Korpusu odwołuje właściwy minister w przypadku:
   1. rezygnacji pracownika,
   2. utraty przez pracownika obywatelstwa,
   3. utraty przez pracownika statusu aktywnego obywatela,
   4. niewywiązywania się przez pracownika z powierzonych mu zadań,
   5. własnej decyzji działając w uzgodnieniu z Kanclerzem.
 4. Pracownicy Korpusu są powoływani na czas nieokreślony.
 5. Zasady wynagradzania pracowników Korpusu określają odrębne przepisy.

Art. 3. [Zadania Instytucji]

 1. PS jest ogólnodostępną agencją prasową, w której mogą publikować wszyscy mieszkańcy Księstwa Sarmacji. Jeden z pracowników Parku Stołecznego, zwany Redaktorem Naczelnym, w szczególności rozlicza i wynagradza autorów publikujących w Parku Stołecznym.
 2. SOBOS przeprowadza wśród społeczeństwa Księstwa Sarmacji nie mniej niż 3 sondy w miesiącu, może również przeprowadzać sondaże na zlecenie, za które może pobierać opłaty.
 3. PB jest zobowiązana do emisji znaczków, w tym znaczków z okazji świąt państwowych, o których mówi ustawa. Propozycję znaczka w takich przypadkach może zgłosić właściwa prowincja, Rada Ministrów lub Książę. Szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa zarządzenie wydane przez właściwego ministra. Na wniosek zainteresowanej prowincji, właściciela instytucji lub osoby prywatnej, za zgodą właściwego ministra, możliwa jest emisja, z której dochód sfinansuje działalność wnioskującej prowincji, instytucji lub inicjatywy. Jeden z pracowników PB, zwany Dyrektorem Poczty, w szczególności zajmuje się realizacją planu emisji znaczków pocztowych, przygotowaniem emisji i dbałością o jej prawidłowe przeprowadzenie.
 4. IES jest odpowiedzialny za edukację Sarmatek i Sarmatów, w tym w szczególności nowych mieszkańców i obywateli. IES opracowuje i udostępnia do powszechnego użytku materiały edukacyjne, mające pomagać nowym Sarmatom w aklimatyzacji i włączeniu się w życie społeczności Księstwa Sarmacji. Pracę IES koordynuje pracownik zwany Rektorem.
 5. GQ jest odpowiedzialna za przechowywanie i udostępnianie w jednym miejscu wypowiedzi, które zostały wyrażone w Sarmacji, zwłaszcza wypowiedzi wartościowych, ciekawych, śmiesznych, doniosłych.
 6. GAP jest odpowiedzialne za natychmiastowe informowanie o wydarzeniach w Księstwie i poza jego granicami.
 7. WIO jest odpowiedzialny za bezzwłoczne i rzetelne rozpatrywanie wniosków w zakresie rejestracji instytucji, zmiany nazw instytucji i ich właścicieli, zmiany w profilach obywateli i mieszkańców Księstwa, oraz aktualizację wykazu władz sarmackich.
 8. PIK jest odpowiedzialny za opracowanie i aktualizację map Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu, w tym map samorządów, map drogowych i kolejowych, map morskich, map politycznych, map topograficznych, map hipsometrycznych czy map ogólnogeograficznych.

(Art. 3 ust. 8 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza w sprawie utworzenia Państwowego Instytutu Kartograficznego z dnia 1 lutego 2017 r.)

Art. 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Michał diuk Korab-Kaku
Minister ds. Wewnętrznych

(—) Henryk diuk Leszczyński
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny