Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 9017 [X]

Srebrny Róg, dnia 18 listopada 2016 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2016

o uprawnieniu do sprawowania funkcji publicznych

Senat Królestwa Teutonii, w trosce o godną reprezentację urzędów Królestwa Teutonii, sprawnego przebiegu obrad Senatu oraz promowanie aktywności Teutończyków, ustanawia przepisy normujące warunki sprawowania funkcji publicznych w Królestwie Teutonii.

Art. 1 [Obywatelstwo]

Wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo teutońskie mogą sprawować funkcje publiczne w Królestwie Teutonii, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

Art. 2 [Aktywność]

 1. Aktywną jest osoba, która w przeciągu ostatnich 30 dni:
  1. Zamieściła 10 wypowiedzi w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, lub
  2. Zamieściła 3 wypowiedzi, w jawnych działach Forum Królestwa Teutonii.
 2. Wyłącznie osoby, które spełniły przynajmniej jedno z kryteriów aktywności, o których mowa w ust. 1, mogą pełnić funkcje publiczne w Królestwie Teutonii.
 3. O ile przepisy szczegółowe nie mówią inaczej, mandaty senatorskie są uzyskiwane w chwili uzyskania aktywności oraz są tracone w chwili utraty aktywności, bez konieczności wydania stosownych postanowień.

Art. 3 [Utrata aktywności]

 1. Król w drodze postanowienia odwołuje funkcjonariusza publicznego Królestwa Teutonii z powodu utraty aktywności z zastrzeżeniem art. 2 ust 3.
 2. Funkcjonariusz publiczny, który utracił aktywność traci swoją funkcję w chwili wejścia w życie odpowiedniego postanowienia.
 3. Postanowienie o odwołaniu funkcjonariusza publicznego z powodu utraty aktywności może nie zostać wydane, gdy:
  1. Istnieją uzasadnione przesłanki, że funkcjonariusz prawidłowo wykonuje swoją funkcję publiczną, pomimo utraty aktywności, lub
  2. Funkcjonariusz zgłosił urlop.

Art. 4 [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie w chwili wejścia w życie Ustawy Sejmu nr 304 o złagodzeniu przepisów dot. aktywności.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny