Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 8981 [X]

Almera, dnia 28 października 2016 r.

Ordonans Króla Baridasu

o Królewskiej Gwardii Baridasu (uchylony)

Ja, Paulus hrabia Buddus, regent Baridasu,
w imieniu
Jego Królewskiej i Książęcej Mości
Tomasza Ivona Hugona
króla Baridasu, księcia Sarmacji, księcia Awary Południowej etc.

stanowię, co następuje:

w trosce o bezpieczeństwo Dworu Królewskiego oraz własnej osoby postanawiamy reaktywować Królewską Gwardię Baridasu, którą uznajemy za spadkobiercę i kontynuatora tradycji gwardyjskich w Koronie,
 
 
Art. 1. [Królewska Gwardia Baridasu]


Królewska Gwardia Baridasu, zwana dalej „KGB”, strzeże bezpieczeństwa Dworu Królewskiego i urzędujących funkcjonariuszy Królestwa oraz jego mieszkańców, a także zaproszonych przedstawicieli innych prowincji lub mikronacji przebywających na terenie Królestwa Baridasu oraz stoi na straży porządku publicznego i chroni wszelkie dobro Królestwa.

 

Art. 2. [Przysięga gwardyjska]


1. Każdy funkcjonariusz KGB składa publicznie przysięgę według następującej roty: „Ja, gwardzista (lub Ja, Pracownik cywilny) Królewskiej Gwardii Baridasu, przysięgam bronić Króla Baridasu , innych ważnych osobistości oraz obywateli tego Królestwa nawet za cenę życia własnego. Przyrzekam godnie reprezentować Baridas i nigdy nie splamić jego Honoru — ni słowem, ni czynem”. Gwardzista może złożyć przysięgę z dodatkiem formuły religijnej lub dywizy „dla Króla, prawa i narodu”.

2. Złożenie przysięgi następuje w formie uroczystej na forum Królestwa Baridasu.

 

Art. 3. [Służba zawodowa]


1. Służba w KGB jest służbą ochotniczą, pełnioną honorowo i rozpocząć ją można wyłącznie jeśli zamieszkuje się terytorium Królestwa Baridasu.

2. Król jest najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą KGB.

3. Gwardziści dzielą się na: pracowników cywilnych gwardii oraz funkcjonariuszy w korpusach: szeregowych, podoficerów i oficerów gwardii.

4. Królewska Gwardia Baridasu ze swych struktur wydziela Straż Królewską, do której mogą być powoływani wyłącznie podoficerowie i oficerowie KGB lub bezpośrednio po złożeniu przysięgi gwardyjskiej - podoficerowie Książęcych Sił Zbrojnych.

5. Skierowanie do służby w Straży Królewskiej następuje w drodze wyróżnienia.

6. W przypadku wypłaty wynagrodzeń, które nie stanowią dochodów związanych z działalnością KGB o ich wypłacie decyduje Król.

7. Szczegółowe zasady związane z pełnieniem służby może precyzować zarządzenie Komendanta o służbie w Królewskiej Gwardii Baridasu lub inna niezbędna regulacja w tym zakresie.

 

Art. 4. [Komendant]

 

1. Król powołuje i odwołuje komendanta KGB.

2.Do zakresu działań Komendanta należy:

1) kierowanie całokształtem działalności KGB,

2) kultywowanie historii i tradycji narodu baridajskiego oraz promowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie,

3) zaszczepianie monarchofaszystowskich wartości służby dla kraju korony,

4) realizowanie generalnych założeń i wytycznych Króla w zakresie działalności KGB oraz kierowanie jej szkoleniem i sprawami kadrowymi,

5) kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych KGB,

6) współdziałanie z KSZ i z organizacjami o podobnym profilu działania oraz z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi,

7) wydawanie zarządzeń i rozkazów w celu realizacji postanowień niniejszej ustawy, które podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji,

8) powoływanie oddziałów zaciężnych na doraźne potrzeby Ciuad de Bravo, Królewskiego Miasta Almery , Panów Lennych lub innych stanach wyższej konieczności,

9) powoływanie oddziałów na potrzeby instytucji, o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt. 8 odbywa się na wniosek organów uprawnianych do zarządzania wyżej wymienionymi miastami i lennami i może podlegać uiszczeniu opłat z tym związanych, które zostaną określone przez Podskarbiego,

10)wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów.

2. Zarządzenia Komendanta mają moc rozkazu gwardyjskiego.

3. Komendant określa, zasady powoływania do służby, przebieg służby, uprawnienia i obowiązki służbowe gwardzistów i pracowników cywilnych, zasady otrzymywania wynagrodzeń przez gwardzistów oraz zasady zwalniania ze służby.

 

Art. 5. [Symbole]


1. Królewska Gwardia Baridasu może używać własnych mundurów, sztandarów, flag, herbów i barw oraz stanowić święta, hymn i dewizy w uzgodnieniu z Królem Baridasu oraz stanowić prawo w tym względzie.

2. Herbem KGB jest: “tarcza dzielona w słup, w polu błękitnym karabin złoty kolbą w dół, w polu srebrnym pięć gwiazd błękitnych w trapez. Tarcza, oparta między dwoma przedramionami w rękawice rycerskie obleczonymi i miecze nagie dzierżącymi, zwieńczona koroną królewską Baridasu”.

3. Wzór herbu KGB oraz innych symboli określa zarządzenie Komendanta o symbolach Królewskiej Gwardii Baridasu.

 

Art. 6. [Stopnie gwardyjskie]


1. Stopień gwardzisty otrzymują, bez szczególnego nadania osoby powołane po raz pierwszy do służby - z dniem stawienia się do tej służby.

2. Nadanie wyższego stopnia gwardyjskiego następuje w drodze mianowania.

3. Na wyższy stopień gwardyjski mianuje Komendant, a przypadkach w szczególnych
- Król.

4. Każde nadanie stopnia odbywa się podczas uroczystości.

5. W korpusie oficerskim oraz w Straży Królewskiej można mianować wyłącznie obywateli Królestwa Baridasu.

6. Szczegółowe zasady związane z mianowaniem, utratą, odzyskaniem lub obniżeniem stopnia gwardyjskiego określa zarządzenie Komendanta o gradacji i umundurowaniu w Królewskiej Gwardii Baridasu.

 

Art. 7. [Przepisy końcowe]


1. Królewska Gwardia Baridasu jako spadkobierca zlikwidowanej Ustawą Rady Królestwa o wygaszeniu działalności Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 29 sierpnia 2015 roku (Dz.P. poz.7821) instytucji o tej samej nazwie zachowuje prawo do używania wszelkich mediów i symboli, które uprzednio były w użyciu tej instytucji.

2. Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Uchylono mocą art. 13 ust. 1 Ordonansu Króla o Królewskiej Gwardii Baridasu (Dz. P. poz. 10472)

 

 

(—) Paulus hrabia Buddus, rgs

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny